Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae sefydliadau sy'n mynd i'r afael â digartrefedd yng Nghymru wedi dod at ei gilydd i gynnig ffordd wahanol i bobl hael Caerdydd fedru rhoi arian a helpu unigolion i symud oddi wrth ddigartrefedd. Yn briodol, fe’i gelwir yn CAERedigrwydd.
Image
Gallai prisiau cerbydau Hacni yng Nghaerdydd godi os caiff cynnig gan Dragon Taxis ei gymeradwyo gan Gabinet y Cyngor.
Image
Yr wythnos nesaf, bydd Cyngor Caerdydd yn cymeradwyo dechrau gwaith adeiladu ar orsaf fysus newydd Caerdydd yn unol ag ymrwymiad y Weinyddiaeth newydd ym mis Mehefin eleni.
Image
Mae gan Gaerdydd ddull cadarnhaol a rhagweithiol o gynorthwyo cysgwyr ar y stryd i aros mewn llety ac rydym yn cynnig cymorth a chyngor i unigolion ddefnyddio’r amryw wasanaethau sydd ar gael yn y ddinas.
Image
Bydd Caerdydd yn cael ei chyhoeddi’n 'Ddinas Gerdd' yn swyddogol yn ddiweddarach heddiw, gan roi cerddoriaeth wrth galon dyfodol y ddinas.
Image
Mae Rhodfa'r Bae o Borth Teigr i Adeilad yr Amgylchedd wedi ailagor ar ôl gwaith i ledaenu'r llwybr cerdded a beicio i saith metr.
Image
Enwyd Judith Gregory o Gyngor Caerdydd yn 20 uchaf y bobl fwyaf dylanwadol yn y sector arlwyo cyhoeddus.
Image
Mae Sefydliad Prydeinig y Galon wedi cael ei benodi yn bartner ailddefnyddio gwastraff Cyngor Caerdydd, gan roi cyfle i drigolion droi eu heitemau diangen yn arian gwerthfawr ar gyfer gwaith ymchwil ar y galon.
Image
08/12/17 - HWB I DARGED TAI
Rhoddir hwb arall i’r nod o adeiladu 1,000 o gartrefi Cyngor dros y pum mlynedd nesaf os cytunir ar gynlluniau pecyn gyda Chymdeithas Tai Cadwyn yr wythnos nesaf
Image
Mae creu prifddinas lwyddiannus sy'n gweithio dros breswylwyr Caerdydd a Chymru wrth wraidd adroddiad newydd sy'n nodi'r ffordd y bydd y Cyngor yn cyflawni ei addewidion Uchelgais Prifddinas.
Image
Mae’r cynllun manwl sydd y tu ôl i'r buddsoddiad unigol mwyaf mewn ysgolion yng Nghaerdydd wedi'i ddatgelu.
Image
Gallai prisiau tacsis yng Nghaerdydd godi os caiff cynnig gan Dragon Taxis ei gymeradwyo.
Image
Bydd gwasanaeth Pryd ar Glud Cyngor Caerdydd yn dosbarthu i gwsmeriaid dros wyliau banc yr ŵyl am y tro cyntaf.
Image
Bydd gwefan newydd yn hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli yng Nghaerdydd yn cael ei lansio heddiw.
Image
Rhennir neges Nadoligaidd â’r fasnach tacsis a llogi preifat – cadwch at delerau eich trwydded neu byddwch yn wynebu camau disgyblu.
Image
Cynhelir Gwasanaeth Coffa’r Nadolig eciwmenaidd yng Nghapel y Wenallt yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig am 2pm ddydd Sul 10 Rhagfyr 2017. Mae croeso i bawb ddod i dalu teyrnged i’w hanwyliaid dros gyfnod y Nadolig.