Back
Dathlu ein Llyfrgelloedd a’n Hybiau

 

Mae Llyfrgelloedd a Hybiau Caerdydd yn ymuno â llyfrgelloedd eraill ledled y DU i nodi Wythnos Llyfrgelloedd, dathliad blynyddol o'r cyfleusterau sy'n annwyl i nifer o bobl.

 

Cynhelir Wythnos Llyfrgelloedd rhwng 8 a 13 Hydref ac eleni, mae'n tynnu sylw at lesiant a sut mae llyfrgelloedd yn dod â chymunedau ynghyd, yn mynd i'r afael ag unigrwydd, yn rhoi lle i bobl ddarllen a bod yn greadigol ac yn helpu eu hiechyd meddwl.

 

Bydd nifer o lyfrgelloedd a hybiau ar draws y ddinas yn hysbysebu eu stoc gan roi'r ffocws ar iechyd a llesiant, gan gynnwys llyfrau ynglŷn ag ymarfer corff, ioga, ymwybyddiaeth ofalgar ac ati, er mwyn tynnu sylw at y cyfoeth o adnoddau sydd ar gael yn y ddinas.

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau, y Cyng. Lynda Thorne:"Mae Wythnos Llyfrgelloedd yn gyfle i ni ddathlu ein gwasanaeth llyfrgelloedd arbennig a'r llyfrgelloedd a'r hybiau arbennig sydd gennym yn ein cymunedau.

 

"Mae iechyd a llesiant dinasyddion yn elfen bwysig o waith y gwasanaeth ac mae nifer o lyfrau, gweithgareddau a digwyddiadau ein llyfrgelloedd a'n hybiau yn canolbwyntio ar wella llesiant pobl a'u hannog i gymryd rhan yn y gymuned leol er mwyn mynd i'r afael ag allgáu cymdeithasol.

 

"Mae ystod y gwasanaethau a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnig yn ein llyfrgelloedd a'n hybiau cymunedol wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwethaf, ac maent yn ganolbwynt i'w cymunedau ac yn cynnig manteision go iawn i'r bobl leol.Mae hwn yn rhywbeth rydym yn bwriadu ei ddatblygu ymhellach wrth i ni ehangu ein rhaglen hybiau i greu hybiau llesiant yng ngogledd y ddinas."

 

 

Y llynedd, cynhaliodd llyfrgelloedd a hybiau Caerdydd fwy na 500 o ddigwyddiadau megis sgyrsiau ag awduron a chyrsiau ysgrifennu'n greadigol i blant ac oedolion.Buddsoddodd y gwasanaeth fwy na hanner miliwn o bunnoedd a benthycwyd 1,406,637 o eitemau i 82,666 o fenthycwyr gweithredol y ddinas.

 

Mae'r gwasanaeth hefyd yn darparu ac wedi chwarae rôl allweddol yn datblygu cynllun ‘Reading Well for Dementia', sef ymgyrch a ddatblygwyd i helpu pobl sy'n dioddef o ddemensia. Yn rhan o'r cynllun, mae gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd yn dethol casgliadau o lyfrau, ar gael ym mhob llyfrgell a hyb yng Nghaerdydd, sy'n cynnwys gwybodaeth a chyngor i bobl sy'n byw â demensia a'u gofalwyr, yn ogystal â ffuglen, cofiannau a llyfrau ffotograffig a ddefnyddir mewn therapi hel atgofion.

 

Drwy gydol Wythnos Llyfrgelloedd a'r wythnos ddilynol, ac wrth gadw at y thema llesiant, bydd llyfrgelloedd a hybiau yn darparu ystod o wahanol sesiynau ioga, gan gynnwys ioga ar gadair i bobl â phroblemau symudedd, ioga i bobl hŷn, pilates i fenywod beichiog a ioga ar gyfer iechyd meddwl.

Mae'r sesiynau wedi cael eu trefnu ar gyfer pobl nad ydynt efallai wedi rhoi cynnig ar ioga neu bilates o'r blaen, i dreialu'r gweithgaredd newydd am ddim yn amgylchedd cyfarwydd eu llyfrgell neu hyb lleol.

 

 

Lleoliad

 

 

Sesiwn

Dyddiad

Amser

 

 

Hyb y Tyllgoed

 

Ioga ar Gadair

 

Dydd Iau 11 Hydref

 

10am

 

Hyb Llanisien

 

 

Ioga ar Gadair

 

Dydd Iau 11 Hydref

 

11.30am

 

Hyb Powerhouse

 

 

Ioga i'r

Meddwl a'r Corff

 

Dydd Gwener 12 Hydref

 

1pm

 

Llyfrgell Rhiwbeina

 

Ioga ar Gadair

 

Dydd Llun 15 Hydref

 

1.30pm

 

Llyfrgell yr Eglwys Newydd

 

 

Ioga i Bobl Hŷn

 

Dydd Mercher 17 Hydref

 

 

12.30pm

 

 

 

Llyfrgell Cathays

 

Ioga ar Gadair

 

Dydd Mercher 17 Hydref

 

4pm

 

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

Ioga/Pilates Cyffredin

 

Dydd Iau 18 Hydref

 

11.30am

 

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Pilates i Fenywod Beichiog

Dydd Iau 18 Hydref

 1.30pm

Llyfrgell Treganna

Ioga i'r

Meddwl a'r Corff

Dydd Gwener 19 Hydref

 

12pm

 

I gadw lle ar sesiwn ioga yn un o'n llyfrgelloedd neu hybiau, e-bostiwch llyfrgellganolog@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 2078 0968 neu holwch yn eich llyfrgell/hyb lleol.

 

Bydd Hyb y Llyfrgell Ganolog hefyd yn cynnal gweithdy arlunio am ddim ddydd Mercher 10 Hydref, sef Diwrnod Cenedlaethol Iechyd Meddwl, i hyrwyddo sut y gall gweithgareddau creadigol megis arlunio wella llesiant drwy helpu pobl i ymlacio a theimlo'n hapusach ar ôl cymryd rhan.

 

Bydd y gweithdy dan arweinid arlunydd yn cael ei gynnal rhwng 11am a 12.30pm ac mae'n agored i bawb o bob gallu. Nid oes angen cadw lle ymlaen llaw.