Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar Gais Cynllunio i adeiladu Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd yn agor heddiw, dydd Mawrth 7 Gorffennaf a gwahoddir y cyhoedd i rannu eu barn.
Image
Mae plant a phobl ifanc ledled y ddinas yn cael eu hannog i gofnodi eu pennod nesaf ym mhroject Dyddiaduron Y Diff - dychwelyd i'r ysgol.
Image
Bydd Tudor Street yng Nghaerdydd yn elwa ar raglen adfywio gwerth miliynau o bunnoedd sydd â’r nod o greu ardal siopa ddeniadol a bywiog ar gyfer y gymuned leol ac ymwelwyr ag ardal Glan yr afon.
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: fersiwn gyfeillgar i blant o strategaeth adfer y ddinas; sut mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn gweithio; nodyn i'ch atgoffa i beidio rhoi cyllyll cegin nad oes mo'u...
Image
Gofynnwch i blentyn 9 oed beth a hoffai ei gael i’w ben-blwydd neu’r Nadolig ac mae’n debyg o ofyn am degan technolegol neu hwyl (a swnllyd!).
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (6 Gorffennaf)
Image
Canmolwyd ysgolion o bob rhan o Gaerdydd yr wythnos hon wrth iddynt ail-agor eu drysau i groesawu disgyblion yn ôl i'r ystafell ddosbarth am y tro cyntaf ers mis Mawrth.
Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: atgoffa pobl nad yw gollwng sbwriel yn dderbyniol; ysgolion yn derbyn adborth cadarnhaol ar ôl yr wythnos gyntaf o ailagor; a rhodd hael y Tîm Glanhau i y GIG...
Image
Mae’r gyfradd ailgylchu a chompostio yng nghanolfannau ailgylchu Caerdydd wedi cynyddu o leiaf 10% ers i’r cyfnod cloi gael ei lacio.
Image
Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: y briodas gyntaf ers dros 3 mis yn digwydd yn Swyddfa Gofrestru Caerdydd; Hyb Llanisien a Hybiau Ystum Taf a Gabalfa i ailagor; Casgliadau gwastraff gardd wrth ymyl y ffordd i ddychwelyd...
Image
Bydd Hyb Ystum Taf a Gabalfa a Hyb Llanisien yn ailagor i gwsmeriaid, ar sail apwyntiadau’n unig (heblaw am achosion brys) ddydd Llun 6 Gorffennaf. Gellir casglu bagiau gwastraff bwyd ac ailgylchu gwyrdd heb drefnu apwyntiad hefyd.
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: Cyflawni cyfradd ailgylchu a chompostio o 93% yng nghanolfannau ailgylchu Caerdydd; mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru; a dychwelyd i'r ysgol - cwestiynau cyffredin i rieni...
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn rhoi'r offer digidol diweddaraf i bob athro yng Nghaerdydd i'w helpu i ddarparu dysgu ar-lein a chyfunol.
Image
Dyma'r diweddaraf ar COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: ysbryd Cymunedol Caerdydd yn dod i'r amlwg ar Wellfield Road; cymorth digidol i athrawon, blant a phobl ifanc Caerdydd; a beth am flasu Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd o garreg eich drws?
Image
Cafodd cynllun dwy flynedd ei gyhoeddi heddiw i weddnewid cyfiawnder ieuenctid yng Nghaerdydd.
Image
Bob blwyddyn, daw mwy na 100 o gynhyrchwyr crefftus, masnachwyr bwyd annibynnol a gwerthwyr bwyd stryd i osod stondinau ym Mae Caerdydd ar benwythnos cyntaf mis Gorffennaf ar gyfer Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd