Datganiadau Diweddaraf

Image
Roedd Diwrnod y Cyfrifiad y penwythnos diwethaf, ond mae'n hanfodol bod y rhai nad ydynt wedi'i gwblhau eto yn gwneud hynny cyn gynted â phosibl.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: blwyddyn ers dechrau cyfnod clo cyntaf y DU; cyngor teithio i gyrraedd Canolfan Frechu Dorfol Bayside yn Grangetown; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phr
Image
Bydd y Ganolfan Frechu Dorfol Bayside newydd a adeiladwyd ar hen safle Toys R Us yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol yn agor ddydd Iau 25 Mawrth, a bydd yn gwasanaethu trigolion sy'n byw yng Nghaerdydd a dwyrain y Fro.
Image
Mae gan Gyngor Caerdydd gynlluniau uchelgeisiol i wella llwybrau teithio llesol ar gyfer pob oedran a gallu. Mae hyn yn rhan o uchelgais y cyngor i wella ansawdd aer, lleihau allyriadau carbon, mynd i'r afael â thagfeydd a gwella iechyd y cyhoedd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Cael gwared â gollyngiadau o'r bysiau sy'n llygru gwaethaf yn y ddinas; Gwaith adeiladu yn dechrau ar adeilad newydd i Ysgol Uwchradd Fitzalan; Hwb pwysig i Gaerdydd - Pencadlys BBC Cymru Wales yn y Sgwâr Canolog i ddod yn ganolfan ragoriaeth fyd-eang...
Image
Bydd 49 o'r bysiau mwyaf llygredig sydd ar waith yng Nghaerdydd yn cael eu hôl-ffitio â thechnoleg glanhau ecsôst i leihau cyfanswm allyriadau Nitrogen Ocsid (NOx) o'r cerbydau hyn gan 97%.
Image
cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; gwaith adeiladu yn dechrau ar adeilad newydd i Ysgol Uwchradd Fitzalan; pencadlys BBC Cymru yn y Sgwâr Canolog i ddod yn ganolfan ragoriaeth fyd-eang...
Image
Heddiw, cynhaliwyd seremoni torri'r dywarchen yn rhithiol i nodi dechrau'r gwaith o adeiladu'r Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd, sy'n gynllun sydd wedi'i ariannu ar y cyd gan Gyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru drwy'r rhaglen Fuddsoddi i Sicrhau Addysg ac
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd a’r ysgolion diweddaraf a effeithiwyd gan COVID-19
Image
Croesawodd arweinydd Cyngor Caerdydd y newyddion heddiw y bydd y BBC yn ehangu ei weithrediadau y tu allan i Lundain, gyda newidiadau hanesyddol wedi'u cynllunio ar gyfer sut y bydd y sefydliad yn darparu Darlledu Sector Cyhoeddus yn y dyfodol.
Image
Bydd strydoedd a phalmentydd mewn dwy ardal yng Nghaerdydd yn rhydd o glyffosad eleni fel rhan o dreial i asesu ymarferoldeb dau ddull rheoli chwyn amgen.
Image
Bydd natur yng Nghaerdydd yn cael hwb eleni gyda mwy o drefniadau 'un toriad', lle nad yw'r glaswellt yn cael ei dorri tan fis Medi.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; Caerdydd yw'r awdurdod lleol cy
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi dod yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i gael ei gydnabod fel Sefydliad Llythrennedd Carbon gan elusen garbon isel The Carbon Literacy Trust.
Image
Mae'r chwiliad wedi dechrau i ddod o hyd i gogyddion iach gorau Caerdydd mewn her newydd a lansiwyd gan Dîm Cyngor Ariannol a Gwasanaeth Dysgu Oedolion y Cyngor.