Back
Cyngor teithio i gêm Manchester United vs AC Milan yn Stadiwm Principality

Bydd Manchester United yn herio AC Milan yn yng Nghwpan Ryngwladol y Pencampwyr yn Stadiwm Principality ar 3 Awst.

Gyda'r gic gyntaf am 5.30pm, bydd ffyrdd ar gau'n llwyr ynghanol y ddinas o 2pm tan 8.30pm i ddiogelu'r cyhoedd.

Cyfeirir cefnogaeth Manchester United sy'n teithio ar y ffordd i adael yr M4 yng nghyffordd 32 a theithio i'r de ar hyd yr A470 gan barcio yn y Ganolfan Ddinesig.

Bydd y cyfleuster Parcio a Theithio yn Lecwydd a llefydd parcio yng Ngerddi Sophia ar gael i'r holl gefnogwyr.

Cynghorir mynychwyr i adael bagiau mawr gartref a thalu sylw i'r rhestr o eitemau sydd wedi'u gwahardd yn principalitystadium.wales cyn teithio i'r ddinas.

Cau ffyrdd

Bydd Heol Scott a Heol y Parc yn cael eu cau yn gynnar y diwrnod hwnnw i baratoi Gât 5 a diogelu cefnogwyr fydd yn ciwio.

Caiff y ffyrdd canlynol eu cau fel rhan o batrwm cau ffyrdd llawn canol y ddinas:

 • Ffordd y Brenin o'r gyffordd â Heol y Gogledd i'r gyffordd â Heol y Dug.
 • Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o'r gyffordd â Heol y Gadeirlan i'r gyffordd â Heol y Porth.
 • Stryd Tudor o'r gyffordd â Clare Road i'r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Arglawdd Fitzhammon).
 • Plantagenet Street a Beauchamp Street o'r cyffyrdd â Despenser Place i'r cyffyrdd â Stryd Tudor (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr).
 • Heol Saunders o'r gyffordd â Heol Eglwys Fair.
 • Heol y Tollty ar ei hyd (caniateir mynediad i feysydd parcio preifat).
 • Heol Penarth o'r gyffordd â Heol Saunders i'r fynedfa sy'n arwain at gefn yr Orsaf Ganolog.
 • Bydd y ffyrdd canlynol ar gau ar eu hyd: Heol y Dug, Heol y Castell, Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott.

Ychwanegiadau: 
Y Ganolfan Ddinesig: Caiff mynediad at ran o'r Ganolfan Ddinesig ei reoli drwy'r dydd, gyda mynediad yn unig ar gyfer parcio i'r digwyddiad, rhywfaint o barcio i gymudwyr, llwytho a mynediad at feysydd parcio preifat.

Mae'r ffyrdd fydd wedi eu heffeithio yn cynnwys: Rhodfa'r Brenin Edward VII, Rhodfa'r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Heol y Coleg a Heol Gerddi'r Orsedd.

Sylwer: 
Os bydd unrhyw bryderon diogelwch oherwydd tyrfaoedd yn ciwio i gael mynd i mewn i'r stadiwm cyn i'r gatiau agor, efallai y bydd angen cau Stryd Wood a Heol y Porth yn gynharach, yn ogystal â chau lonydd ger Gât 1 ar Heol Ddwyreiniol y Bont-faen.

Os bydd unrhyw bryderon ynghylch y system giwio yng Ngorsaf Caerdydd Canolog, bydd Stryd Wood, Heol y Porth, Heol y Parc, Stryd Havelock, Heol Eglwys Fair, Heol Penarth, Heol Saunders a Heol y Tollty oll yn aros ynghau hyd nes y bydd y pryderon diogelwch hynny wedi eu datrys. 

Trenau

Mae Network Rail yn rhoi gwybod i gwsmeriaid y bydd gwaith peirianyddol yn ardal gorsaf Casnewydd yn dechrau am 11.00pm ar ddydd Sadwrn 3 Awst. Y ffyrdd a effeithir gan y gwaith hwn fydd rhwng Caerdydd Canolog a Thref Glynebwy, Henffordd i Gaerloyw a rhwng Maesteg a Chaerloyw.

