Diweddaraf Datganiadau

Image
Derbyniodd unig berchennog yr Eurasioan Tandori yn Nhreganna, Khalilur Rahman, ddedfryd carchar wedi ei gohirio ddoe yn Llys yr Ynadon Caerdydd wedi iddo gyfaddef i chwe chyhuddiad yn ymwneud â rheoliadau hylendid bwyd.
Image
Bydd gwasanaeth Pryd ar Glud Cyngor Caerdydd yn lansio gwasanaeth danfon saith niwrnod yr wythnos yn hwyrach y mis hwn.
Image
Mae’r Cynghorydd Bob Derbyshire, Arglwydd Faer Caerdydd, wedi derbyn pedol efydd ar ran pobl Cymru sy’n dynodi’r gwasanaeth a’r aberth a wnaed gan filoedd o geffylau Cymreig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.
Image
Dywedodd llefarydd ar gyfer Cyngor Caerdydd: “I gydymffurfio â Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, mae gan Gyngor Caerdydd weithdrefn i ddelio â sefyllfaoedd pan fo ci strae yn cael ei ganfod yng Nghaerdydd, a dylid mynd â phob ci i Gartref Cŵn Caerdydd ne
Image
Er bod yr ysgolion wedi cau dros y Pasg, ni ddylai rhieni bryderu, mae digon o ddigwyddiadau ar gael ym Mhrifddinas Cymru i ddiddanu'r plant, boed law neu hindda. Dyma grynodeb o'r digwyddiadau.
Image
Croesawyd plant, staff a rhieni Ysgol Gynradd Gabalfa i Siambr y Cyngor i lansio'n swyddogol y fenter disgyblion newydd - the Gabalfa Ladder.
Image
Mae'r gwaith adeiladu ar gartref newydd Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd, y disgwylir ei gwblhau yn gynnar y flwyddyn nesaf, wedi cyrraedd carreg filltir sylweddol arall wrth i'r adeiladu gyrraedd ei anterth.
Image
Mae bargen newydd ar gyfer gorsaf fysus Caerdydd wedi'i chytuno rhwng y Cyngor, Rightacres Property Ltd a Llywodraeth Cymru. Bydd y fargen yn sicrhau swyddfeydd yn rhan o’r cynllun aml-ddefnydd ac yn galluogi'r datblygiad i symud ymlaen heb orfod disgw
Image
Mewn llai na 60 diwrnod bydd cyfres hwylio amlycaf y byd yn cyrraedd Caerdydd, ac am y tro cyntaf erioed yn hanes y ras, bydd yn aros yn y brifddinas am 15 diwrnod.
Image
Mae gweithredwr rhannu beics mwyaf eang y byd – nextbike – wedi cyrraedd Caerdydd, gyda phum gorsaf docio a 50 beic ar waith heddiw (26 Mawrth.)
Image
Mae bargen newydd ar gyfer gorsaf fysus Caerdydd wedi'i chytuno rhwng y Cyngor, Rightacres Property Ltd a Llywodraeth Cymru. Bydd y fargen yn sicrhau swyddfeydd yn rhan o’r cynllun aml-ddefnydd ac yn galluogi'r datblygiad i symud ymlaen heb orfod disgw
Image
Bydd pob ffordd yng nghanol y ddinas ar gau ar gyfer gornest uno pwysau trwm Anthony Joshua yn erbyn Joseph Parker yn Stadiwm Principality ar 31 Mawrth.
Image
Bydd Caerdydd yn dathlu ei ddiwrnod di-draffig mwyaf erioed pan fydd canol y ddinas wedi cau i bob math o draffig ddydd Sul, 13 Mai.
Image
Mae adroddiad yn dilyn cyfarwyddyd cyfreithiol gan Lywodraeth Cymru yn argymell y dylai Cyngor Caerdydd gynnal astudiaeth o ddichonoldeb i bennu a oes angen Ardal Aer Glân yn y ddinas, wedi’i gymeradwyo yng nghyfarfod y Cabinet heddiw.
Image
Heddiw, mae Cyngor Caerdydd wedi cytuno i fabwysiadu’r Siartr Clefyd Niwronau Motor (CNM) sy’n cefnogi dioddefwyr lleol o’r clefyd terfynol hwn a'u gofalwyr.
Image
Cynhaliwyd cynhadledd i ddod â sefydliadau ac unigolion sy’n awyddus i helpu pobl ddigartref yng Nghaerdydd ynghyd yn Neuadd Y Ddinas ddoe, gyda’r nod o sianelu cefnogaeth i rai o‘r dinasyddion mwyaf agored i niwed mewn ffordd fwy ffocysedig.