Diweddaraf Datganiadau

Image
Gyda llai nag wyth wythnos tan y Nadolig, mae cynlluniau eisoes ar y gweill ym Mhrifddinas Cymru wrth i'r ddinas ymbaratoi ar gyfer gŵyl yn llawn hwyl a dathlu. Digwyddiadau arobryn, adloniant, atyniadau a chyrchfan siopa heb ei hail, mae'r cyfan gan Gae
Image
Cynhelir digwyddiad yr wythnos nesaf i ddathlu cyfleuster cymunedol diweddaraf Llanedern, sy'n dod â gwasanaethau a chyfleusterau i galon yr ardal.
Image
Cynhelir gwasanaeth coffa wrth Groes Aberth Beddi Rhyfel y Gymanwlad ym Mynwent Cathays Ddydd Mawrth 7 Tachwedd.
Image
Darllenwch ein rhestr o weithgareddau addas yng Nghaerdydd wythnos yma
Image
“Dewch i ni weithio gyda’n gilydd i wella Caerdydd fel dinas feicio a Chadw Caerdydd i Symud a’n cadw ni i gyd yn ddiogel.”
Image
Roedd nifer y cwynion a wnaed i Gyngor Caerdydd yn ystod 2016/2017 bron chwarter yn is na’r flwyddyn flaenorol.
Image
delwyr drwg Mae darganfod benthycwyr arian didrwydded a thwyll fasnachwyr, archwilio i fwytai budr a thacsis nad ydynt yn addas ar gyfer y ffordd yn ychydig o'r tasgau sydd wedi’u hamlygu mewn adroddiad newydd fydd yn cael ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Ca
Image
Mae angen i’r Cyngor ddod o hyd i £23 miliwn er mwyn mantoli’r cyfrifon a bydd y Cabinet yn cytuno i ymgynghoriad ar gynigion amlinellol ddydd Iau 2 Tachwedd.
Image
Mae Ysgol Gynradd Radnor yng Nghaerdydd wedi ennill gwobr genedlaethol am ei gwaith i hyrwyddo iechyd a llesiant cymuned yr ysgol.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu ei fod yn disgwyl y bydd gwaith ar orsaf fysiau a chyfnewidfa drafnidiaeth newydd y ddinas yn dechrau’n gynnar yn y Flwyddyn Newydd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi croesawu’r newyddion bod cyllid gan Lywodraeth Cymru wedi ei sicrhau ar gyfer menter tai i bobl sydd â’r angen mwyaf brys.
Image
Cafodd landlord heb drwydded yng Nghaerdydd ddirwy o fwy na £11,000 ar ôl iddo gyfaddef i nifer o droseddau mewn perthynas â thŷ wyth ystafell wely a rennir yn Grangetown.
Image
Caiff Rhodfa'r Bae o Borth Teigr i Adeilad yr Amgylchedd (ar bwys y parc sglefrio ar Forglawdd Bae Caerdydd) ei chau ddydd Llun 27 Tachwedd tan ddydd Gwener 8 Rhagfyr yn ystod gwaith gwella, ac ni fydd mynediad i'r cyhoedd.
Image
Rhowch gythraul o amser da i'r plant dros hanner tymor yr hydref, mae'r brifddinas yn llawn dop o ddigwyddiadau arswydus a rhyfedd.
Image
Mae Caerdydd yn un o’r dinasoedd cyntaf yn y DU i dyngu Llw Llysiau fydd yn ei hymrwymo wrth ddefnyddio ei dylanwad i gynyddu faint o lysiau a fwytir.
Image
Mae tenant twyllodrus a is-osododd ei heiddo cyngor wedi cael gorchymyn cosb gymunedol a gorchymyn i dalu’n ôl dros £800.