Back
Diweddariad COVID-19: 17 Mehefin

Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: bydd preswylwyr yn awr yn gallu dod ag eitemau trydanol mawr, nwyddau gwyn, batris, dillad, teiars, paent a sawl eitem arall a dderbyniwyd cyn dechrau pandemig COVID-19; Mae Cyngor Caerdydd yn gofyn i breswylwyr fod yn wyliadwrus o fasnachwyr twyllodrus sy'n cynnig mynd ag eitemau swmpus i'w gwaredu; a atal gwylanod ac anifeiliaid eraill rhag rhwygo bagiau agored a gwasgaru gwastraff ar draws strydoedd Caerdydd.

 

Canolfannau Ailgylchu

Mae'r mathau o wastraff y gellir dod â chanolfannau ailgylchu Caerdydd, Ffordd Lamby a Bessemer Close, yn newid ddydd Llun, 22 Mehefin.

Bydd preswylwyr yn awr yn gallu dod ag eitemau trydanol mawr, nwyddau gwyn, batris, dillad, teiars, paent a sawl eitem arall a dderbyniwyd cyn dechrau pandemig COVID-19.

Gellir dod â deunyddiau nad oes modd eu hailgylchu megis polystyren, creon, drychau a bleindiau i'r canolfannau ailgylchu hefyd, ond rhaid eu tynnu'n rhydd a'u rhoi mewn sgip benodol.

Fodd bynnag, ni fydd gwastraff ailgylchadwy a gwastraff cyffredinol yn cael ei dderbyn a bydd yn rhaid i unrhyw un sy'n dod â'r rhain i ganolfan ailgylchu fynd â'u bagiau adref i'w casglu gan y casgliad wrth ymyl y ffordd.

Mae'r rhestr lawn o'r hyn y gellir mynd ag ef i'r canolfannau ailgylchu, sut y gallwch drefnu amser i'ch cerbyd i fynd i mewn ar gyfer apwyntiad a'r system archebu fan benodol newydd a fydd ar gael yng nghanolfan ailgylchu Bessemer Close i gyd ar gael  yma

Dylai preswylwyr gofio, os yw gwastraff masnachol yn cael ei ganfod yn unrhyw un o'r gwiriadau untro gan staff y Cyngor, y bydd eu cerbyd yn cael ei wrthod mynediad i'r safle ac y gallai camau gorfodi gael eu cymryd.

 

Eitemau swmpus a masnachwyr twyllodrus

Mae Cyngor Caerdydd yn gofyn i breswylwyr fod yn wyliadwrus o fasnachwyr twyllodrus sy'n cynnig mynd ag eitemau swmpus i'w gwaredu.

Mae newidiadau i'r math o eitemau y gellir eu dwyn bellach i ganolfannau ailgylchu Caerdydd o ddydd Llun, 22 Mehefin, yn golygu bod y Cyngor yn awyddus i breswylwyr drefnu apwyntiad i ollwng eu heitemau swmpus ac mae'n rhybuddio yn erbyn defnyddio masnachwr didrwydded neu dwyllodrus.

Dywedodd y Cynghorydd Michael Michael, yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd: "Yn ddiweddar rydym wedi derbyn adroddiadau gan breswylwyr ar wastraff yn cael ei dipio'n anghyfreithlon mewn cymdogaethau lleol. Mae'r holl wybodaeth hon bellach yn cael ei rhoi i'n tîm gorfodi gwastraff. Hoffem ddiolch i drigolion am eu lluniau a'u darllediadau teledu cylch cyfyng, y gellir eu defnyddio yn ein hymchwiliadau.

"Mae fy neges i'r rhai sy'n tipio'n anghyfreithlon, ac mewn rhai achosion mae'n ymddangos bod ganddynt drwydded cludwyr gwastraff, yn syml. Byddwn yn dilyn yr holl wybodaeth a dderbynnir a byddwn yn gweithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru i gymryd y camau priodol. "

Dylai preswylwyr gofio bod ganddynt ddyletswydd gofal i sicrhau bod unrhyw un sy'n tynnu gwastraff o'u cartref yn gludydd gwastraff cofrestredig a bod nodyn trosglwyddo gwastraff yn cael ei ddarparu gan y cwmni. Dylai'r nodyn hwn roi enw'r safle cofrestredig lle mae'r gwastraff yn mynd iddo. Os canfyddir bod gwastraff yn cael ei dipio'n anghyfreithlon a bod modd ei olrhain yn ôl i gartref unrhyw un, gallai'r sawl a dalodd am symud y gwastraff gael ei erlyn.

