Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Cartref Cŵn Caerdydd wedi ennill dwy o wobrau PawPrints yr RSPCA. Mae’r gwobrau, oedd yn arfer cael eu galw yn gynllun Ôl-Troed Lles Anifeiliaid Cymunedol (CAWF), yn dathlu arfer da o ran lles anifeiliaid drwy wobrwyo sefydliadau sy'n mynd y tu hwnt
Image
Yn dilyn llwyddiant Marchnad Nos gyntaf erioed Marchnad Caerdydd, a ddenodd mwy na 2000 o bobl mewn dim ond tair awr i bori stondinau rhai o fasnachwyr mwyaf eiconig Caerdydd, mae dyddiad wedi’i gadarnhau ar gyfer y farchnad nesaf.
Image
Mae tîm Gwasanaethau Profedigaeth Caerdydd wedi cyrraedd y rownd derfynol mewn dwy wobr genedlaethol o fri.
Image
Mae’r gwaith o ailfodelu’r ddarpariaeth canolfan ddydd i bobl hŷn yn y ddinas wedi dod i ben, yn dilyn cwblhau’r gwaith adnewyddu yng Nghanolfan Ddydd y Tyllgoed.
Image
Caiff ymwelwyr â nifer o lyfrgelloedd a hybiau Caerdydd y cyfle i wneud mwy na chodi llyfr neu gael mynediad at wasanaethau arferol gyda phrofion pwysedd gwaed am ddim sydd ar gael yr wythnos nesaf.
Image
Mae cyflogwyr o ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector yn cael eu hannog i gefnogi pobl ifanc yng Nghaerdydd trwy ddarparu ystod o leoliadau profiad gwaith.
Image
Cynhelir gŵyl tridiau yn dangos gwasanaethau cymunedol yng ngogledd y ddinas yn hwyrach y mis hwn.
Image
Dim larwm tân, drysau tân anaddas, dim gwres am ddwy flynedd, pla o lygod, gosodiadau trydanol diffygiol a thamprwydd sylweddol yn yr eiddo.Dyma rai o’r pethau a welwyd yn dilyn ymchwiliad yn 36 Taff Embankment yn Grangetown pan aeth swyddogion y Gwasana
Image
Dim ond 4,000 o ragamcan o 25,000 o ddinasyddion yr UE sy'n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd sydd wedi ymgeisio am statws preswylio'n sefydlog neu gyn-breswylio'n sefydlog hyd yma, cyn i Brexit ddigwydd o bosibl ar 31 Hydref.
Image
Bydd rhaglen ailddatblygu i atgyweirio a gweddnewid Tŷ Parc y Rhath yn dechrau ar ddydd Llun 2 Medi 2019.
Image
Bydd Cymru’n herio Iwerddon ddydd Sadwrn 31 Awst fel rhan o Gyfres yr Haf a’r Hydref. Gyda’r gic gyntaf am 2.30pm, bydd ffyrdd ar gau’n llwyr yng nghanol y ddinas o 11.00am tan 5.30pm i ddiogelu’r cyhoedd.
Image
Cyngor Caerdydd yw'r Awdurdod Lleol cyntaf ledled y Deyrnas Gyfunol i ennill Tystysgrif PAS 402 drwy Gynllun y Green Compass.
Image
Bydd Pride Cymru yn dathlu ei 20ed pen-blwydd eleni ar sail diogelwch y cyhoedd, bydd caul llawn ar ffyrdd canol y ddinas ar gyfer yr orymdaith a gaiff ei chynnal rhwng 11am a 1.30pm yng nghanol y ddinas.
Image
Eleni mae canlyniadau TGAU wedi newid yn dilyn canllawiau newydd Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru.
Image
Project tai modwlar yn Crofts Street, Plasnewydd fydd yn darparu 100% o dai fforddiadwy Rhan o bartneriaeth Cyngor Caerdydd gyda'r datblygwr cenedlaethol Wates Residential
Image
Unwaith eto bydd strydoedd canol dinas Caerdydd yn cynnal digwyddiad blynyddol Cerdded Milltir yn Ei Sgidiau Hi y mis nesaf.