Back
Yr ysgol Mini Me Yoga gyntaf yng Nghymru yn Ysgol Gynradd Bryn Hafod

Ysgol Gynradd Bryn Hafod yn Llanrhymni, Caerdydd, yw'r ysgol gyntaf yng  Nghymrui dderbyn achrediadMini Me Yoga. 

DefnyddirMini Me Yogatrwy'r byd ac mae llwyddiant Ysgol Bryn Hafod wedi rhoi Cymru ar y rhestr o 30 gwlad sy'n ei ddefnyddio. 

Er mwyn ateb gofynion Achrediad Mini Me Yoga a chael y statws Ysgol Mini Me Yoga, mae gan yr ysgol 80 aelod staff, o athrawon i gynorthwywyr addysgu, staff ategol a staff arlwyo.Yn dilyn hyfforddiant trylwyr, mae'r ysgol bellach yn defnyddio rhaglenniMini Me Yogayn rhan o'i hamserlen wersi wythnosol. 

Dywedodd y Pennaeth, MrsRhian Lundrigan:"Rydyn ni wedi'n cyffroi yn lân gan mai ni yw'r ysgol gyntaf yng Nghymru i'w hachredu fel ysgolMini Me Yoga.Un o flaenoriaethau'r ysgol eleni yw hyrwyddo iechyd meddwl a lles a chadarnhaol ar gyfer yr holl staff a disgyblion. 

"Fel rhan o'r flaenoriaeth hon, roedden ni am hyrwyddo a gwerthuso datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol disgyblion.Mae ein sesiynauMini Me Yogayn cefnogi hyn trwy annog ein disgyblion i archwilio a myfyrio ar bwrpas bywyd, achos ac effaith, gwydnwch, rhwystrau, perthnasau, teimladau ac emosiynau.Mae hefyd yn datblygu cryfder, hyblygrwydd, stamina, yn gostwng tensiwn, straen meddwl a gorbryder ac yn codi hunan-barch a hyrwyddo effeithlonrwydd personol. 

"Mae disgyblion yn cael eu cymell ac yn gallu canolbwyntio am gyfnodau hir.Mae'r disgyblion yn mwynhau'r amgylchedd tawel, braf rydyn ni'n ei greu yn ystod y sesiynau hyn ac mae'n bleser eu gweld nhw'n mwynhau gymaint o ymarfer corff gwahanol i'r arfer iddyn nhw." 

Mae'rMini Me Yogayn rhoi'r gallu i blant ddeall a rheoli eu teimladau trwy ddefnyddio anadlu, myfyrio ac ymwybyddiaeth ofalgar.Mae'n cynyddu capasiti plant i ddysgu a bod yn addfwyn â'i gilydd, mae'n addysgu parch at natur a sut mae tyfu'n gryf yn feddyliol ac yn corfforol. 

Dywedodd Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry:"Rwy' am longyfarch yn fawr i Mrs Lundrigan, ei staff ac yn arbennig holl blant a chymuned yr ysgol am weithio mor galed i wneud Bryn Hafod yr ysgol gyntaf yng Nghymru i dderbyn achrediadMini Me Yoga. 

"Dyma enghraifft wych o'r hyn y mae ein holl ysgolion yng Nghaerdydd gyfan yn ei wneud i sicrhau iechyd a lles yr holl ddisgyblion.Alla' i ddim aros i weld y plant yn rhoi yr hyn maen nhw wedi ei ddysgu ar waith y tro nesaf y bydd Mrs Lundrigan yn fy nghroesawu i Ysgol Gynradd Bryn Hafod."  

Mae rhaglen Mini Me Yoga ychydig yn wahanol i'r rhai y mae sefydliadau ioga i blant eraill yn eu cynnig. Mae'n hyfforddi rhieni ac athrawon i rannu rhaglen 15 munud syml â'r plant.Golyga hyn y gellir ymgorffori ioga ym mywyd bob dydd y plant. 

Dywedodd sefydlyddMini Me Yoga, Kate Bartram-Brown:"Yn yr oes hon pan yw'r clefyd siwgr, anoddefgarwch bwyd a gorfywiogrwydd yn codi ym mhoblogaeth plant, mae'r gemau a'r gweithgareddau'n rhoi amser y mae mawr ei angen i blant greu a mynegi eu hunain."