Diweddaraf Datganiadau

Image
Newyddion ar drefniadau ysgolion, angladdau a phriodasau, gwirfoddolwyr, hybiau, dosbarthiad bagiau gwastraff a busnesau yn diystyru cyfarwyddiadau'r llywodraeth
Image
Mae busnesau an-hanfodol sy'n torri cyfyngiadau'r Llywodraeth ac sy'n aros ar agor wedi cael eu rhybuddio eu bod yn wynebu dirwyon a cholli eu trwyddedau.
Image
Yn dilyn anerchiad y Prif Weinidog, mae Cyngor Caerdydd wedi cyflwyno cyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n mynychu gwasanaethau angladd ac mae priodasau wedi'u canslo er mwyn helpu i arafu trosglwyddiad COVID-19.
Image
Mae'r Cyngor yn cymryd meddiant ar lety yn y ddinas i helpu'r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.
Image
Newyddion ar lety i'r digartref, meysydd chwarae wedi'u cau, trefniadau gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol, cau Neuadd y Sir a CAGCau
Image
Ardaloedd chwarae ym Mharciau Cyngor Caerdydd i gau ar unwaith.
Image
Gofynnir i rieni ar draws Caerdydd i gadw eu plant gartref - os gallant - wrth i drefniadau gofal plant newydd ar gyfer plant gweithwyr allweddol baratoi i agor yn y ddinas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cau maes parcio Parc y Mynydd Bychan i'r cyhoedd er mwyn rhoi cyfleusterau parcio am ddim yno i feddygon, nyrsys a staff hanfodol eraill y GIG.
Image
Gyda'n Gilydd Dros Gaerdydd Cafodd Gyda’n Gilydd dros Gaerdydd ei lansio heddiw mewn ymgais i ddatgloi potensial gwirfoddoli ledled y ddinas wrth i breswylwyr geisio cefnogi ei gilydd yn ystod y feirws COVID-19.
Image
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfarwyddo ysgolion i gau ar gyfer addysg statudol ar ôl heddiw (dydd Gwener 20 Mawrth, 2020), fel rhan o ymdrechion y Llywodraeth i leihau lledaeniad y feirws COVID-19. Mae Caerdydd wedi datblygu datrysiad diwygiedig i gefnog
Image
Mae'r diweddariad diweddaraf hwn yn ymdrin ag ysgolion, y porth gwirfoddoli, a chymorth i fusnesau.
No Image
Mae Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas, wedi galw ar Lywodraeth y DG i roi datrysiad cenedlaethol ar waith i helpu unrhyw un sy’n cael trafferth i dalu’r dreth gyngor gan fod COVID-19 wedi effeithio ar eu gallu i wneud gwaith cyflogedig.
Image
Mae'r Cyngor wrthi'n gweithio ar fanylion y ddarpariaeth addysgol o bell ar gyfer pob plentyn ynghyd â threfniadau ar gyfer plant y gweithwyr allweddol, plant sy'n agored i niwed, a dosbarthiadau prydau ysgol am ddim ar gyfer plant sy'n gymwys. Byddwn yn
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi newidiadau i nifer o'i wasanaethau wrth iddo symud tuag at ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau hanfodol i ddiogelu'r henoed a'r bobl fwyaf agored i niwed yn y ddinas yn ystod yr achos hwn o COVID-19.
Image
Fel y cyhoeddwyd ddoe, mae Cyngor Caerdydd wedi dechrau cyflwyno newidiadau i'w wasanaethau, gan adlewyrchu'r cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ac Iechyd y Cyhoedd ar y Coronafeirws (COVID-19), ac i gadw aelodau'r cyhoedd mor ddiogel â phosibl.
Image
Yn dilyn cyngor y Llywodraeth ar Coronafeirws, mae Cyngor Caerdydd yn cyflwyno'r newidiadau canlynol i helpu i oedi lledaeniad COVID-19, ac i flaenoriaethu gwasanaethau