Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae mwy a mwy o dwristiaid yn dod i Gaerdydd yn ôl ffigurau cychwynnol sy'n dangos bod y ddinas wedi denu mwy o ymwelwyr nag erioed yn 2017.
Image
Rhaid i nifer o landlordiaid dalu cyfanswm o £3,720 o ledled De Cymru am beidio â chydymffurfio â Rhentu Doeth Cymru.
Image
Mae cynnig £10 miliwn i helpu i hybu gwaith adfywio a buddsoddi mewn cymunedau’n cael ei lunio gan Gyngor Caerdydd.
Image
Cafodd cynllun busnes Cyngor Caerdydd ar gyfer darparu gwasanaethau tai dros y flwyddyn nesaf ei gymeradwyo gan y Cabinet heddiw.
Image
Trigolion yn colli miloedd o bunnoedd yn sgil cynnydd mewn galwadau ffôn gan gludwyr twyll
Image
Mae cynlluniau i symleiddio'r ffordd y caiff ceisiadau derbyn i ysgolion eu trin yn y ddinas wedi'u cytuno gan Gabinet Cyngor Caerdydd mewn cyfarfod heddiw, ddydd Iau 15 Mawrth.
Image
Mae cynllun amddiffyn yr arfordir newydd gwerth £11m er mwyn helpu i amddiffyn dwyrain Caerdydd rhag llifogydd wedi cael ei drafod gan Gabinet y Cyngor yn eu cyfarfod heddiw (15 Mawrth).
Image
Mae cynigion am fynwent newydd yng ngogledd y ddinas, a fydd yn datrys prinder lleoedd claddu yng Nghaerdydd yn y tymor hir, wedi'i gytuno gan Gabinet y Cyngor heddiw.
Image
Mae datblygwr cenedlaethol, Wates Residential, wedi dechrau gwaith ar ei drydydd a phedwerydd safle yng Nghaerdydd yn rhan o raglen adeiladau tai flaenllaw y Cyngor, Cartrefi Caerdydd, a fydd yn y pen draw yn adeiladu 1,500 o gartrefi mewn 40 o safleoedd
Image
Bydd Cymru’n ateb her Ffrainc yn nhwrnamaint Natwest y 6 Gwlad yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn 17 Mawrth.
Image
Ysgol Gynradd Bryn Hafod yn Llanrhymni, Caerdydd, yw'r ysgol gyntaf yng Nghymru i dderbyn achrediad Mini Me Yoga.
Image
Am y tro cyntaf, gall pobl yng Nghaerdydd nawr ddefnyddio eu cardiau debyd neu gredyd digyswllt i roi i’r rheiny sy’n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref fel rhan o gynllun rhoi newydd, CAERedigrwydd.
Image
Am 10.00am heddiw (Dydd Llun 12 Mawrth 2018), llywyddodd y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Bob Derbyshire dros seremoni codi baner y Gymanwlad, gan ymuno â thros 1000 o faneri’r Gymanwlad a godwyd ar hyd a lled y byd ar yr un adeg e
Image
Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn ystyried argymhellion i symleiddio'r ffordd o drin â derbyniadau i ysgolion yn y ddinas.
Image
09/03/18 - Dewis y criw
Mae llawer o’n prentisiaid yn mynd yn eu blaenau i sicrhau gwaith amser llawn. Un o’r rheiny yw Sam Pika. Wrth sgwrsio â ni ynghylch pam y gwnaeth gais am brentisiaeth gyda ni, dywedodd Sam “Roeddwn i’n ansicr pa lwybr gyrfa ro’n i am ei gymryd felly fe
Image
Caiff cynllun busnes Cyngor Caerdydd ar gyfer darparu gwasanaethau tai dros y flwyddyn nesaf ei ystyried gan y Cabinet yr wythnos nesaf.