Back
Perchennog ‘ci oedd yn cyfarth’ yn gorfod talu ychydig o dan £3,000

Cafodd 1,350 cyfarthiad eu clywed mewn cyfnod o 45 munud - sef un cyfarthiad bob dau eiliad.

Arweiniodd hyn at lawer o gwynion, gan arwain at erlyn perchnogion y ‘ci oedd yn cyfarth' yn Llys Ynadon Caerdydd ddydd Iau, 28 Mawrth.

Ni ddaeth Ms Linda Hill a Mr Jason Badham o Amherst Street, Grangetown, i'r llys ddydd Iau diwethaf, a phrofwyd yr achos yn eu habsenoldeb. Cafodd y ddau ohonynt ddirwy o £1,320, ynghyd â gorchymyn i dalu costau o £110 a gordal dioddefwyr werth £44 yr un.

Dechreuodd y cwynion ym mis Rhagfyr 2017, pan ffoniodd cymydog y Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir i gwyno bod ci oedd yn byw y drws nesaf i'w eiddo'n cyfarth yn gyson mewn tôn uchel a di-baid.

Ar ôl problemau parhaus, gofynnodd y swyddogion i'r cymydog nodi'r adegau a'r digwyddiadau pan oedd y cyfarth yn digwydd, gan ymweld â'r eiddo eto ym mis Mawrth 2018. Roeddent yn dyst i Niwsans Sŵn Statudol yn ystod yr ymweliad a chyflwynwyd Rhybudd Atal Sŵn i Ms Linda Hill a Mr Jason Badham.

Dywedodd y Cyng. Michael Michael, yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yng Nghyngor Caerdydd: "Ar ôl cyflwyno'r rhybudd atal sŵn, roedd rhaid i swyddogion ymweld â'r eiddo pedwar gwaith arall yn dilyn cryn nifer o gwynion, a dyma pam cafodd pedwar achos eu cyflwyno i'r llys. Dyma'r achos gwaethaf o'i fath yr ydym erioed wedi gorfod delio ag ef.

"Gwneir pob ymdrech i ymgysylltu â phreswylwyr pan fydd digwyddiadau fel hyn yn mynd rhagddynt, a ffoniodd y swyddogion Mr Badham i egluro beth oedd rhybudd atal sŵn a'r hyn roedd yn rhaid iddo ei wneud i unioni'r sefyllfa.

"Ni ddylai pobl fod ag anifeiliaid anwes oni bai eu bod yn gallu gofalu amdanynt yn gywir. Nid yw'n deg ar gi i'w gloi i fyny yn ystod diwrnod gwaith, pan mae pobl yn gweithio a phan nad oes modd ei adael i fynd allan. Hefyd, nid yw'n deg ar y cymdogion sy'n byw drws nesaf i'r lle y mae'r ci'n cael ei gadw, i wrando arno'n cyfarth drwy'r dydd.

"Dylai dirwy'r llys anfon neges glir i bob perchennog ci ein bod ni'n cymryd materion fel hyn o ddifri. Mae gan y Cyngor ddyletswydd gyfreithiol i ymchwilio i unrhyw gwyn sŵn statudol a chymryd camau priodol."