Diweddaraf Datganiadau

Image
Enwyd Judith Gregory o Gyngor Caerdydd yn 20 uchaf y bobl fwyaf dylanwadol yn y sector arlwyo cyhoeddus.
Image
Mae Sefydliad Prydeinig y Galon wedi cael ei benodi yn bartner ailddefnyddio gwastraff Cyngor Caerdydd, gan roi cyfle i drigolion droi eu heitemau diangen yn arian gwerthfawr ar gyfer gwaith ymchwil ar y galon.
Image
08/12/17 - HWB I DARGED TAI
Rhoddir hwb arall i’r nod o adeiladu 1,000 o gartrefi Cyngor dros y pum mlynedd nesaf os cytunir ar gynlluniau pecyn gyda Chymdeithas Tai Cadwyn yr wythnos nesaf
Image
Mae creu prifddinas lwyddiannus sy'n gweithio dros breswylwyr Caerdydd a Chymru wrth wraidd adroddiad newydd sy'n nodi'r ffordd y bydd y Cyngor yn cyflawni ei addewidion Uchelgais Prifddinas.
Image
Mae’r cynllun manwl sydd y tu ôl i'r buddsoddiad unigol mwyaf mewn ysgolion yng Nghaerdydd wedi'i ddatgelu.
Image
Gallai prisiau tacsis yng Nghaerdydd godi os caiff cynnig gan Dragon Taxis ei gymeradwyo.
Image
Bydd gwasanaeth Pryd ar Glud Cyngor Caerdydd yn dosbarthu i gwsmeriaid dros wyliau banc yr ŵyl am y tro cyntaf.
Image
Bydd gwefan newydd yn hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli yng Nghaerdydd yn cael ei lansio heddiw.
Image
Rhennir neges Nadoligaidd â’r fasnach tacsis a llogi preifat – cadwch at delerau eich trwydded neu byddwch yn wynebu camau disgyblu.
Image
Cynhelir Gwasanaeth Coffa’r Nadolig eciwmenaidd yng Nghapel y Wenallt yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig am 2pm ddydd Sul 10 Rhagfyr 2017. Mae croeso i bawb ddod i dalu teyrnged i’w hanwyliaid dros gyfnod y Nadolig.
Image
Bydd sut mae Cyngor Caerdydd a’i bartneriaid yn ymateb i’r risg o lifogydd yn cael ei drafod yng nghyfarfod y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol fory.
Image
Mae benthyciwr arian anghyfreithiol ymosodol sy’n derbyn budd-daliadau llawn wedi’i garcharu am dair blynedd a hanner yn Llys y Goron Caerdydd heddiw.
Image
Mae Ysgol Arbennig Riverbank yn y Caerau yn dathlu wedi iddi gael ei thynnu oddi ar y rhestr fonitro gan Estyn, arolygiaeth addysg Cymru.
Image
Bydd cynllun a ddyluniwyd i stopio Nant Lleucu rhag gorlifo dros ei glannau yn cael ei adolygu gan Bwyllgor Craffu Amgylcheddol Cyngor Caerdydd ddydd Mawrth.
Image
Mae trigolion Caerdydd, busnesau lleol a’r holl bobl hynny sy’n dibynnu ar economi Caerdydd i gael cyfle i helpu i siapio agenda uchelgeisiol sydd â’r bwriad o ail-greu momentwm prifddinas Cymru.
Image
Torrwyd y tywarch gan Ddirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry a'r Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, mewn seremoni i nodi dechrau'r gwaith o adeiladu cartref