Diweddaraf Datganiadau

Image
Cynhaliwyd digwyddiad ar Gampws Cymunedol y Dwyrain i nodi cwblhau gwaith adeiladu allanol ar gartref newydd Ysgol Uwchradd y Dwyrain a Choleg Caerdydd a'r Fro.
Image
Lansiwyd Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Caerdydd a'r Fro yn Neuadd y Sir heddiw.
Image
Mae'r tyrchu wedi dechrau ar safle dwy ysgol gynradd yng ngogledd Caerdydd, gan nodi dechrau'r gwaith i adeiladu cartref newydd sbon danlli i Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Gymraeg Glan Ceubal.
Image
Bydd Hanner Marathon Caerdydd yn digwydd 1 Hydref a gyda 25,000 o bobl yn cymryd rhan yn y digwyddiad – bydd Caerdydd yn brysur dros ben! Er mwyn sefydlu a thynnu pentref y ras i lawr ar gyfer y digwyddiad, byddwn yn cau ffyrdd yn y Ganolfan Ddinesig o
Image
Daw Wythnos y Glas â miloedd o fyfyrwyr newydd i Gaerdydd, a fydd yn barod i ddechrau ar dair blynedd o waith caled, astudio ac ambell i noson allan.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi ymuno’n ffurfiol â Chod Ymddygiad Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.
Image
Mae cynllun newydd wedi’i lansio yn y ddinas i gefnogi sefydliadau, busnesau lleol a grwpiau cymunedol i fod yn fwy demensia gyfeillgar.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn parhau i wella yn y rhengoedd perfformiad awdurdodau lleol blynyddol
Image
Mae ymchwiliad i gyflwr tair prif afon Caerdydd wedi amlygu problemau fel llygredd, camddefnyddio carthffosydd a rhywogaethau ymledol. Dengys adroddiad Adfer Afonydd fod ardaloedd afonydd Elái, Taf a Rhymni'n gweld gostyngiad yn nifer y pysgod, ansawdd d
Image
Ymddangosodd BENTHYCIWR ARIAN DIDRWYDDED HONEDIG - Robert Gareth Sparey, 55, o Cilgant, Caerffili, o flaen Llys Ynadon Casnewydd heddiw, mewn cysylltiad â throseddau benthyg arian anghyfreithlon, gwyngalchu arian, mynd yn groes i Ddeddf Nodau Masnach 199
Image
Bydd arbenigwyr ar ddigartrefedd yn y ddinas yn annerch busnesau canol y ddinas mewn digwyddiad sydd yn ceisio egluro pam bod pobl yn cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd, a phroblemau eraill sy’n gysylltiedig â’r mater.
Image
Mae adroddiad gan Gyngor Caerdydd wedi datgelu y disgwylir adeiladu mwy nag 11,000 o dai newydd yn y ddinas dros y pum mlynedd nesaf.
Image
Gallai beicwyr yng Nghaerdydd fod yn pedalu ar hyd Uwch Brif-ffyrdd Beicio cyntaf y ddinas erbyn 2021 yn ôl adroddiad sy'n mapio gweledigaeth Caerdydd i fod yn ddinas feicio o'r radd flaenaf.
Image
Bydd cynlluniau am gerbydau gwastraff glanach a gwyrddach newydd a fydd yn casglu deunyddiau gwastraff ac ailgylchu’r ddinas yn cael eu trafod gan Gabinet Cyngor Caerdydd ddydd Iau nesaf (21 Medi).
Image
Mae landlord yng Nghaerdydd wedi cael dirwy o fwy na £4,000 ar ôl i'r llys gael gwybod bod tri fflat yr oedd yn eu rheoli heb systemau larwm tân gweithredol, yn ogystal â system drydanol beryglus ac offer cegin diffygiol.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gwneud apêl mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai Cadwyn am roddion o esgidiau merched maint wyth neu fwy.