Os oes gan breswylwyr swm mawr o wastraff y mae angen iddynt ei symud o'u cartref am eu bod yn adnewyddu eu heiddo, mae'r Cyngor yn gweithredu gwasanaeth gwastraff masnachol sy'n llogi sgipiau. Mae mwy o wybodaeth ar gael  yma

Gall preswylwyr hefyd archebu casgliad gwastraff swmpus gan y Cyngor drwy gysylltu â C2C ar (029) 2087 2088. Os gallwch chi gasglu eich eitem am ddim, gallwch wneud casgliad swmpus ar Twitter neu Facebook gan ddefnyddio #CwestiwnCyflymCDYDD. Mae rhagor o wybodaeth ar gael  yma

Mae'r rhestr lawn o'r hyn y gellir mynd ag ef i'r canolfannau ailgylchu ar gael  yma

Dylai gyrwyr ceir sydd am archebu slot apwyntiad i ymweld â chanolfan ailgylchu glicio  yma

Gall gyrwyr faniau gadw slot mewn canolfan ailgylchu o ddydd Llun, 22 Mehefin, am yr apwyntiadau cyntaf sydd ar gael o 29 Mehefin. I gadw lle o ddydd Llun ymlaen, cliciwch  yma

 

Gwylanod

Gofynnir i breswylwyr olchi eu plastigau, tuniau a gwydr a rhoi'r holl wastraff bwyd sydd dros ben yn eu cadi bwyd brown i atal gwylanod ac anifeiliaid eraill rhag rhwygo bagiau agored a gwasgaru gwastraff ar draws strydoedd Caerdydd.

Mae'r cyngor yn cyflwyno system a fydd yn gweld criwiau glanhau strydoedd yn gweithio y tu ôl i gasglwyr gwastraff yn ystod shifftiau'r prynhawn i gasglu unrhyw wastraff wedi'i ollwng. Fodd bynnag, os yw bagiau wedi cael eu cyflwyno'n anghywir ac yn caniatáu i wylanod wasgaru gwastraff ar draws y stryd, mae'n bosibl y bydd yr amser ychwanegol a gymerir i lanhau yn ei gwneud yn amhosibl i'r criwiau gwblhau cylch casglu cyflawn. Felly, mae'r Cyngor yn gofyn i breswylwyr am gymorth i wneud yr hyn a allant i gadw gwylanod ac anifeiliaid eraill i ffwrdd o'u gwastraff.

Dywedodd y Cyng. Michael: "Gorau po fwyaf o gymorth y gallwn ei gael gan drigolion. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwneud gwaith gwych. Maent yn adnabod y llanast y gellir ei achosi os bydd bwyd yn mynd i mewn i fag plastig wrth ochr y stryd ac nid i'r cadi bwyd sydd wedi'i gynllunio i gadw anifeiliaid allan.

"Rydym yn gofyn i'r holl drigolion, os gwelwch yn dda, olchi eich eitemau ailgylchadwy cyn i chi eu rhoi yn y bagiau gwyrdd. Ar gyfer yr holl wastraff bwyd dros ben, gan gynnwys unrhyw fwyd wedi'i goginio dros ben, rhowch y gwastraff hwn yn y cadi bwyd brown i'w gasglu. Bydd hyn yn helpu i atal y gwylanod sy'n rhwygo'r bagiau ac yn achosi i sbwriel gael ei wasgaru dros strydoedd y ddinas. Bydd yn rhoi i griwiau y cymorth sydd ei angen arnynt i gadw'r strydoedd yn lân i bawb."

Mae cynlluniau'n cael eu creu i ailosod y casgliadau pob pythefnos, gwyrdd, o wastraff gardd fel rhan o'r gwasanaeth ar garreg y drws ddechrau mis Gorffennaf. Yn y cyfamser bydd yr holl breswylwyr yn parhau i dderbyn casgliad gwastraff gwyrdd untro yn ystod mis Mehefin.