Bydd yr amserlen ddiwygiedig ganlynol i wasanaethau Trafnidiaeth Cymru ar y llwybrau canlynol:

 • 10.18pm - Maesteg i Gaerloyw'n cael ei newid gan wasanaethau bws rhwng Casnewydd a Chaerloyw.
 • 11.02pm - Caerdydd Canolog i Dref Glynebwy'n cael ei newid am wasanaeth bws hyd y daith gyfan.
 • 11.05pm - Bydd Caerloyw i Gaerdydd Canolog yn gadael yn gynt am 10.45pm
 • 11.15pm - Newid Henffordd i Gaerdydd Canolog gan fws hyd y daith gyfan.

Cynghorir teithwyr i gynllunio eu taith ymlaen llaw yn www.nationalrail.co.uk neu drwy ffonio Traveline Cymru ar 0800 464 0000.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn rhoi gwybod i'r holl gwsmeriaid y bydd trenau yn ardal Caerdydd yn brysur drwy'r dydd. Cynghorir y sawl sy'n teithio i'r ddinas i wylio'r gêm adael digon o amser i'w taith.

Bydd system rheoli torfeydd lawn ar waith yng Ngorsaf Caerdydd Canolog. Bydd holl wasanaethau'r Cymoedd yn gadael o gefn yr orsaf ym maes parcio Heol Penarth. Bydd capasiti ychwanegol ar wasanaethau lle y bo'n bosibl ond bydd y gwasanaethau'n gyfyngedig iawn oherwydd amser gorffen y gyngerdd.

Bydd Gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd yn cau am 7.00pm  i gwsmeriaid sy'n gadael y ddinas a bydd system giwio ar waith ar ôl y gêm yng Ngorsaf Caerdydd Canolog. I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau Trafnidiaeth Cymru, ewch iwww.tfwrail.wales/events   

Parcio Diwrnod Digwyddiad yn y Ganolfan Ddinesig (cefnogwyr Manchester United)

Cyrraedd yno: Gadewch wrth gyffordd 32 yr M4, ewch tua'r de ar yr A470 i ganol y ddinas a dilyn yr arwyddion i'r ganolfan ddinesig.

Pris: £12 os cadwch le ymlaen llaw yma:https://zeelo.co/rides?q=premium%20parkingneu £15 i'w dalu ar y dydd yn y maes parcio (arian parod yn unig).

Amseroedd parcio: Bydd y maes parcio yn agor am 8am ac yn cau am hanner nos. 

Parcio ar gyfer Digwyddiad yn y Ganolfan Ddinesig (Bysus)

Pris: £25 ar y dydd neu £25 os cadwch le o flaen llaw:https://zeelo.co/rides?q=premium%20parking

Amseroedd parcio: Bydd y maes parcio yn agor am 8am ac yn cau am hanner nos. 

Parcio a Theithio yn Lecwydd i'r holl gefnogwyr

Bydd gwasanaeth Parcio a Theithio ar gael yn Lecwydd, a gellir ei gyrraedd o gyffordd 33 yr M4 drwy ddilyn yr arwyddion i'r safle.

I gadw lle Parcio a Theithio ymlaen llaw, ewch i -https://zeelo.co/rides?q=premium%20parking

Os bydd cwsmeriaid yn archebu Parcio a Theithio ymlaen llaw, bydd angen iddynt argraffu'r cadarnhad a'i roi i staff wrth gyrraedd y safle. Y man gollwng ywFitzhamon Embankment.

Mae'r safle Parcio a Theithio 1.5 milltir o ganol y ddinas, sy'n cymryd oddeutu 10 i 15 munud.

Os byddwch yn cadw lle ymlaen llaw, y gost fydd £8, neu £10 ar y diwrnod (arian parod yn unig).

