Back
Mae'r holl ardaloedd chwarae yng Nghaerdydd sydd wedi pasio archwiliadau diogelwch bellach wedi ailagor.
4/9/20

Mae'r holl ardaloedd chwarae i blant yng Nghaerdydd sydd wedi pasio archwiliadau diogelwch bellach wedi ailagor.

 

Bydd ailagor y 3 ardal chwarae hyn - ger y Morglawdd (Bae Caerdydd), Heol Llanisien Fach (Rhiwbeina) a Rhydypenau (Cyncoed) yn golygu y bydd 107 o 116 o ardaloedd chwarae'r ddinas ar gael i blant eu mwynhau.

 

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a deddfwriaeth iechyd a diogelwch, cynhaliwyd asesiad risg Covid-19 ar bob safle ac mae’r offer a’r arwynebau diogelwch wedi cael eu harchwilio gan arolygydd ardal chwarae cymwys, cyn eu hailagor.

Mae newidiadau wedi eu gwneud i helpu pobl i gadw pellter cymdeithasol a lleihau’r risg o drosglwyddo Covid-19 – er enghraifft, mae seddau rhai siglenni wedi eu symud i sicrhau bod pellter o 2 fetr yn cael ei gadw.

 

Er mwyn helpu i sicrhau diogelwch, mae arwyddion newydd wedi eu gosod ar y safleoedd hefyd sy’n gofyn i deuluoedd sy’n defnyddio’r safleoedd:

·       olchi neu ddiheintio eu dwylo, cyn, ar ôl ac wrth ddefnyddio’r offer;

·       dilyn gofynion cadw pellter cymdeithasol;

·       cyfyngu eu hymweliad i 30 munud yn ystod adegau prysur;

·       bod ag uchafswm o un oedolyn fesul plentyn yn yr ardal chwarae.

 

Bydd 8 ardal chwarae yn aros ar gau am y tro, ar ôl arolygiadau diogelwch aflwyddiannus.

Roedd llawer o'r 8 safle hyn eisoes wedi'u clustnodi ar gyfer buddsoddiad yn y dyfodol cyn y cyfnod cloi ac maent wedi dirywio neu wedi cael eu fandaleiddio ymhellach yn ystod yr amser y buont ar gau.

 

Mae cynlluniau’n cael eu llunio ar gyfer gwneud y gwaith gwella sylweddol mae ei angen i ailgyflwyno’r safleoedd hyn yn ddiogel. Ceisir tendrau ar hyn o bryd ar gyfer darparu cyfleuster newydd ym Mharc Caedelyn (Rhiwbeina) ac adnewyddu Gerddi’r Faenor (Grangetown) yn llwyr.

 

Yr 8 safle sydd ar gau dros dro yw:

Caeau Anderson (Adamsdown); Parc y Fynwent (Adamsdown); Maes Hamdden Ffordd y Felin (Trelái); Gerddi’r Faenor (Grangetown); man agored Ffordd y Coleg (Ystum Taf); Drovers Way (Radur a Phentre-Poeth); Parc Caedelyn (Rhiwbeina); Parc Caerllion (Trowbridge).

 

Bydd man chwarae arall, yn Nhŷ'r Winch (Pontprennau a Llaneirwg), hefyd yn aros ar gau tra bydd y Cyngor Cymuned yn cwblhau gwaith i adnewyddu'r cyrtiau tenis.

 

Dyma'r 107 safle sydd bellach ar agor:

