Diweddaraf Datganiadau

Image
Ydy’ch coeden Nadolig fyny eto? Neu ydych chi’n bwriadu ei wneud y penwythnos hwn? Efallai eich bod yn dwlu ar y Nadolig a bod eich coeden wedi bod fyny ers mis Tachwedd?
Image
Mae’n bosib y caiff pont a ffordd gyswllt newydd, a allai leihau tagfeydd ac amseroedd teithio’n sylweddol i ganol y ddinas o ddwyrain Caerdydd, eu codi yn ardal Llanrhymni os bydd cynlluniau newydd o eiddo’r cyngor yn cael eu pasio.
Image
Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn ystyried adroddiad ar ganfyddiadau ymgynghoriad cyhoeddus ar y Strategaeth Toiledau Lleol, sy’n nodi cynigion i wella mynediad at doiledau cyhoeddus yn ei gyfarfod ar 19 Rhagfyr.
Image
Mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi caniatáu i’r Cyngor brynu safle hamdden Red Dragon ym Mae Caerdydd er mwyn galluogi bwrw cynlluniau yn eu blaen ar gyfer arena dan do newydd gyda lle i 15,000 o bobl.
Image
Llai o lygredd aer, amseroedd teithio gwell, gwelliant effeithlonrwydd ynni, llai o allyriadau carbon a gwell gwasanaethau gofal cymdeithasol yw rhai yn unig o’r buddion y gall technoleg ddigidol clyfara data agored ei ddwyn i fywydau pobl yn byw
Image
Mae Swansea Audio Limited, sef y cwmni tu cefn i far Coyote Ugly Salon yng Nghaerdydd wedi cael gorchymyn i dalu ychydig o dan £70,000 yn Llys Ynadon Caerdydd ddoe am dair trosedd iechyd a diogelwch.
Image
Dim ond 13 diwrnod sydd ar ôl tan y Nadolig, ydych chi wedi dechrau eich siopa Nadolig eto?
Image
Mae Canolfan Addysg Parc Bute wedi ennill Allwedd Werdd gan ymuno â rhestr o gyrchfannau twristiaeth mwyaf cynaliadwy Cymru.
Image
Waliau budron, llwyni a phla mawr o lygod.
Image
Mae datblygiad newydd a adeiladwyd trwy raglen adeiladu tai flaenllaw Cyngor Caerdydd wedi cael ei wobrwyo gyda gwobr ‘Cynllun Cartrefi Cychwynnol Gorau’ yng ngwobrau tai cenedlaethol WhatHouse?
Image
Llongyfarchiadau i sylfaenydd Cardiff Rivers Group Dave King, sydd wedi cael ei anrhydeddu gydag MBE am "ei wasanaethau i'r amgylchedd" yn Arwisgiad Tachwedd.
Image
Mae Ysgol Gynradd Baden Powell yn Nhremorfa, wedi ennill gwobr am ddarparu gofal wych i blant a phobl ifanc sydd â diabetes Math 1.
Image
Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi diolch i fyfyrwyr a staff Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd am dorchi llewys a rhoi gwaed i helpu cleifion mewn angen.
Image
• Mae'r cyngor yn helpu llawer o bobl a allai ddod yn ddigartref ac mae ystod o ddarpariaeth ar gael o lety statudol dros dro i bobl y mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd iddynt i lety arall â chymorth y ceir mynediad ato trwy'r Porth Person Unigol a'r
Image
Mae’n bleser gan Gyngor Caerdydd groesawu Penny Bowers yn gennad gwirfoddol ar gyfer yr ymgyrch Gadewch ond Ôl Pawennau, y ffordd gyfeillgar, di-wrthdaro o fynd i’r afael ag agweddau ac ymddygiadau’n ymwneud â baw cŵn.
Image
Yn unol â deddfwriaeth, bydd Cyngor Caerdydd yn cymryd y camau cyntaf i gynnal adolygiad llawn o’i Gynllun Datblygu Lleol (CDLl).