Back
COVID-19: Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau - Caerdydd yn cyfyngu ar y niferoedd mewn angladdau ac yn canslo priod
Yn dilyn anerchiad y Prif Weinidog, mae Cyngor Caerdydd wedi cyflwyno cyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n mynychu gwasanaethau angladd ac mae priodasau wedi'u canslo er mwyn helpu i arafu trosglwyddiad COVID-19.

O heddiw ymlaen, caiff uchafswm o ddeg aelod o'r teulu agos fynychu angladdau ac amlosgiadau sy'n digwydd yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig a mynwentydd y ddinas.

Mae pob seremoni briodas yn awr wedi eu canslo ac oherwydd ôl-groniad yn ystod y gwanwyn yn sgil COVID-19, ni fydd archebion newydd ar gyfer priodasau yn cael eu derbyn ar gyfer dyddiadau sydd cyn mis Medi. Nid oes unrhyw hysbysiadau newydd o briodas yn cael eu derbyn ar hyn o bryd.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, y Cynghorydd Michael Michael: "Mae'r rhain yn ddigwyddiadau cerrig milltir mawr pan fydd teuluoedd a ffrindiau fel arfer yn dod at ei gilydd i ddathlu neu i alaru, ond mae hwn yn gyfnod gwirioneddol ddigynsail a rhaid rhoi blaenoriaeth i gyfyngu ar gyswllt cymdeithasol er mwyn helpu i ohirio lledaeniad COVID-19.

"I helpu cymaint o bobl â phosibl i dalu teyrnged i'w hanwyliaid, mae'r Cyngor yn hepgor ei ffi safonol o £50 ar gyfer gwe-ddarllediadau byw o wasanaethau angladd. Mae'r gwasanaethau hyn, a ddarperir gan gontractwr, yn ôl y galw ar gael drwy rif PIN preifat sydd i'w gael ar gais gan y rheolwr angladdau."

Mae ardal y dderbynfa yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig bellach ar gau i'r cyhoedd. Gellir ymdrin ag ymholiadau ar-lein o hyd drwyhttps://cardiffbereavement.co.uk/cy/drwy e-bostioDerbynfaDraenenPen-y-graig@caerdydd.gov.ukneu ffonio 029 2054 4820.

Er mwyn cynnal lefelau gwasanaeth, rhoddir blaenoriaeth ar hyn o bryd i waith allweddol sy'n ymwneud yn uniongyrchol â chladdedigaethau ac amlosgiadau dros gyfundrefnau cynnal a chadw tiroedd ym mynwentydd Caerdydd. Mae mynwentydd yn parhau i fod ar agor i'r cyhoedd ar hyn o bryd ond mae'n ofynnol i unrhyw ymwelwyr ddilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol a theithio ond os yw hynny'n hanfodol.

Mae gwasanaeth blynyddol Sul y Blodau, y trefnwyd ei gynnal yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig ar 5 Ebrill 2020 hefyd wedi ei ganslo.

Mae'r dderbynfa yn Swyddfa Gofrestru Caerdydd bellach ar gau i'r cyhoedd. Gellir cofrestru genedigaethau a marwolaethau o hyd yn Neuadd y Ddinas, drwy apwyntiad yn unig. Dim ond un person fydd yn cael cofrestru'r digwyddiadau hyn. I wneud apwyntiad ffoniwch 029 2087 1680 neu 029 2087 1684 neu e-bostiwchcofrestryddion@caerdydd.gov.uk