Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd athrawon a dylunwyr enwog unwaith eto yn dod â chymeriadau lliwgar a straeon gwych i ysbrydoli a diddanu plant sy'n dwlu ar lenyddiaeth y gwanwyn hwn, wrth i Ŵyl Llên Plant Caerdydd ddychwelyd i brifddinas Cymru dros ddau benwythnos ym mis Ebrill. (
Image
Ar 10 Chwefror, bydd Asiantau Gorfodi mewnol y Cyngor, sy’n gyfrifol am orfodi talu dirwyon parcio, troseddau lonydd bysiau a thramgwyddau llif traffig, yn dechrau defnyddio system Adnabod Platiau Rhif Awtomataidd (APRhA).
Image
Mae Ysgol Gynradd Windsor Clive yng Nghaerdydd yn cefnogi'r ymgyrch cenedlaethol i annog plant, pobl ifanc ac oedolion i ddathlu eu hunigrywiaeth.
Image
Bydd Cyngor Caerdydd yn nodi Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol eleni drwy oleuo Neuadd y Ddinas â golau pinc.
Image
Ffigurau a'r ymateb yng Nghaerdydd
Image
Bydd sefydliad lleol sydd â’r bwriad o ymestyn ei waith yn y gymuned, yn adleoli i adeilad Llyfrgell y Rhath.
Image
Mae gwasanaeth partner llwyddiannus rhwng Cyngor Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn cefnogi pobl i gynnal eu hannibyniaeth a pharhau i fyw yn eu tai eu hunain.
Image
Mae gwaith wedi dechrau ar ddau gynllun peilot seilwaith feicio yn rhan o gynlluniau Cyngor Caerdydd i roi teithio llesol wrth galon polisi trafnidiaeth y ddinas.
Image
Bydd Cymru’n herio’r Alban yn y 6 Gwlad yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn 3 Chwefror.
Image
Mae landlordiaid yng Nghymru sy’n rheoli eu heiddo eu hunain yn cael eu hatgoffa bod yn rhaid iddynt gyflwyno eu cais am drwydded i Rhentu Doeth Cymru i osgoi cael eu herlyn.
Image
Mae argymhelliad i barhau â'r ffordd y mae Cyngor Caerdydd yn prynu Gofal Cartref wedi ei gymeradwyo gan y Cabinet.
Image
Bydd pob ffordd yng nghanol y ddinas ar gau ar gyfer gornest uno pwysau trwm Anthony Joshua yn erbyn Joseph Parker yn Stadiwm Principality ar 31 Mawrth.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn ceisio sylwadau dinasyddion ynghylch y dewisiadau o ran newid sut y mae'r broses ymgeisio i ysgolion yn gweithredu yn y ddinas, gan gynnwys y dewis i greu ysgolion bwydo cynradd.
Image
Mae David Rees o Heol y Bont, Llandaf, wedi’i gael yn euog o dipio gwastraff yn anghyfreithlon a chafodd ddirwy o bron i £2,640 yn Llys Ynadon Caerdydd ar 16 Ionawr.
Image
Mae Coleg Chweched Dosbarth Catholig Dewi Sant yn ystyried newid ei statws i ddod yn Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir, gan ddiddymu'r Coleg fel 'Sefydliad Addysg Bellach dynodedig.'
Image
Ar Ddydd Iau bydd y Tywysog Harri a Ms Meghan Markle yn ymweld yn swyddogol â Phrifddinas Cymru am y tro cyntaf.