Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae adroddiad hir-ddisgwyliedig Sound Diplomacy ar sector cerddoriaeth Caerdydd wedi ei gyhoeddi yn llawn heddiw.
Image
Mae’r Cabinet wedi derbyn cyfres o argymhellion i helpu pobl ifanc yng Nghaerdydd rhag ymwneud â delio cyffuriau.
Image
Anfonwyd twyll fasnachwr Damon Owens, 34, o Silver Street, Cross Keys, Caerffili, i’r carchar ddoe yn Llys y Goron Caerdydd am gyfnod o 10 mis am droseddau dan ddeddfwriaeth amddiffyn defnyddwyr.
Image
Mae project sydd â'r nod o ddysgu plant am y gwahanol swyddi o fewn yr heddlu ac i roi'r cyfle iddyn nhw drafod ac archwilio materion atal troseddu o'u dewis nhw, yn lansio yr wythnos hon.
Image
Mae glasbrint ar gyfer datblygu potensial cerddorol Caerdydd a chreu Dinas Gerddoriaeth Gyntaf y DU wedi ei ddatgelu.
Image
Bydd tŵr craen yn cael ei godi ar gyfer datblygiad y Ganolfan Bywyd Myfyrwyr newydd y penwythnos hwn.
Image
Bydd Cyngor Caerdydd yn cynnal pedair sesiwn galw heibio ar y Project Aer Glân yn ystod mis Ebrill a Mai.
Image
Dywedodd llefarydd ar ran y Cyngor: “Galwyd gweithwyr y Cyngor heddiw i waredu pabell oedd yn cynnwys nodwyddau, gwydr wedi torri a baw dynol o’r ardal werdd ar Rodfa’r Amgueddfa.
Image
Cynhelir Gwasanaeth Coffa eciwmenaidd Sul y Blodau yng Nghapel y Wenallt yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig ddydd Sul 14 Ebrill 2019.
Image
Datgelodd Cyngor Caerdydd gynllun i goffau enillwyr Camp Lawn Cymru 2019 gyda chofeb debyg i'r un ar 'Mount Rushmore'.
Image
Mae’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yng Nghyngor Caerdydd wedi gostwng i 3.8%, sy’n is o lawer na’r cyfartaledd o 19% yn y sector cyhoeddus a 23.8% yn y sector preifat.
Image
Nid oes unrhyw giwbiclau tai bach cymysg mewn unrhyw un o'n hysgolion, ond mae ein hysgolion diweddaraf yn ymgorffori cynllun agored.
Image
Mae gweledigaeth ar gyfer dyfodol economaidd Caerdydd – a allai greu 30,000 o swyddi newydd yn y ddinas – wedi’i chyhoeddi ar wefan y Cyngor.
Image
Mae cam cyntaf y cynllun i weddnewid canolfan siopa’r Maelfa bron â chael ei gwblhau wrth i fusnesau lleol symud i’w safleoedd newydd.
Image
Mae disgyblion Ysgol Gynradd Peter Lea yn y Tyllgoed yn paratoi i redeg marathon i gasglu arian tuag at ymchwil arloesol i wella demensia.
Image
Mae’r chwe llwybr bws a oedd dan fygythiad ac i fod i ddod i ben ar 31 Mawrth wedi eu hachub diolch i fuddsoddiad newydd gan Gyngor Caerdydd.