Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Ysgol Gynradd Springwood yn Llanedern yn dathlu wedi i'r corff addysg, Estyn raddio'r ysgol fel un ai Rhagorol neu Da ym mhob maes a archwiliwyd - y graddau uchaf posib.
Image
Bydd Gwasanaeth Coffa arbennig i Fabanod am 11.30am ddydd Sul, 24 Mehefin yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig yng Nghapel y Wenallt.
Image
Bydd y Rolling Stones yn perfformio yn Stadiwm Principality ddydd Gwener15 Mehefin. Bydd rhai o ffyrdd canol y ddinas ar gau o 5.30pm i 11.30pm i helpu gyda'r digwyddiad.
Image
Mae adroddiad annibynnol ar weledigaeth Cyngor Caerdydd i ddatblygu prifddinas wirioneddol ddwyieithog gyda’r Gymraeg yn rhan naturiol ac annatod o hanfod y ddinas wedi dod i’r casgliad bod cynlluniau yn mynd ar y trywydd iawn, ar seiliau cadarn a chydym
Image
Mae cynlluniau ar gyfer dull aml-asiantaeth o fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg dros y pum mlynedd nesaf wedi cael eu hamlinellu.
Image
Mae’r Cyngor yn ystyried ffyrdd o i wella’r gwaith o adrodd, monitro, goruchwylio a gweithredu yn erbyn unigolion sy’n tipio'n anghyfreithlon yng Nghaerdydd.
Image
Mae disgwyl i fferm solar newydd, y gellid ei hadeiladu ar hen safle tirlenwi Ffordd Lamby a chynhyrchu 7.5 Megawat o drydan gwyrdd, gael ei chymeradwyo.
Image
Bydd menywod a merched o bob cwr o Gymru yn cerdded strydoedd Caerdydd ddydd Sul (10 Mehefin) i gymryd rhan mewn gwaith celf torfol unigryw yn dathlu can mlynedd o’r bleidlais i fenywod ym Mhrydain.
Image
Mae mwy o gyfle bellach i blant sy'n derbyn gofal a phobl ifanc sy'n gadael gofal y Cyngor yng Nghaerdydd i ddilyn y gyrfa a fynnon nhw diolch i gynllun hyfforddi Dechrau Disglair.
Image
Mae Luboya Tshibangu, 38, o Ashford Place yn Adamsdown, wedi’i garcharu am dair blynedd a hanner heddiw am dwyll yn erbyn Cyngor Caerdydd.
Image
Mae'r elusennau RSPB Cymru a Buglife Cymru wedi derbyn siec am £38,195.89 gan gyn-Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Bob Derbyshire.
Image
Bydd Haf yng Nghaerdydd yn un a hanner eleni gyda rhaglen gyflawn o ddigwyddiadau gan gynnwys chwaraeon, theatr stryd, cerddoriaeth fyw, diwylliant, bwyd stryd ac adloniant i'r teulu. Dyma sydd o'ch blaenau.
Image
Bydd Beyoncé a Jay Z yn perfformio yn Stadiwm Principality ddydd Mercher 6 Mehefin. Bydd rhai o ffyrdd canol y ddinas ar gau o 6.00pm i 11.30pm i helpu gyda’r digwyddiad.
Image
Cyrhaeddodd Ras Fôr Volvo y brifddinas y penwythnos hwn ar gyfer Cam Caerdydd, fydd yn para pythefnos. I nodi'r achlysur pwysig hwn, daeth arbenigwyr o'r DU ac Ewrop at ei gilydd heddiw i ystyried y weledigaeth ar gyfer dyfodol Bae Caerdydd.
Image
Mae Cofeb Ryfel restredig Gradd 2 yn Radur ar ei gorau unwaith eto yn dilyn gwaith hanfodol i wella ei chyflwr.
Image
Mae Channel 4 wedi cyhoeddi bod cynnig Caerdydd i fod yn gartref i bencadlys newydd y darlledwr wedi cyrraedd y rhestr fer.