Back
Gwaith yn dechrau i ddyblu nifer y lleoedd mewn ysgolion cynradd Cymraeg yng Nghaerdydd

Mae'r gwaith i adeiladu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd yn mynd rhagddo, gan nodi dechrau project a fydd yn dyblu maint Ysgol Glan Morfa yn Sblot. 

Wedi'i lleoli ar Lewis Road, bydd yr ysgol werth £7.8m yn cynnig lle newydd i Ysgol Glan Morfa pan fydd yn symud yr haf nesaf o'i lleoliad presennol ger Moorland Road. 

Wedi'i ariannu gan Gyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru drwy raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif y ddinas, gwerth £164m, bydd gan yr ysgol newydd ddigon o le ar gyfer hyd at 420 o ddisgyblion, mewn dau ddosbarth i bob blwyddyn o'r dosbarth derbyn i flwyddyn 6, ac yn cynnig 80 o leoedd meithrin rhan-amser. 

Mae'r cynllun yn cynnwys oddeutu 2,500 metr sgwâr o arwynebedd llawr mewn ysgol gynradd deulawr ac adeilad meithrin. 

I nodi dechrau'r gwaith adeiladu, croesawodd Mr Meilir Tomos (pennaeth) ynghyd â disgyblion a Gareth Price, cadeirydd y llywodraethwyr, y gwesteion i seremoni torri tywarch ar y safle newydd.

 

[image]

Roedd y gwesteion yn cynnwys y Cyng. Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd ac Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau), y Cyng. Huw Thomas (Arweinydd y Cyngor, Cynghorydd Sblot a llywodraethwr yn Ysgol Glan Morfa), y Cyng. Ed Stubbs a'r Cyng. Jane Henshaw (cynghorwyr Sblot), staff Cyngor Caerdydd a chynrychiolwyr o Morgan Sindall, y cwmni sydd wedi'i benodi i adeiladu'r ysgol. 

Dywedodd Mr Meilir Tomos: "Mae hyn yn gyfnod cyffrous i bawb yn Ysgol Glan Morfa, ac i addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd, gan nodi cerrig milltir mawr yn y gwaith i greu cartref newydd sbon i'r ysgol. 

"Mae'n wych i feddwl y byddwn yn gallu cynnig lle i ddwbl y plant yn yr adeilad newydd, gan adlewyrchu'r cynnydd yn y galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal leol. 

"Mae'r plant wedi cyffroi'n lân, ac mae'n grêt i weld rhai ohonynt yn cymryd rhan yn y seremoni. Rydym yn edrych ymlaen at Gorffennaf 2018 ac at gynnig yr addysg orau i blant Sblot." 

Mae dyluniad yr ysgol yn ymgorffori cyfleusterau cymunedol, gan gynnwys ardal gemau aml-ddefnydd ac ystafell i'w llogi. 

[image]

O'r chwith: Mr Meilir Tomos, y Cyng. Huw Thomas, y Cyng. Sarah Merry a
Gareth Price gyda disgyblion o Ysgol Glan Morfa

Dywedodd y Cyng. Sarah Merry: "Roedd hi'n braf iawn gweld cymaint oedd y plant wedi cyffroi wrth i agoriad eu hysgol newydd ddod yn agosach fyth. Roeddent yn ffantastig yn fy helpu i dorri tywarch!" 

"Mae'r gwaith i ddyblu maint Ysgol Glan Morfa yn fwy o dystiolaeth o'r gwaith yr ydym yn ei wneud i barhau i ehangu darpariaeth cyfrwng Cymraeg ac i roi mwy o ddewis i rieni yng Nghaerdydd. 

"Mae Caerdydd 2020 - ein gweledigaeth am addysg a dysgu yng Nghaerdydd - yn glir yn ymrwymo i gynnig mwy o lefydd ysgol, gan sicrhau bod darpariaeth ar gael i bob teulu sy'n dewis addysg cyfrwng Cymraeg." 

Ar hyn o bryd, mae 17 ysgol cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd, un ym mhob dalgylch ar gyfer un o dair ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg y ddinas - Bro Edern, Glantaf a Plasmawr. 

Dywedodd y Cyng. Sarah Merry: "Ynghyd â'r gwaith yr ydym eisoes wedi'i wneud i roi cartref newydd i Ysgol Glan Morfa yn Sblot, mae cynlluniau ar waith hefyd i ddarparu ysgolion addas i bwrpas ar gyfer Ysgol Hamadryad yn Butetown ac Ysgol Glan Ceubal yn Ystum Taf." 

[image]

Rhoddodd Cyngor Caerdydd y contractau i Morgan Sindall i adeiladu Ysgol Glan Morfa ac Ysgol Gynradd Howardian ym Mhen-y-lan. 

Dywedodd Cyfarwyddwr Rhanbarthol y cwmni, Rob Williams: Rydym yn falch o fod yn gweithio'n agos gyda Chyngor Caerdydd i adeiladu'r ysgol arbennig hon. 

"Mae gennym raglen o weithgareddau ymgysylltu cyffrous a fydd yn fuddiol i ddisgyblion a'r gymuned ehangach yn ystod y project." 

Mae'r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn gydweithrediad rhwng Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yng Nghymru i greu'r ysgolion cywir yn y llefydd cywir. 

Mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif presennol Cyngor Caerdydd (‘Band A') gwerth £164m. 

Dyma'r cynlluniau sydd newydd eu hadeiladu gyda chyllid Ysgolion yr 21ain Ganrif Band A:

 • Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd

 • Ysgol Uwchradd y Dwyrain

 • Ysgol Gynradd Gabalfa

 • Ysgol Gynradd Howardian

 • Ysgol Glan Ceubal

 • Ysgol Glan Morfa

 • Ysgol Hamadryad

Prif flaenoriaethau'r rhaglen fuddsoddi yw:

 • Sicrhau bod y cyflenwad yn ddigon i ateb y galw

 • Buddsoddi mewn ysgolion newydd ac adfywio ysgolion presennol

 • Ateb y galw am addysg cyfrwng Cymraeg a Saesneg

 • Creu darpariaeth feithrin ar safleoedd ysgolion cynradd