Diweddaraf Datganiadau

Image
Daeth myfyrwyr o ddwy o ysgolion uwchradd Caerdydd i Siambr Cyngor Neuadd Y Sir heddiw, dydd Gwener 17 Tachwedd, i gwrdd â gwleidyddion lleol fel rhan o Wythnos Seneddol y DU.
Image
Bydd Cyngor Caerdydd yn hybu gwaith partneriaeth er mwyn mynd i’r afael â llygredd a gwella ansawdd afonydd a chyrsiau dŵr yng Nghaerdydd a Basn Afon ehangach De-ddwyrain Cymru.
Image
Mae Caerdydd wedi derbyn Plac Anrhydedd gan Gynulliad Seneddol Cyngor Ewrop.
Image
Mae Rhentu Doeth Cymru’n dechrau gorfodi mwyfwy wrth i ben-blwydd cyntaf y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ddynesu.
Image
Bydd Llyfrgell Llanisien yn cau wythnos nesaf cyn i’r gwasanaeth llyfrgell gael ei drosglwyddo i hyb newydd sbon yn y gymuned.
Image
Caiff y modd y mae Cyngor Caerdydd yn rheoli coed ar ei diroedd ei drafod mewn cyfarfod y Pwyllgor Craffu yr wythnos nesaf.
Image
Cynhelir seremoni agoriadol Maes Coffa Cenedlaethol Cymru 2017 yng Nghastell Caerdydd ar ddydd Mercher 8 Tachwedd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi croesawu’r newyddion bod cyllid gan Lywodraeth Cymru wedi ei sicrhau ar gyfer menter tai i bobl sydd â’r angen mwyaf brys.
Image
Mae Rhentu Doeth Cymru wedi llwyddo i erlyn dau landlord arall am iddynt beidio â dod yn drwyddedig o dan y cynllun.
Image
Mewn llai na mis, bydd dynion o bob oedran yn gwisgo pâr o esgidiau menywod ac yn dod i brifddinas Cymru i ddangos eu cefnogaeth i'r ymgyrch i ddileu trais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi ymuno’n ffurfiol â Chod Ymddygiad Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.
Image
Mae cynllun newydd wedi’i lansio yn y ddinas i gefnogi sefydliadau, busnesau lleol a grwpiau cymunedol i fod yn fwy demensia gyfeillgar.
Image
Bydd arbenigwyr ar ddigartrefedd yn y ddinas yn annerch busnesau canol y ddinas mewn digwyddiad sydd yn ceisio egluro pam bod pobl yn cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd, a phroblemau eraill sy’n gysylltiedig â’r mater.
Image
Mae adroddiad gan Gyngor Caerdydd wedi datgelu y disgwylir adeiladu mwy nag 11,000 o dai newydd yn y ddinas dros y pum mlynedd nesaf.
Image
Mae ymgynghoriad ar y gweill ar ddull newydd o gynnig gwasanaethau cyflogaeth yn y ddinas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cyflwyno gwasanaeth newydd fydd yn helpu rhai o drigolion mwyaf bregus y ddinas.