Back
Perfformiad Ysgolion Caerdydd yn 2017/2018

Caiff adroddiad ar gynnydd sy'n rhoi manylion am berfformiad ysgolion Caerdydd ar gyfer 2017/18 ei gyflwyno i gabinet Cyngor Caerdydd yr wythnos nesaf (Dydd Iau 24 Ionawr).

Bydd yr Adroddiad Blynyddol ar Berfformiad yn darparu dadansoddiad o ddeilliant addysgol dysgwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 ar draws y Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau Allweddol 2 i 5, o ran cyrhaeddiad, presenoldeb, gwaharddiadau a phontio i addysg bellach, cyflogaeth a hyfforddiant. 

Cafodd Caerdydd 2020, sef gweledigaeth wedi'i hadnewyddu ar gyfer addysg yng Nghaerdydd ei lansio yn 2016. Ei nod yw gwella addysg a dysgu yn y ddinas drwy sicrhau bod; "Holl blant a phobl ifanc yng Nghaerdydd yn mynychu ysgol wych ac yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r nodweddion sy'n eu harwain i ddod yn ddinasyddion sy'n bersonol lwyddiannus, yn economaidd gynhyrchiol ac yn weithredol ymgysylltiedig."

Er mwyn gwireddu'r weledigaeth hon, y pum nod allweddol yw:

-         Deilliannau rhagorol i ddysgwyr

-         Gweithlu o ansawdd dda

-         Amgylcheddau dysgu y 21ain ganrif

-         System ysgolion sy'n gwella ei hun

-         Ysgolion a Chaerdydd mewn partneriaeth

Mae'r adroddiad am berfformiad yn amlinellu crynodeb o gryfderau allweddol yn ystod y cyfnod 2017/18.Sef:

  • Tueddiad parhaus o berfformiad wedi'i wella ar draw ystod eang o ddangosyddion a chyfnodau allweddol
  • Perfformiad cryf yng Nghyfnod Allweddol 4 yn y rhan fwyaf o ddangosyddion, o'i gymharu â Chonsortiwm Canolbarth y De a Chymru
  • Deilliannau gwell ar gyfer pobl ifanc sy'n derbyn prydau ysgol am ddim a chau'r bwlch, yn enwedig yn y cyfnod cynradd
  • Gostyngiad parhaus yn niferoedd y bobl ifanc nad ydynt yn pontio'n llwyddiannus i addysg bellach, cyflogaeth neu hyfforddiant
  • Ansawdd well o ran darpariaeth addysg, yn ôl tystiolaeth categoreiddio cenedlaethol a deilliannau arolygu Estyn
  • Capasiti gwella ysgolion gwell ar draws y system
  • Gwell gyfraniad gan bobl ifanc yn eu haddysg eu hunain, yn ôl tystiolaeth nifer uwch yr ysgolion yn y Cynllun Ysgolion sy'n Parchu Hawliau a chyfranogiad helaeth pobl ifanc yn y rhaglen Dinas sy'n Dda i Blant
  • Ymgysylltiad gweithredol athrawon ac arweinwyr wrth ffurfio Cwricwlwm newydd i Gymru
  • Cynnydd da o ran paratoi at weithredu diwygiad o ran Anghenion Dysgu Ychwanegol, sydd i'w gyflwyno'n raddol rhwng mis Medi 2020 a mis Gorffennaf 2023

Mae heriau allweddol a godir yn yr adroddiad yn cynnwys:

         Lleihau'r bwlch o ran perfformiad i blant sy'n derbyn gofal gyda phlant o'u hoedran eu hunain

         Gwella deilliannau i ddysgwyr ar Lefel 1

         Gwella deilliannau dysgwyr sy'n Derbyn Addysg Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS)

         Parhau i leihau'r bwlch rhwng deilliannau i bobl ifanc sy'n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim (eFSM) a'r rhai nad ydynt yn gymwys (nFSM)

         Sicrhau bod darpariaeth o ansawdd da ar waith i wella lles pob dysgwr a staff mewn addysg

Dywedodd Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry: "Mae'r adroddiad hwn yn dangos, yn ystod y flwyddyn academaidd 2017/2018, y perfformiodd Caerdydd yn dda mewn ystod eang o ddangosyddion perfformiad allweddol ar draws y Cyfnodau Allweddol ac mae'n glir bod ein hymrwymiad i welliant addysgol, a ddisgrifir yn strategaeth Caerdydd 2020, wedi cael effaith sylweddol ar gyfer plant a phobl ifanc y ddinas.

"Yng Nghyfnod Allweddol 5 mae perfformiad Caerdydd yn gryf gyda 98.5% yn cyflawni trothwy Lefel 3, sy'n uwch na chyfartaledd Cymru sef 97.6% ac yng Nghyfnod Allweddol 4 mae Caerdydd yn y tri gorau o holl Awdurdodau Lleol Cymru, i fyny o'r 13eg yn ystod 2013/14.

"Mae'n foddhaol gweld bod y gwaith yr ydym yn ei wneud i godi safonau wedi'i adlewyrchu yn yr adroddiad hwn, fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod llawer i'w wneud o hyd i wireddu'r dyhead fel rhan o'n Huchelgais Prifddinas, sef y bydd pob plentyn yng Nghaerdydd yn mynychu ysgol wych a chael pob cyfle i lwyddo."