Back
Diweddariad COVID-19: 5 Mai

Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd:mae torri gwair wedi ailgychwyn ym mharciau'r ddinas ac ar hyd priffyrdd lle mae angen gwneud hynny am resymau diogelwch; video Iaith Arwyddion Prydain yn cyfeirio at wasanaethau; a mwy na 7,500 o alwadau i'n Llinell Gyngor.

 

Ailgychwyn torri gwair yng Nghaerdydd

Mae torri gwair, a ataliwyd dros dro gan Gyngor Caerdydd ers dechrau argyfwng Covid-19, wedi ailgychwyn ym mharciau'r ddinas ac ar hyd priffyrdd lle mae angen gwneud hynny am resymau diogelwch, ond oherwydd Covid-19 dywedir wrth drigolion i beidio â disgwyl yr un lefel o dorri porfa ag y byddent wedi'i weld yn y blynyddoedd blaenorol.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cynghorydd Peter Bradbury: "Efallai bod popeth arall wedi stopio yn ystod y cyfyngu ar symud ond fel y gŵyr garddwyr brwd, mae'r glaswellt yn dal i dyfu. Os na ddechreuwn ni ei dorri nawr, yna bydd ein parciau, yr ydym wir eisiau eu cadw ar agor i breswylwyr nad ydynt yn ddigon ffodus i gael gofod awyr agored eu hunain allu eu defnyddio yn ystod y cloi, yn dechrau dioddef go iawn."

"Fodd bynnag, gan ein bod yn gweithredu gyda lefelau staff sylweddol is o ganlyniad i Covid-19 ac mae angen i ni sicrhau bod ein tîm parciau yn cadw at ofynion ymbellhau cymdeithasol, eleni byddwn yn torri'r ardaloedd o laswelltir yn llawer llai aml."

"Fodd bynnag, mae'n hanfodol torri gwair.  Os nad ydy rhywun yn gwneud gwaith cynnal a chadw rheolaidd, buan y gall ardaloedd fynd allan o reolaeth a pho hiraf y gadewch chi bethau, yr hiraf y cymer i fynd yn ôl i siâp. Mae hynny'n arbennig o wir am ein meysydd chwaraeon. Os nad ydym yn eu cynnal nawr, gallai gymryd peth amser a buddsoddiad sylweddol i'w gwneud yn addas ar gyfer chwarae eto."

Bydd torri glaswellt ar ymylon priffyrdd yn canolbwyntio ar ardaloedd lle gallai gormod o dyfiant achosi problemau gwelededd ac effeithio ar ddiogelwch defnyddwyr y ffordd a cherddwyr.

 

Fideo Iaith Arwyddion Prydain yn cyfeirio at wasanaethau sydd ar gael gan y Cyngor

Mae Cyngor Caerdydd a Gwasanaeth Cyfieithu Cymru wedi cynhyrchu fideo Iaith Arwyddion Prydain (BSL) sy'n cyfeirio at y gwasanaethau sy'n cael eu cynnig yn ystod yr argyfwng presennol.

Mae'r fideo'n egluro sut y gall pobl gysylltu â'r Cyngor drwy ddefnyddio BSL ac mae'n tynnu sylw at y gwasanaethau sydd ar gael i breswylwyr, fel cymorth i'r rhai sy'n cael trafferth i gael bwyd ac eitemau hanfodol, neu ble i gael bagiau ailgylchu gwyrdd.

Mae'n cyfeirio trigolion at wefan y Cyngor lle gall pobl gael y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau, gan hefyd gyfeirio at wasanaethau defnyddiol eraill fel Dewis Cymru.

Gallwch wylio neu rannu'r fideo yma:

https://www.youtube.com/watch?v=hSxKzvBqhEc 

 

Llinell Gyngor

Rydyn ni wedi ateb mwy na 7,500 o alwadau i'n Llinell Gyngor ers dechrau'r argyfwng #COVID19.

Help i:

  • gael bwyd
  • hawlio budd-daliadau
  • help gyda dyled a
  • cyngor i mewn i waith a Credyd Cynhwysol

Os nad oes gennych arian nac unrhyw un i'ch helpu, ffoniwch y Llinell Gyngor ar 029 2087 1071.

www.caerdydd.gov.uk/LlinellGyngor