Diweddaraf Datganiadau

Image
Caiff busnesau hamdden a lletygarwch sydd wedi cael eu gorfodi i gau oherwydd cyfyngiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru ac sydd heb wneud cais am grant cychwynnol y cyfnod clo byr, wneud cais am y cymorth ariannol canlynol yn seiliedig ar werth ardrethol
Image
Mae gwaith ar ddatblygiad tai yn y dyfodol, i adeiladu mwy na 200 o gartrefi carbon isel i Gaerdydd wedi dechrau.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Mae'r data ansawdd aer diweddaraf ar gyfer Caerdydd yn awgrymu gwelliant amlwg yn 2019, o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol mewn tair o’r pedair Ardal Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA) yn y ddinas.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 14/12/20
Image
Gallai adolygiad gan Gyngor Caerdydd o Ardal Gadwraeth hanesyddol Llandaf arwain at gadw treftadaeth unigryw'r ardal yn well, ac ymestyn yr ardal a ddiogelir ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
Image
Bydd adroddiad sy'n argymell cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion i ehangu ac ailddatblygu Ysgol Uwchradd Cathays yn mynd i Gabinet Cyngor Caerdydd pan fydd yn cyfarfod ddydd Iau 17 Rhagfyr 2020.
Image
Bydd adroddiad sy'n argymell cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion i ad-drefnu a buddsoddi mewn darpariaeth ysgolion cynradd i wasanaethu Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd yn cael ei ystyried gan Gabinet Cyngor...
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cwmpasu: partneriaid yn rhybuddio bod Caerdydd a'r Fro yn wynebu argyfwng Covid; achosion a phrofion COVID-19; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; a Atyniadau Nadolig
Image
Datgelwyd uwchgynllun newydd ar gyfer Glanfa'r Iwerydd, sy'n nodi sut y bydd 30 erw o dir ym Mae Caerdydd yn cael ei ailddatblygu er mwyn helpu i drawsnewid Bae Caerdydd yn atyniad ymwelwyr rheng uchaf yng ngwledydd Prydain.
Image
Mae sefydliadau Caerdydd a Bro Morgannwg sydd ar reng flaen yr ymateb i Covid-19 wedi dod at ei gilydd i rybuddio eu bod yn wynebu sefyllfa o argyfwng wrth i nifer yr achosion gofnodwyd o Covid-19 yn y rhanbarth gyrraedd y lefel uchaf erioed.
Image
Mae cynlluniau cyffrous wedi eu datgelu i ailddatblygu cyfleuster cymunedol yn Nhreganna yn ardal o dai deniadol a hygyrch i bobl hŷn a chyfleusterau cymunedol cynaliadwy a gwell.
Image
Heddiw, ddydd Iau 10 Rhagfyr, cyhoeddodd Gweinidog Addysg Cymru y bydd ysgolion uwchradd a cholegau yng Nghymru yn symud i ddysgu ar-lein o ddydd Llun, 14 Rhagfyr fel rhan o 'ymdrech genedlaethol i leihau trosglwyddo coronafeirws'.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; a Sefydlu Uned Brofi Symudol yn, Grangetown.
Image
Mae'r tîm Gwasanaethau Profedigaeth penigamp yng Nghyngor Caerdydd wedi cyrraedd rowndiau terfynol Gwobrau’r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Cyhoeddus 2020, yn y categori 'Tîm Gwasanaeth Gorau: Gwasanaeth Mynwentydd ac Amlosgfeydd.