Man agored Adamscroft (Adamsdown); Sgwâr Adamsdown (Adamsdown); Parc Bragdy (Adamsdown); y Morglawdd (Bae Caerdydd),  Belmont Walk (Butetown); Parc Britannia (Butetown); Parc y Gamlas (Butetown); Craiglee Drive (Butetown); Parc Hamadryad (Butetown);Sgwâr Hodges (Butetown); Sgwâr Loudon (Butetown); Parc Iau Schooner Way (Butetown); Parc Babanod Schooner Way (Butetown); Windsor Esplanade (Butetown); Emblem Close (Caerau); Emerson Close (Caerau); Heol Homfrey (Careau); Heol Trelái (Caerau); Parc Trelái (Caerau); Parc Treseder (Caerau); Parc y Jiwbilî (Treganna); Sanatorium Road – Babanod (Treganna); Parc Fictoria – Plant Iau (Treganna); Parc Fictoria – Iau (Treganna); Llwybr Chwarae Parc Bute (Cathays); Gerddi Cogan (Cathays); Parc Maendy (Cathays); Ardal Chwarae Creigiau (Creigiau a Sain Ffagan); Rhydlarfer (Creigiau a Sain Ffagan); Parc y Rhath (Cyncoed); Rhydypenau (Cyncoed); Green Farm Road (Trelái); Parc Babanod Ffordd Wilson (Trelái); Parc Plant Iau Ffordd Wilson (Trelái); Ffordd Beechley (Tyllgoed); Cau Côr (Tyllgoed); Parc y Tyllgoed (Tyllgoed); Rosedale (Tyllgoed); Whitland Crescent (Tyllgoed); Parc Maitland (Gabalfa); Maitland Road - ardal ystwythder (Gabalfa); Parc Sevenoaks (Grangetown); Y Marl – Babanod (Grangetown); Y Marl – Plant Iau (Grangetown); Parc y Mynydd Bychan (Y Mynydd Bychan); Heol y Delyn (Llys-faen); Mill Heath Drive (Llys-faen); Matthew Walk (Llandaf); Parc Hailey Plant Iau (Ystum Taf); Parc Hailey Babanod (Ystum Taf); Parc Iau Bryn Glas (Llanisien); Parc Babanod Bryn Glas (Llanisien); Heol y Barcud (Llanisien); Parc Llanisien (Llanisien); Parc Hamdden Parkland/Draenen Pen-y-graig (Llanisien); Sant Martin Crescent – Babanod (Llanisien); Sant Martin Crescent – Plant Iau (Llanisien); Sgwâr Watkin (Llanisien); Tir Hamdden Tredelerch (Llanrhymni); Heol Sedgemoor (Llanrhymni); Coed y Gores (Pentwyn); Chapelwood (Pentwyn);  Glenwood (Pentwyn); Parc Coed y Nant (Pentwyn); Waun Fach (Pentwyn); Garth Newydd (Pentyrch); Garth Olwg (Pentyrch); Ffordd Penuel (Pentyrch); Gerddi Cyncoed (Pen-y-lan); Ffordd Hammond (Pen-y-lan); Sovereign Chase (Pen-y-lan); Gerddi Shelley (Plasnewydd); Tir Hamdden y Rhath (Plasnewydd); Parc Butterfield (Pontprennau a Llaneirwg); Crawford Drive (Pontprennau a Llaneirwg); Lascelles Drive (Pontprennau a Llaneirwg); Parc Peppermint (Pontprennau a Llaneirwg); Fferm Cwm Plant Iau (Radur); Fferm Cwm Babanod (Radur); Fisherhill Way (Radur/Treforgan); Heol Llanisien Fach (Rhiwbeina); Gerddi Despenser Iau (Glan yr Afon); Gerddi Despenser Babanod (Glan yr Afon); Gerddi Kitchener (Glan yr Afon); Caeau Llandaf Plant Iau (Glan yr Afon); Caeau Llandaf Babanod (Glan yr Afon); Wyndham Street (Glan yr Afon); Ffordd Greenway (Tredelerch); Gerddi Catherine (Tredelerch); Sgwâr Beaufort (Sblot); Horwood Close (Sblot); Gerddi Llyfrgell Rhostir (Sblot); Runway Road (Sblot); Parc Sblot (Sblot); Parc Tremorfa (Sblot); Wilkinson Close (Sblot); Cemaes Crescent – Babanod (Trowbridge); Cemaes Crescent – Plant Iau (Trowbridge); Coleford Drive (Trowbridge);Heol Maes Eirwg (Trowbridge); Parc Treftadaeth (Trowbridge); Heol Brooker (Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais); Hollybush (Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais); Ironbridge Road (Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais); Gerddi Llyfrgell yr Eglwys Newydd – Babanod (Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais); Gerddi Llyfrgell yr Eglwys Newydd – Plant Iau (Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais).