Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd cyfres o ddiwrnodau hwyl i’r gymuned yn cael eu cynnal mewn canolfannau a llyfrgelloedd i ddathlu canmlwyddiant tai cyngor yng Nghaerdydd.
Image
Gyda’r stadiwm yn llawn, bydd Cymru yn chwarae’n erbyn yr Alban ar ddydd Sadwrn 14 Mawrth yn Stadiwm Principality.
Image
Mae taith i Barc Bute wrth iddo ddeffro o drwmgwsg y gaeaf bob amser yn arbennig, ond i unrhyw un sy'n chwilio am reswm ychwanegol i ymweld â chalon werdd y ddinas y mis hwn, mae'r Parc yn cynnal Diwrnod Agored y Gwanwyn a fydd yn cynnwys amrywiaeth o
Image
Mae Ysgol Gynradd Gwaelod y Garth yng Nghaerdydd wedi ennill sgôr 'Da' ym mhob un o'r pum maes y mae Estyn, sef Arolygiaeth Addysg Cymru, yn edrych arnynt.
Image
Dywedodd Llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Mae gan y Cyngor ddyletswydd i wneud penderfyniad ar unrhyw gais cynllunio sy'n dod gerbron yr Awdurdod Cynllunio (Cyngor Caerdydd).
Image
Ydych chi wedi clywed am ein Sticeri Pinc?
Image
Mae wyth cartref teulu newydd, yn barod i ddarparu ateb dros dro i deuluoedd digartref, wedi cael eu datblygu yng ngorllewin y ddinas.
Image
Heddiw, lansiwyd cynllun newydd sy'n ceisio paratoi pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal ar gyfer y byd gwaith.
Image
Bu timau Cyngor Caerdydd yn gweithio drwy’r nos yn helpu i sicrhau bod trigolion ac eiddo yn cael eu diogelu rhag y posibilrwydd o lifogydd.
Image
Bydd myfyrwyr o dair ysgol uwchradd Gymraeg Caerdydd yn mynychu ffair yrfaoedd arbennig yr wythnos nesaf i dynnu sylw at werth sgiliau Cymraeg a hyrwyddo cyfleoedd i astudio a gweithio yn y Gymraeg.
Image
A) Pam fod y cynllun yn cael ei weithredu?
Image
Caiff yr ymgyrch sticer pinc ei lansio ar 2 Mawrth, fel rhan o gynlluniau'r Cyngor i wella ansawdd yr ailgylchu a'r compostio a gesglir o gartrefi preswylwyr, i helpu Caerdydd i ddod yn un o'r dinasoedd ailgylchu gorau yn y byd.
Image
Mae partneriaeth economaidd newydd ar draws de Cymru a gorllewin Lloegr, sydd â’r nod o roi hwb i economïau lleol drwy gydweithio, yn lansio gwefan a phrosbectws newydd heddiw. Porth y Gorllewin, a lansiwyd gan Weinidogion y Cabinet ym mis Tachwedd 2019,
Image
Bydd dwy ysgol gynradd yn Llanrhymni yn dathlu cael eu ffedereiddio'n swyddogol gyda llu o weithgareddau.
Image
Heddiw, cyhoeddodd Cyngor Caerdydd y caiff cymorth ariannol ei roi i drigolion a busnesau a effeithiwyd gan lifogydd a achoswyd gan Storm Dennis.
Image
Sut ydych chi’n bwyta eich un chi? Gyda lemwn a siwgr? Banana a siocled? Efallai eich bod chi’n ffafrio’r sawrus dros y melys?