Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae grisiau'r Basn Hirgrwn ym Mae Caerdydd yn cael eu ffensio i annog pobl i beidio ag ymgynnull mewn grwpiau ar adeg pan fo cyfyngiadau Covid-19 yn dal i fod ar waith.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: neges gan Fwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro ar frechiadau gofalwyr di-dâl; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Bydd Canolfan Brechu Torfol Newydd yn agor ar gyfer poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg; Cytuno ar y gyllideb ôl-bandemig a luniwyd i ‘roi wb' i Gaerdydd ac i ddiogelu gwasanaethau hanfodol; Lonydd wedi'u trawsnewid yn fannau diogel, gwyrdd sy'n Dda i...
Image
Dyma ddiweddariad gan Gyngor Gaerdydd, yn cynnwys: y gyllideb gymeradwy, canolfan frechu newydd sy’n cael ei hadeiladu yn y Pentref Chwaraeon, diweddariad ar ysgolion, a chyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a’r Fro.
Image
Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn agor pedwaredd Canolfan Brechu Torfol fel rhan o'i raglen Brechu Torfol i ddiogelu ei phoblogaeth oedolion rhag Covid-19 cyn gynted â phosibl.
Image
Mae cyllideb adfer ôl-bandemig i Gaerdydd gwerth miliynau o bunnoedd - wedi ei llunio er mwyn helpu i greu swyddi newydd, darparu cartrefi cyngor newydd, adeiladu ysgolion gwell a diogelu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol - wedi ei chytuno gan Gyngor Caerd
Image
Mae menter newydd i drawsnewid lonydd a lonydd cefn yn fannau hwyliog, gwyrdd a diogel i blant gael chwarae, yn cael ei threialu yn Grangetown y mis hwn.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a lansio Cronfa Argyfwng Gyda'n Gilydd Dros Gaerdydd i drigolion mewn angen.
Image
Mae cronfa argyfwng newydd wedi'i rhoi ar waith i gefnogi trigolion Caerdydd mewn argyfwng.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: Ailagor Pont y Gored Ddu; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Mae Pont y Gored Ddu wedi ailagor ar ôl i Brifysgol Caerdydd, sydd â chyfrifoldeb dros gynnal a chadw’r bont dros Afon Taf, gwblhau gwaith strwythurol i’w gwneud yn ddiogel.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: "Cofrestrwch", peidiwch â cholli eich cyfle i bleidleisio yn etholiadau mis Mai"; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Cynhelir etholiadau'r Senedd a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu ledled Cymru ar 6 Mai 2021 ac mae Cyngor Caerdydd yn annog preswylwyr cymwys ar draws y ddinas i sicrhau eu bod wedi cofrestru i bleidleisio.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
I gyd-fynd â Dydd Gŵyl Dewi, mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi manylion cynllun newydd i gynnig cyrsiau Cymraeg am ddim i'w holl staff, gan gwmpasu pob gallu, a'r ystod amrywiol o wasanaethau a ddarperir gan yr awdurdod lleol.
Image
Gwaith adeiladu'n cychwyn ar yr Hyb Lles yn y Maelfa; Llythyr at y Prif Weinidog gan arweinwyr y tair dinas fawr yng Nghymru; Cynllun sgwteri ysgol i hyrwyddo mwy o gyfleoedd chwarae a theithio llesol i blant yng Nghaerdydd.