Back
Cyngor teithio ar gyfer cyngerdd y Rolling Stones ddydd Gwener 15 Mehefin

Bydd y Rolling Stones yn perfformio yn Stadiwm Principality ddydd Gwener15 Mehefin. Bydd rhai o ffyrdd canol y ddinas ar gau o 5.30pm i 11.30pm i helpu gyda'r digwyddiad.

Dylai pawb sydd â thocyn nodi y bydd gwiriadau diogelwch manwl ar waith wrth fynd i mewn i'r stadiwm.Cynghorir cefnogwyr i adael bagiau mawr gartref a thalu sylw i'r rhestr o eitemau a waherddir yn principalitystadium.cymru cyn teithio i'r ddinas.

Mae'r amseroedd cau ffyrdd yn dangos am ba mor hir y gall yr awdurdodau gau'r ffyrdd dan y gyfraith drwy'r Gorchymyn Rheoli Traffig.Os bydd y torfeydd yn gwasgaru'n gyflymach na'r disgwyl, bydd y ffyrdd yn agor cyn gynted â phosibl ar ôl i'r digwyddiad orffen.

Cau ffyrdd

Bydd Heol Scott a Heol y Parc yn cael eu cau yn gynnar y diwrnod hwnnw i baratoi Gât 5 a diogelu cefnogwyr fydd yn ciwio.

Caiff y ffyrdd canlynol eu cau fel rhan o batrwm cau ffyrdd canol y ddinas (5.30pm tan 11.30pm)

  • Stryd Tudor o'r gyffordd â Clare Road i'r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Fitzhammon Embankment).
  • Plantagenet Street a Beauchamp Street o'r cyffyrdd â Despenser Place i'r cyffyrdd â Stryd Tudor (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr).
  • Heol Saunders o'r gyffordd â Heol Eglwys Fair.
  • Heol y Tollty ar ei hyd (caniateir mynediad i feysydd parcio preifat).
  • Heol Penarth o'r gyffordd â Heol Saunders i'r fynedfa sy'n arwain at gefn yr Orsaf Ganolog.
  • Bydd y ffyrdd canlynol ynghau ar eu hyd:Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott.
  • Ar ôl y digwyddiad, gallai fod angen cau lôn neu ddal traffig yn Heol Ddwyreiniol y Bont-faen/Stryd y Castell ger gât 1.

Ychwanegiadau: 
Y Ganolfan Ddinesig:  Caiff mynediad at ran o'r Ganolfan Ddinesig ei reoli drwy gydol y dydd, gyda mynediad yn unig ar gyfer parcio i'r digwyddiad, rhywfaint o barcio ar gyfer cymudwyr, llwytho a mynediad at feysydd parcio preifat.

Mae'r ffyrdd fydd wedi eu heffeithio yn cynnwys:Rhodfa'r Brenin Edward VII, Rhodfa'r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Heol y Coleg a Heol Gerddi'r Orsedd.

Sylwer: 
Os bydd unrhyw bryderon diogelwch oherwydd tyrfaoedd yn ciwio i gael mynd i mewn i'r stadiwm cyn i'r gatiau agor, efallai y bydd angen cau Stryd Wood a Heol y Porth yn gynharach, yn ogystal â chau lonydd gyferbyn â Gât 1 ar Heol Ddwyreiniol y Bont-faen.

Os bydd unrhyw bryderon ynghylch y system giwio yng Ngorsaf Caerdydd Canolog, bydd Stryd Wood, Heol y Porth, Heol y Parc, Stryd Havelock, Heol Eglwys Fair, Heol Penarth, Heol Saunders a Heol y Tollty oll yn aros ynghau hyd nes y bydd y pryderon diogelwch hynny wedi eu datrys. 

Cynghorir cefnogwyr felly i gynllunio i gyrraedd y stadiwm mewn da bryd, gadael bagiau mawr gartref a thalu sylw i'r eitemau sydd wedi'u gwahardd yn  www.principalitystadium.cymru 

Trenau

Nid oes unrhyw waith peirianneg wedi'i gynllunio ar y rheilffordd yn ystod y digwyddiad hwn.Dylai pawb sy'n teithio i Gaerdydd ar drên ganiatáu digon o amser i ddod i mewn i Gaerdydd ac i mewn i'r stadiwm.

Bydd gwaith i ddiweddaru'r rheilffordd yn effeithio ar y rheini sy'n aros yng Nghaerdydd dros nos ddydd Gwener 15 Mehefin ac sy'n teithio i'r dwyrain tua Llundain a Bryste ddydd Sadwrn 16 Mehefin.Bydd teithiau hir rhwng Caerdydd a Llundain yn rhedeg ar lwybr gwyro, heb alw yn Bristol Parkway.Ar gyfer y rheini sy'n teithio i Fryste, bydd gwasanaeth bws yn rhedeg rhwng Casnewydd a Bristol Parkway, gyda threnau cysylltiol i Bristol Temple Meads.

Dylai cwsmeriaid sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r newyddion diweddaraf ar y dydd drwy fynd i  www.nationalrail.co.uk neu ffonio Traveline Cymru ar 0800 464 0000.

Mae Trenau Arriva Cymru yn cynghori cwsmeriaid y bydd gwasanaethau trên i ardal Caerdydd yn brysur drwy'r dydd ac y bydd capasiti ychwanegol ar gael lle bynnag y bo'n bosibl.

Bydd system rheoli torfeydd ar waith yn dilyn y digwyddiad yng Ngorsaf Caerdydd Canolog.Bydd gorsaf Heol-y-Frenhines Caerdydd ar gau ar ôl y digwyddiad, felly dylai pawb sy'n defnyddio rheilffordd y Cymoedd fynd i orsaf Caerdydd Canolog.

