Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd gwaith ar orsaf fysus newydd Caerdydd yn dechrau yn y Flwyddyn Newydd ar ôl i Gabinet y Cyngor gymeradwyo cynllun newydd a dull cyllido newydd ar ddydd Mercher, 20 Rhagfyr.
Image
Bydd y Cyng. Russell Goodway, yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddiad a Datblygiad Cyngor Caerdydd a Rebecca Evans AC, Gweinidog Tai ac Adfywio Llywodraeth Cymru yn ymweld â Tramshed yn Grangetown heddiw (19 Rhagfyr) i fynd ar daith yn y lleoliad a chwrdd â ch
Image
Bydd nextbike, sy’n ddarparwr rhannu beiciau byd enwog, yn rheoli 250 o feiciau ar draws 25 gorsaf docio yn y ddinas a bydd cam cyntaf y cynllun ar waith erbyn mis Mai 2018.
Image
Dywedodd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau: “Mae’n galonogol iawn gweld bod cymaint o bobl yn poeni am y digartref yng Nghaerdydd ac yn teimlo’n ddigon cryf dros y peth i fynd allan i brotestio. Does neb am weld pobl yn di
Image
Cynhaliwyd seremoni arbennig er mwyn nodi dechrau'r gwaith adeiladu ar Ysgol Hamadryad, yr ysgol cyfrwng Cymraeg gyntaf erioed yn Butetown, Caerdydd.
Image
• Mae’r cyngor yn helpu nifer o bobl sy’n ddigartref ac mae darpariaeth eang ar gael, o lety dros dro statudol i bobl y mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd tuag atynt, i lety â chymorth arall drwy’r Porth Pobl Unigol a’r Porth Pobl Ifanc.
Image
Mae’r awdurdod trwyddedu sengl ar gyfer Rhentu Doeth Cymru, Cyngor Caerdydd yn annog yr holl landlordiaid ac asiantau nad ydynt yn cydymffurfio i wneud eu hunain yn hysbys nawr er mwyn osgoi camau gweithredu.
Image
Mae digwyddiad arbennig wedi'i gynnal i gydnabod gweithwyr gofal sydd wedi dangos rhagoriaeth.
Image
Mae sefydliadau sy'n mynd i'r afael â digartrefedd yng Nghymru wedi dod at ei gilydd i gynnig ffordd wahanol i bobl hael Caerdydd fedru rhoi arian a helpu unigolion i symud oddi wrth ddigartrefedd. Yn briodol, fe’i gelwir yn CAERedigrwydd.
Image
Gallai prisiau cerbydau Hacni yng Nghaerdydd godi os caiff cynnig gan Dragon Taxis ei gymeradwyo gan Gabinet y Cyngor.
Image
Yr wythnos nesaf, bydd Cyngor Caerdydd yn cymeradwyo dechrau gwaith adeiladu ar orsaf fysus newydd Caerdydd yn unol ag ymrwymiad y Weinyddiaeth newydd ym mis Mehefin eleni.
Image
Mae gan Gaerdydd ddull cadarnhaol a rhagweithiol o gynorthwyo cysgwyr ar y stryd i aros mewn llety ac rydym yn cynnig cymorth a chyngor i unigolion ddefnyddio’r amryw wasanaethau sydd ar gael yn y ddinas.
Image
Bydd Caerdydd yn cael ei chyhoeddi’n 'Ddinas Gerdd' yn swyddogol yn ddiweddarach heddiw, gan roi cerddoriaeth wrth galon dyfodol y ddinas.
Image
Mae Rhodfa'r Bae o Borth Teigr i Adeilad yr Amgylchedd wedi ailagor ar ôl gwaith i ledaenu'r llwybr cerdded a beicio i saith metr.
Image
Enwyd Judith Gregory o Gyngor Caerdydd yn 20 uchaf y bobl fwyaf dylanwadol yn y sector arlwyo cyhoeddus.
Image
Mae Sefydliad Prydeinig y Galon wedi cael ei benodi yn bartner ailddefnyddio gwastraff Cyngor Caerdydd, gan roi cyfle i drigolion droi eu heitemau diangen yn arian gwerthfawr ar gyfer gwaith ymchwil ar y galon.