Back
Carreg filltir bwysig wrth adeiladu dwy ysgol gynradd newydd yng ngogledd Caerdydd

Cynhaliwyd seremoni yn safle newydd Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Gymraeg Glan Ceubal, i nodi diwedd y gwaith adeiladu. 

Wedi'i ariannu ar y cyd gan Gyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru, drwy'r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac Addysg, bydd y project £8.2m yn cynnig llety i'r ddwy ysgol, mewn lleoliad a rennir ar safle 32,000 metr sgwâr. 

Croesawodd pennaeth Ysgol Gynradd Gabalfa, Mrs Carrie Jenkins a Mrs Lisa Mead, pennaeth Ysgol Gymraeg Glan Ceubal, ynghyd â disgyblion o'r ddwy ysgol, y gwesteion oedd yn cynnwys Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry, i'r seremoni gosod y garreg gopa. 

Wrth siarad yn y digwyddiad, dywedodd Mrs Jenkins a Mrs Mead:"Rydyn ni'n ddwy ysgol yn y gymuned leol, yn dod ynghyd i lywio dyfodol ein disgyblion yma yn Ystum Taf a Gabalfa, gyda'r nod o gydweithio i sicrhau dyfodol llwyddiannus i bawb. 

"Mae'n amser cyffrous iawn i'n holl ddisgyblion, staff ac aelodau'r gymuned, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at symud i mewn i'r adeilad newydd ar ôl gwyliau'r haf." 

Dywedodd y Cynghorydd Sarah Merry:"Mae'n bleser i ddod yn ôl i'r safle a gweld y cynnydd gwych sydd wedi'i wneud.Ymwelais â'r ysgol ar ddiwedd mis Medi i dorri'r gwair ac i ddathlu dechrau'r gwaith adeiladu.Nawr, chwech mis yn ddiweddarach, mae'r adeilad wedi cyrraedd carreg filltir bwysig arall, gyda'r adeilad wedi cyrraedd ei uchder llawn. 

"Mae'n ddyluniad gwahanol iawn i ysgolion newydd eraill yr ydym yn buddsoddi ynddynt gyda Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd.Mae'r lleoliad a rennir arloesol yn creu ffordd effeithlon i ni ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn yr ardal. 

"Ar yr un pryd, mae'r cynllun wedi'i greu mewn ffordd sy'n sicrhau bod y ddwy ysgol yn cadw eu hunaniaethau ar wahân, gan eu galluogi nhw i gydweithio." 

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams:"Wedi'i ariannu gan £4.1m gan Lywodraeth Cymru, mae'r safle newydd hwn ar gyfer Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Gymraeg Glan Ceubal yn cynnig amgylchedd dysgu ardderchog ar gyfer y 21ain Ganrif.Rwy'n benodol falch o'r ffordd y bydd yr adeilad yn rhannu adnoddau ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg a Saesneg. 

"Mae'r project hwn yn rhan o'r don gyntaf o Raglen Ysgolion y 21ain Ganrif ac Addysg Llywodraeth Cymru, a fydd yn ailadeiladu ac ailwampio 150 o ysgolion a cholegau ledled Cymru, gan gynrychioli'r buddsoddiad mwyaf yn ein hysgolion a'n colegau ers y 1960au." 

Wedi'i ddylunio gan Projectau, Dylunio a Datblygu yng Nghyngor Caerdydd, mae'r adeilad newydd wedi'i leoli ar dir rhwng yr ysgolion presennol ar Colwill Road ac, unwaith y bydd wedi'i gwblhau yn yr haf, bydd yr adeiladau ysgol gwreiddiol yn cael eu dymchwel. 

Bydd y safle'n cael ei dirlunio'n llawn, a bydd gan bob ysgol ei hardaloedd gemau aml-ddefnydd eu hunain, cae chwarae, ysgol goedwig a pharth dyfu. 

Bydd gan y ddwy ysgol un dosbarth mynediad, a phob un â lle ar gyfer hyd at 210 o bobl, o ddosbarth derbyn hyd at flwyddyn 6, ynghyd â chynnig darpariaeth feithrin.