Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi ymuno’n ffurfiol â Chod Ymddygiad Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.
Image
Mae cynllun newydd wedi’i lansio yn y ddinas i gefnogi sefydliadau, busnesau lleol a grwpiau cymunedol i fod yn fwy demensia gyfeillgar.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn parhau i wella yn y rhengoedd perfformiad awdurdodau lleol blynyddol
Image
Mae ymchwiliad i gyflwr tair prif afon Caerdydd wedi amlygu problemau fel llygredd, camddefnyddio carthffosydd a rhywogaethau ymledol. Dengys adroddiad Adfer Afonydd fod ardaloedd afonydd Elái, Taf a Rhymni'n gweld gostyngiad yn nifer y pysgod, ansawdd d
Image
Ymddangosodd BENTHYCIWR ARIAN DIDRWYDDED HONEDIG - Robert Gareth Sparey, 55, o Cilgant, Caerffili, o flaen Llys Ynadon Casnewydd heddiw, mewn cysylltiad â throseddau benthyg arian anghyfreithlon, gwyngalchu arian, mynd yn groes i Ddeddf Nodau Masnach 199
Image
Bydd arbenigwyr ar ddigartrefedd yn y ddinas yn annerch busnesau canol y ddinas mewn digwyddiad sydd yn ceisio egluro pam bod pobl yn cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd, a phroblemau eraill sy’n gysylltiedig â’r mater.
Image
Mae adroddiad gan Gyngor Caerdydd wedi datgelu y disgwylir adeiladu mwy nag 11,000 o dai newydd yn y ddinas dros y pum mlynedd nesaf.
Image
Gallai beicwyr yng Nghaerdydd fod yn pedalu ar hyd Uwch Brif-ffyrdd Beicio cyntaf y ddinas erbyn 2021 yn ôl adroddiad sy'n mapio gweledigaeth Caerdydd i fod yn ddinas feicio o'r radd flaenaf.
Image
Bydd cynlluniau am gerbydau gwastraff glanach a gwyrddach newydd a fydd yn casglu deunyddiau gwastraff ac ailgylchu’r ddinas yn cael eu trafod gan Gabinet Cyngor Caerdydd ddydd Iau nesaf (21 Medi).
Image
Mae landlord yng Nghaerdydd wedi cael dirwy o fwy na £4,000 ar ôl i'r llys gael gwybod bod tri fflat yr oedd yn eu rheoli heb systemau larwm tân gweithredol, yn ogystal â system drydanol beryglus ac offer cegin diffygiol.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gwneud apêl mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai Cadwyn am roddion o esgidiau merched maint wyth neu fwy.
Image
Ganed Roald Dahl – a ddewiswyd fel hoff awdur y DU yn y flwyddyn 2000 i nodi Diwrnod Llyfr y Byd – yn Llandaf ar 13 o Fedi, 1916, i rieni o Norwy.
Image
Mae ymgynghoriad ar y gweill ar ddull newydd o gynnig gwasanaethau cyflogaeth yn y ddinas.
Image
Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Hamdden a Diwylliant, y Cynghorydd Peter Bradbury: "Mae'r Cyngor wedi derbyn mwy na 200 o alwadau ynglŷn â Storm Aileen a achosodd ddifrod ar draws y ddinas neithiwr gan chwythu coed a changhennau drosodd
Image
Cynhelir y gynhadledd ddigidol fwyaf yng Nghymru yn Tramshed yn Grangetown ar 18 a 19 Medi.
Image
Agorodd ysgol uwchradd newydd ddiweddaraf Caerdydd ei drysau am y tro cyntaf yn gynharach y mis hwn, wrth i staff a myfyrwyr gyrraedd ar gyfer dechrau'r tymor yn Ysgol Uwchradd y Gorllewin yn Nhrelái.