Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd sut mae Cyngor Caerdydd a’i bartneriaid yn ymateb i’r risg o lifogydd yn cael ei drafod yng nghyfarfod y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol fory.
Image
Mae benthyciwr arian anghyfreithiol ymosodol sy’n derbyn budd-daliadau llawn wedi’i garcharu am dair blynedd a hanner yn Llys y Goron Caerdydd heddiw.
Image
Mae Ysgol Arbennig Riverbank yn y Caerau yn dathlu wedi iddi gael ei thynnu oddi ar y rhestr fonitro gan Estyn, arolygiaeth addysg Cymru.
Image
Bydd cynllun a ddyluniwyd i stopio Nant Lleucu rhag gorlifo dros ei glannau yn cael ei adolygu gan Bwyllgor Craffu Amgylcheddol Cyngor Caerdydd ddydd Mawrth.
Image
Mae trigolion Caerdydd, busnesau lleol a’r holl bobl hynny sy’n dibynnu ar economi Caerdydd i gael cyfle i helpu i siapio agenda uchelgeisiol sydd â’r bwriad o ail-greu momentwm prifddinas Cymru.
Image
Torrwyd y tywarch gan Ddirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry a'r Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, mewn seremoni i nodi dechrau'r gwaith o adeiladu cartref
Image
Mae Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant Cyngor Caerdydd am glywed barn y cyhoedd ar y ffordd mae Canolfannau Hamdden yn cael eu rheoli'n y ddinas.
Image
Dywedodd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau a Thai: “Mae hon yn farwolaeth drasig ac rydym yn meddwl am y teulu ar yr adeg anodd hwn. Mae’r Heddlu wedi cadarnhau nad yw’n farwolaeth amheus ac y bydd rhaid i ni nawr aros am ganlyn
Image
Mae Caerdydd yn mynd yn wyrddach fyth, diolch i’r 150 coeden newydd sy’n cael eu plannu yn strydoedd a pharciau’r ddinas.
Image
MAE’R adeiladwr twyllodrus Marc Foley, cyfarwyddwr MAF Construction and Sons Ltd, sydd bellach wedi'i ddiddymu, wedi’i garcharu am bedwar mis ar ôl pledio'n euog i dri chyhuddiad o dan Reoliadau Amddiffyn Defnyddwyr.
Image
Bydd Cymru yn herio De Affrica yn Stadiwm Principality Ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr a chynghorir pawb sydd yn dod i wylio’r gêm adael digon o amser i gael i mewn i’r stadiwm yn dilyn y camau diogelwch mwy trylwyr.
Image
Bydd arddangosfa newydd ar hanes Parc Bute yn agor yn Amgueddfa Stori Caerdydd ar 2 Rhagfyr.
Image
Mae Estyn, bwrdd arolygu addysg Cymru, wedi cyhoeddi adroddiad heddiw yn tynnu Ysgol Uwchradd y Dwyrain, Tredelerch, Caerdydd o'r categori mesurau arbennig.
Image
24/11/17 - Ticketline UK
Yn dilyn y newyddion fod Ticketline UK wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr, hoffem roi sicrwydd i gwsmeriaid sydd wedi prynu tocynnau ar gyfer Groto Siôn Corn yng Nghastell Caerdydd a lansiad Gŵyl Llên Plant Caerdydd gyda Syr Chris Hoy ar 12 Rhagfyr drwy Ti
Image
Bydd hyb cymunedol newydd, sy’n cynnig rhagor o wasanaethau a gwasanaethau gwell i gwsmeriaid, yn agor yn Llanisien yr wythnos nesaf.
Image
CERDDED NEU FEICIO? Byw’n lleol ac yn dod i mewn i’r ddinas i siopa neu i gyfarfod ffrindiau? Beth am guro’r traffig trwy gerdded neu feicio?