Mae'r holl wybodaeth am Wasanaethau Trenau Arriva yn ystod diwrnodau digwyddiadau ar gael yn  www.arrivatrains.wales/events . 

Parcio a Theithio ar gyfer y Digwyddiad

Bydd gwasanaeth Parcio a Theithio ar gael yn Lecwydd, a gellir ei gyrraedd o gyffordd 33 yr M4 drwy ddilyn yr arwyddion i'r safle.

I gadw lle Parcio a Theithio ymlaen llaw, ewch i -   https://www.parkjockey.com/principality-stadium

Os bydd cwsmeriaid yn archebu Parcio a Theithio ymlaen llaw, bydd angen iddynt argraffu'r cadarnhad a'i roi i staff wrth gyrraedd y safle.

Y man gollwng yw Gogledd Ffordd Tresillian, y tu ôl i'r orsaf drenau.

Mae'r safle Parcio a Theithio 1.5 milltir o ganol y ddinas, sy'n cymryd oddeutu 10 i 15 munud.

Os byddwch yn cadw lle ymlaen llaw, y gost fydd £8, neu £10 ar y diwrnod (arian parod yn unig).

Bydd staff yn cyrraedd y maes parcio am 11.30am a bydd y safle yn agor am 11.45am, gyda'r bws cyntaf yn gadael am hanner dydd.Bydd y bws olaf yn gadael y man casglu am 11.30pm a bydd y maes parcio'n cau am hanner nos.

Traffyrdd a chefnffyrdd

Fel yn achos pob digwyddiad mawr, anogir pawb sydd â thocynnau i gynllunio ymlaen llaw gan roi ystyriaeth i draffyrdd a chefnffyrdd prysur.Disgwylir i goridor yr M4 a Chaerdydd fod yn brysur iawn.

Parcio ar y Diwrnod

Gerddi Sophia (ceir)

(Tua 0.5 milltir o gerdded i Stadiwm Principality, Gât 2).

Parcio ar gyfer Digwyddiad yng Ngerddi Sophia

Cyrraedd yno:Gadewch wrth gyffordd 32 yr M4

Cost:£15 i'w dalu yn y maes parcio (arian parod yn unig)

Amseroedd parcio:Bydd y maes parcio yn agor am 8am ac yn cau am hanner nos.

Sylwer:  Bydd staff ym maes parcio Gerddi Sophia tan 11.30pm; gadewir pob cerbyd ar y safle ar risg y perchennog.Ni fydd Cyngor Caerdydd yn gyfrifol am unrhyw ladrad neu ddifrod i geir nac i eiddo personol.Cyflwynir dirwy i unrhyw gerbydau sy'n cael eu gadael yn y maes parcio ar ôl yr amser cau.

Parcio ar gyfer Digwyddiad yn y Ganolfan Ddinesig (ceir)

Cyrraedd yno:Gadewch wrth gyffordd 32 yr M4, ewch tua'r de ar yr A470 i ganol y ddinas a dilyn yr arwyddion i'r ganolfan ddinesig.

Cost:Os byddwch yn cadw lle ymlaen llaw, y gost fydd £15, neu £12 ar y diwrnod (arian parod yn unig).I gadw lle parcio ymlaen llaw, cliciwch ar:   https://www.parkjockey.com/principality-stadium (ar gael i geir yn unig).

Amseroedd parcio:Bydd y maes parcio yn agor am 8.00am ac yn cau am hanner nos.

Os bydd cwsmeriaid yn archebu ymlaen llaw, bydd angen iddynt argraffu'r cadarnhad a'i roi i staff wrth gyrraedd y safle.

Allwch chi feicio neu gerdded?

Gall y rheiny sy'n byw yn lleol yng Nghaerdydd deithio drwy gerdded neu feicio.  Mae ymchwil yn dangos bod 52% o'r holl deithiau ceir yng Nghaerdydd yn llai na 5km o hyd.Mae hwn yn bellter y gellir ei feicio yn gyfforddus mewn 20 munud.

Gwyddom hefyd fod 28% o drigolion Caerdydd nad ydynt yn beicio ar hyn o bryd yn dymuno gallu gwneud hynny.

Pan fo tagfeydd ar y ffyrdd mae hyn yn gwneud beicio yn ddewis mwy atyniadol fyth gan y byddai.

Parcio i Bobl Anabl

Cynghorir gyrwyr anabl i ddefnyddio Gerddi Sophia. Mae llefydd parcio i bobl anabl hefyd ar gael mewn meysydd parcio preifat amrywiol. Gweler argaeledd ar wefannau unigol.

Tacsis

Bydd safle tacsis Heol Eglwys Fair (y tu allan i House of Fraser) yn cau am 5.30pm ac yn ailagor am 11.30pm.
 
Bysus

Bysus lleol: 
Caiff bysus eu dargyfeirio o orsafoedd bws canol Caerdydd. Yn lle mynd i'r safleoedd ar y ffyrdd a fydd ar gau, bydd y bysus naill ai'n mynd i Ffordd Churchill tua'r dwyrain, Heol y Brodyr Llwydion tua'r gogledd neu Stryd Tudor tua'r gorllewin. 
 
Ewch i wefan y gweithredwr bws perthnasol i gael rhagor o wybodaeth am eich llwybr bws penodol.
 
National Express:
 
Bydd bysus National Express yn defnyddio Gerddi Sophia fel yr arfer.