Back
Strategaeth Gymraeg ar seiliau cadarn


Mae adroddiad annibynnol ar weledigaeth Cyngor Caerdydd i ddatblygu prifddinas wirioneddol ddwyieithog gyda'r Gymraeg yn rhan naturiol ac annatod o hanfod y ddinas wedi dod i'r casgliad bod cynlluniau yn mynd ar y trywydd iawn, ar seiliau cadarn a chydymffurfiaeth gadarn yn ei lle.

 

Nod strategaeth 5 mlynedd Caerdydd Ddwyieithog yw dyblu nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd erbyn 2050 i fwy na 70,000. Bwriada wneud hyn drwy feithrin ac annog y defnydd ar y Gymraeg yn y ddinas, ac o fewn ei weithlu ei hun, gan hwyluso‘r defnydd cydradd ar wasanaethau a chymorth y Cyngor yn y Gymraeg a'r Saesneg.

 

Dywedodd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd:"Mae'r Gymraeg yn ffynnu yng Nghaerdydd ac

rydym wedi ymrwymo i feithrin ei thwf ymhellach er mwyn creu prifddinas wirioneddol ddwyieithog i Gymru.

 

"Rydym yn croesawu'r adborth gan adolygiad allanol ar ein strategaeth Caerdydd Ddwyieithog a byddwn

yn adeiladu ar y cryfderau a'r berthynas gadarnhaol â phartneriaid allweddol yn y ddinas er mwyn sicrhau bod y

Gymraeg yn rhan annatod o fywyd bob dydd y ddinas, a bod nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd yn parhau i dyfu."

.

 

Daw'r adolygiad, a ddaw i'r casgliad fod gweledigaeth, blaenoriaethau a chyfeiriad clir gan y Cyngor ar gyfer y Gymraeg yn y ddinas, wrth i'r Cabinet ystyried adroddiad blynyddol Safonau Cymraeg y Cyngor yn ei gyfarfod Ddydd Iau, 14 Mehefin.

 

Ym mis Medi 2015, gosododd Comisiynydd y Gymraeg 171 o safonau ar Gyngor Caerdydd

yn ymwneud â chynnig gwasanaethau, llunio polisi, cadw cofnodion, safonau hyrwyddo a gweithredu

gyda'r nod o sicrhau na chaiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg.

.

 

Mae nifer y siaradwyr Cymraeg wedi mwy na dyblu yng Nghaerdydd yn ystod y 25 mlynedd diwethaf, ac mae'r Cyngor yn gweld mwy o alw am ein gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae'r adroddiad blynyddol yn nodi camau a gymerwyd i ateb y galw ac i gydymffurfio â safonau'r Gymraeg.

 

Y llynedd gwelwyd cynnydd o 76.4% yn nifer staff y Cyngor sydd yn meddu ar sgiliau Cymraeg, a hynny i raddau helaeth yn sgil cyfleoedd hyfforddi, gwell trefniadau cofnodi a chynyddu ymwybyddiaeth yn ogystal â Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog, sydd yn cyrchu targed o gael yr un ganran o staff sydd â sgiliau Cymraeg â chanran y siaradwyr Cymraeg yn y gymuned.

 

Ar ben hynny, mae tîm Caerdydd Ddwyieithog y Cyngor yn gweithio gyda phartneriaid a busnesau yn y ddinas i annog a chefnogi'r defnydd ar y Gymraeg mewn siopau a busnesau er mwyn helpu Caerdydd i ddod yn wirioneddol ddwyieithog a fydd yn hynod fuddiol wrth i'r ddinas groesawu'r Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst eleni am y tro cyntaf ers 10 mlynedd.

 

Mae'r adroddiad yn dangos i'r Cyngor dderbyn 16 o gwynion gan y cyhoedd o ran torri'r safonau ac y bu'n destun tri ymchwiliad gan y Comisiynydd - lleihad yn nifer y cwynion a'r ymchwiliadau.Yn gyffredinol mae'r Cyngor yn perfformio'n dda o dan y safonau.

 

Mae cyflawniadau allweddol yn yr adroddiad yn cynnwys ennill cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru i Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017-2020 (CSCA) ym mis Mawrth 2018 ac i Dîm Caerdydd Ddwyieithog gyfieithu dros naw miliwn o eiriau y llynedd, mwy nag erioed o'r blaen.

 

Ychwanegodd y Cyng Thomas:"Rwy'n falch o weld bod cydymffurfiaeth y Cyngor â Safonau'r Gymraeg yn gyffredinol dda a byddwn yn parhau i weithio'n galed i sicrhau bod preswylwyr yn gallu defnyddio'n gwasanaethau yn y Gymraeg neu'r Saesneg."