Diweddaraf Datganiadau

Image
Mewn llai na 60 diwrnod bydd cyfres hwylio amlycaf y byd yn cyrraedd Caerdydd, ac am y tro cyntaf erioed yn hanes y ras, bydd yn aros yn y brifddinas am 15 diwrnod.
Image
Mae gweithredwr rhannu beics mwyaf eang y byd – nextbike – wedi cyrraedd Caerdydd, gyda phum gorsaf docio a 50 beic ar waith heddiw (26 Mawrth.)
Image
Mae bargen newydd ar gyfer gorsaf fysus Caerdydd wedi'i chytuno rhwng y Cyngor, Rightacres Property Ltd a Llywodraeth Cymru. Bydd y fargen yn sicrhau swyddfeydd yn rhan o’r cynllun aml-ddefnydd ac yn galluogi'r datblygiad i symud ymlaen heb orfod disgw
Image
Bydd pob ffordd yng nghanol y ddinas ar gau ar gyfer gornest uno pwysau trwm Anthony Joshua yn erbyn Joseph Parker yn Stadiwm Principality ar 31 Mawrth.
Image
Bydd Caerdydd yn dathlu ei ddiwrnod di-draffig mwyaf erioed pan fydd canol y ddinas wedi cau i bob math o draffig ddydd Sul, 13 Mai.
Image
Mae adroddiad yn dilyn cyfarwyddyd cyfreithiol gan Lywodraeth Cymru yn argymell y dylai Cyngor Caerdydd gynnal astudiaeth o ddichonoldeb i bennu a oes angen Ardal Aer Glân yn y ddinas, wedi’i gymeradwyo yng nghyfarfod y Cabinet heddiw.
Image
Heddiw, mae Cyngor Caerdydd wedi cytuno i fabwysiadu’r Siartr Clefyd Niwronau Motor (CNM) sy’n cefnogi dioddefwyr lleol o’r clefyd terfynol hwn a'u gofalwyr.
Image
Cynhaliwyd cynhadledd i ddod â sefydliadau ac unigolion sy’n awyddus i helpu pobl ddigartref yng Nghaerdydd ynghyd yn Neuadd Y Ddinas ddoe, gyda’r nod o sianelu cefnogaeth i rai o‘r dinasyddion mwyaf agored i niwed mewn ffordd fwy ffocysedig.
Image
Mae arolwg yn gofyn barn pobl sy'n hoffi cerddoriaeth a gweithwyr proffesiynol y diwydiant ledled Caerdydd am y dirwedd cerddorol bresennol y ddinas wedi'i lansio heddiw.
Image
Bydd ras Bae Caerdydd Brecon Carreg, sydd wedi’i threfnu gan Run4Wales, yn digwydd ddydd Sul 25 Mawrth.
Image
Bydd rhai o adeiladau pwysicaf Caerdydd yn diffodd y goleuadau ddydd Sadwrn fel rhan o Awr y Ddaear WWF.
Image
Mae pobl Caerdydd yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn sgwrs am y syniadau mawr a allai siapio dyfodol system drafnidiaeth Caerdydd a'r ffordd y gallai'r ddinas edrych a theimlo yn y dyfodol.
Image
Bydd gwasanaeth Pryd ar Glud Cyngor Caerdydd yn dosbarthu prydau bwyd i gwsmeriaid dros wyliau banc y Pasg am y tro cyntaf.
Image
Mae gwiriadau ychwanegol a gynhaliwyd gan Gyngor Caerdydd ar ei flociau fflatiau uchel wedi datgelu nad yw’r systemau cladin ar chwe adeilad yn bodloni’r safonau diogelwch tân cyfredol, er i bob un o’r chwech basio gwiriad diogelwch yn sgil tân Grenfell.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cynghori ysgolion nad yw'r ddinas yn wynebu'r un lefel o amhariad a achoswyd gan eira pythefnos yn ôl ac felly dylai'r rhan fwyaf o ysgolion allu agor fel arfer yfory.
Image
Cynhelir Gwasanaeth Coffa eciwmenaidd Sul y Blodau yng Nghapel y Wenallt yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig ddydd Sul 25 Mawrth 2018.