Bydd staff yn cyrraedd y maes parcio am 8.30am, gyda'r safle yn agor am 9.00am a'r bws cyntaf yn gadael am 9.30am. Bydd y bws olaf yn gadael y man casglu am 9.30pm a bydd y maes parcio'n cau am 10.00pm.

Parcio Diwrnod Digwyddiad i'r holl gefnogwyr sy'n teithio

Gerddi Sophia (ceir)

(Tua 0.5 milltir o gerdded i Stadiwm Principality, Gât 2).

Parcio ar gyfer Digwyddiad yng Ngerddi Sophia

Cyrraedd yno: Gadewch wrth gyffordd 32 yr M4.

Pris: £15 i'w dalu ar y diwrnod yn y maes parcio (arian parod yn unig)

Amseroedd parcio: Bydd y maes parcio yn agor am 8.00am ac yn cau am hanner nos.

Sylwer: Bydd staff ym maes parcio Gerddi Sophia tan 10.30pm; gadewir pob cerbyd ar y safle ar risg y perchennog. Ni fydd Cyngor Caerdydd yn gyfrifol am unrhyw ladrad neu ddifrod i geir nac i eiddo personol. Cyflwynir dirwy i unrhyw gerbydau sy'n cael eu gadael yn y maes parcio ar ôl yr amser cau.

Bws
 

Bysus lleol:

Mae Bws Caerdydd yn rhoi gwybod i'r holl gwsmeriaid y caiff gwasanaethau eu dargyfeirio o orsafoedd bws canol Caerdydd o 2.00pm tan 8.30pm. Yn lle mynd i'r safleoedd ar y ffyrdd fydd ar gau, bydd y bysus naill ai'n mynd i Ffordd Churchill tua'r dwyrain, Heol y Brodyr Llwydion tua'r gogledd neu Stryd Tudor tua'r gorllewin.

Ewch i wefan y gweithredwr bws perthnasol i gael rhagor o wybodaeth am eich llwybr bws penodol.

 
National Express:
 
Bydd bysus National Express yn defnyddio Gerddi Sophia fel yr arfer. 

Traffyrdd a chefnffyrdd

Fel yn achos pob digwyddiad mawr, anogir deiliaid tocynnau i gynllunio ymlaen llaw a chaniatáu ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd prysur. Disgwylir i goridor yr M4 a'r ffyrdd sy'n arwain i Gaerdydd fod yn brysur iawn.

Allwch chi feicio neu gerdded?

Gall pobl sy'n byw yn lleol yng Nghaerdydd deithio drwy gerdded neu feicio.  Mae ymchwil yn dangos bod 52% o'r holl deithiau ceir yng Nghaerdydd yn llai na 5km o hyd. Mae hwn yn bellter y gellir ei feicio yn braf mewn 20 munud.

Gwyddom hefyd fod 28% o drigolion Caerdydd nad ydynt yn beicio ar hyn o bryd yn dymuno gwneud hynny.

Pan fo tagfeydd ar y ffyrdd, mae hyn yn gwneud beicio yn ddewis mwy atyniadol fyth gan y byddai teithio ar feic yn gynt na char ar yr oriau brig neu yn ystod digwyddiadau mawr.

Parcio i Siopwyr

Argymhellir i siopwyr ddefnyddio'r safleoedd parcio a theithio penodol ym Mhentwyn neu Neuadd y Sir. Neu mae meysydd parcio ar gael yng nghanol y ddinas hefyd: Meysydd Parcio Heol y Gogledd; Canolfan Siopa Dewi Sant; John Lewis; Canolfan Siopa Capitol; NCP (Adam Street, Plas Dumfries a Heol y Brodyr Llwydion)

Parcio i Bobl Anabl

Argymhellir bod gyrwyr anabl yn defnyddio Gerddi Sophia. Mae lleoedd parcio i bobl anabl hefyd ar gael mewn meysydd parcio preifat amrywiol.

Gweler argaeledd ar wefannau unigol.

Tacsis

Bydd safle tacsi Heol Eglwys Fair (y tu allan i House of Fraser) yn cau am 5.30pm ac yn ailagor am 08.30pm.