Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae arolwg yn gofyn barn pobl sy'n hoffi cerddoriaeth a gweithwyr proffesiynol y diwydiant ledled Caerdydd am y dirwedd cerddorol bresennol y ddinas wedi'i lansio heddiw.
Image
Bydd ras Bae Caerdydd Brecon Carreg, sydd wedi’i threfnu gan Run4Wales, yn digwydd ddydd Sul 25 Mawrth.
Image
Bydd rhai o adeiladau pwysicaf Caerdydd yn diffodd y goleuadau ddydd Sadwrn fel rhan o Awr y Ddaear WWF.
Image
Mae pobl Caerdydd yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn sgwrs am y syniadau mawr a allai siapio dyfodol system drafnidiaeth Caerdydd a'r ffordd y gallai'r ddinas edrych a theimlo yn y dyfodol.
Image
Bydd gwasanaeth Pryd ar Glud Cyngor Caerdydd yn dosbarthu prydau bwyd i gwsmeriaid dros wyliau banc y Pasg am y tro cyntaf.
Image
Mae gwiriadau ychwanegol a gynhaliwyd gan Gyngor Caerdydd ar ei flociau fflatiau uchel wedi datgelu nad yw’r systemau cladin ar chwe adeilad yn bodloni’r safonau diogelwch tân cyfredol, er i bob un o’r chwech basio gwiriad diogelwch yn sgil tân Grenfell.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cynghori ysgolion nad yw'r ddinas yn wynebu'r un lefel o amhariad a achoswyd gan eira pythefnos yn ôl ac felly dylai'r rhan fwyaf o ysgolion allu agor fel arfer yfory.
Image
Cynhelir Gwasanaeth Coffa eciwmenaidd Sul y Blodau yng Nghapel y Wenallt yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig ddydd Sul 25 Mawrth 2018.
Image
Mae mwy a mwy o dwristiaid yn dod i Gaerdydd yn ôl ffigurau cychwynnol sy'n dangos bod y ddinas wedi denu mwy o ymwelwyr nag erioed yn 2017.
Image
Rhaid i nifer o landlordiaid dalu cyfanswm o £3,720 o ledled De Cymru am beidio â chydymffurfio â Rhentu Doeth Cymru.
Image
Mae cynnig £10 miliwn i helpu i hybu gwaith adfywio a buddsoddi mewn cymunedau’n cael ei lunio gan Gyngor Caerdydd.
Image
Cafodd cynllun busnes Cyngor Caerdydd ar gyfer darparu gwasanaethau tai dros y flwyddyn nesaf ei gymeradwyo gan y Cabinet heddiw.
Image
Trigolion yn colli miloedd o bunnoedd yn sgil cynnydd mewn galwadau ffôn gan gludwyr twyll
Image
Mae cynlluniau i symleiddio'r ffordd y caiff ceisiadau derbyn i ysgolion eu trin yn y ddinas wedi'u cytuno gan Gabinet Cyngor Caerdydd mewn cyfarfod heddiw, ddydd Iau 15 Mawrth.
Image
Mae cynllun amddiffyn yr arfordir newydd gwerth £11m er mwyn helpu i amddiffyn dwyrain Caerdydd rhag llifogydd wedi cael ei drafod gan Gabinet y Cyngor yn eu cyfarfod heddiw (15 Mawrth).
Image
Mae cynigion am fynwent newydd yng ngogledd y ddinas, a fydd yn datrys prinder lleoedd claddu yng Nghaerdydd yn y tymor hir, wedi'i gytuno gan Gabinet y Cyngor heddiw.