Diweddaraf Datganiadau

Image
delwyr drwg Mae darganfod benthycwyr arian didrwydded a thwyll fasnachwyr, archwilio i fwytai budr a thacsis nad ydynt yn addas ar gyfer y ffordd yn ychydig o'r tasgau sydd wedi’u hamlygu mewn adroddiad newydd fydd yn cael ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Ca
Image
Mae angen i’r Cyngor ddod o hyd i £23 miliwn er mwyn mantoli’r cyfrifon a bydd y Cabinet yn cytuno i ymgynghoriad ar gynigion amlinellol ddydd Iau 2 Tachwedd.
Image
Mae Ysgol Gynradd Radnor yng Nghaerdydd wedi ennill gwobr genedlaethol am ei gwaith i hyrwyddo iechyd a llesiant cymuned yr ysgol.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu ei fod yn disgwyl y bydd gwaith ar orsaf fysiau a chyfnewidfa drafnidiaeth newydd y ddinas yn dechrau’n gynnar yn y Flwyddyn Newydd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi croesawu’r newyddion bod cyllid gan Lywodraeth Cymru wedi ei sicrhau ar gyfer menter tai i bobl sydd â’r angen mwyaf brys.
Image
Cafodd landlord heb drwydded yng Nghaerdydd ddirwy o fwy na £11,000 ar ôl iddo gyfaddef i nifer o droseddau mewn perthynas â thŷ wyth ystafell wely a rennir yn Grangetown.
Image
Caiff Rhodfa'r Bae o Borth Teigr i Adeilad yr Amgylchedd (ar bwys y parc sglefrio ar Forglawdd Bae Caerdydd) ei chau ddydd Llun 27 Tachwedd tan ddydd Gwener 8 Rhagfyr yn ystod gwaith gwella, ac ni fydd mynediad i'r cyhoedd.
Image
Rhowch gythraul o amser da i'r plant dros hanner tymor yr hydref, mae'r brifddinas yn llawn dop o ddigwyddiadau arswydus a rhyfedd.
Image
Mae Caerdydd yn un o’r dinasoedd cyntaf yn y DU i dyngu Llw Llysiau fydd yn ei hymrwymo wrth ddefnyddio ei dylanwad i gynyddu faint o lysiau a fwytir.
Image
Mae tenant twyllodrus a is-osododd ei heiddo cyngor wedi cael gorchymyn cosb gymunedol a gorchymyn i dalu’n ôl dros £800.
Image
Bu cynifer â 137 o ddynion yn y Brifddinas heddiw i gerdded milltir mewn esgidiau menyw a dangos eu cefnogaeth i'r Rhuban Gwyn, yr ymgyrch y mae dynion yn ei harwain i atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
Image
Bydd y Cyngor yn symud i gasgliadau gwastraff gardd y Gaeaf misol o 6 Tachwedd gyda’r holl gartrefi yn symud i’r drefn newydd erbyn 27 Tachwedd
Image
Caiff cylchfan Croes Cwrlwys a’r A48 i Tumble Hill wynebau newydd mewn dau gam yn ystod y mis nesaf.
Image
Mae Ymgyrch Carwch Eich Caerdydd yn lansio menter newydd i annog pobl i roi o’u hamser i gadw eu cymuned yn lân a thaclus.
Image
Caiff BENTHYCIWR ARIAN DIDRWYDDED - Robert Gareth Sparey, 55 oed o’r Gilgant yng Nghaerffili ei ddedfrydu am lu o droseddau ar 1 Rhagfyr yn Llys y Goron Caerdydd.
Image
Bydd holl strydoedd canol y ddinas ar gau ar gyfer un o gemau bocsio mwyaf erioed yng Nghaerdydd.