Back
Trigolion yn colli miloedd o bunnoedd yn sgil cynnydd mewn galwadau ffôn gan gludwyr twyll

Tynnwyd ein sylw yn ddiweddar at nifer o sgamiau sydd wedi arwain at drigolion yn colli symiau sylweddol o arian. Mae'n debyg bod y sgamwyr yn ffonio trigolion yn honni bod yn swyddogion yr heddlu.

Mewn rhai achosion, dywedwyd wrth y trigolion bod eu cardiau debyd wedi cael eu clonio neu eu bod wedi bod yn destun twyll, a gofynnwyd iddynt roi eu manylion banc dros y ffôn.

Mewn galwadau eraill, dywedwyd wrth y dioddefwyr fod aelod o'u teulu wedi cael ei arestio, neu gofynnwyd iddynt fynd i dynnu miloedd o bunnoedd o'r wal i brynu eitemau drud i'w rhoi i ‘gludwr' a fyddai'n casglu'r arian o'u cartref.

Dyma rai enghreifftiau go iawn o achosion sgâm yn yr wythnosau diwethaf:

Tynnodd dyn 89 oed o'r Rhath arian parod gwerth £8,000 i'w roi i sgamwyr, ond yn ffodus, ni aeth ati i roi'r arian iddynt yn y pen draw.

Ceisiodd dyn 80 oed o'r Mynydd Bychan dynnu £25,000 o'i gyfrif banc, ond gwrthododd y banc ryddhau'r arian iddo ar ôl amau bod y dyn yn darged sgâm.

Rhoddodd dyn 79 oed o'r Eglwys Newydd gardiau a rhifau PIN i sgamiwr a oedd yn honni bod yn gludwr.

Tynnodd menyw 75 oed o Grangetown £6,500 o'r banc a'i roi i gludwr.

Rydym am amddiffyn ein trigolion rhag unrhyw fath o sgâm, felly gobeithiwn y bydd y wybodaeth a'r cyngor isod o fudd i chi:

Peidiwch â phrynu nwyddau na gwasanaethau na rhoi arian i alwyr digroeso ar y drws.  Os ydych yn ansicr, peidiwch ag agor y drws.  Dangoswch sticer "Dim Galwadau Digroeso

Peidiwch byth â datgelu eich manylion personol na manylion diogelwch, fel eich PIN neu eich cyfrinair bancio llawn.

Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod e-bost, neges destun neu alwad ffôn yn ddilys. Byddwch yn amheus - peidiwch ag ymateb - dylech ei roi yn y bin neu ei ddileu, neu rhowch y ffôn i lawr.

Peidiwch â chael eich rhuthro. Bydd sefydliad go iawn yn hapus i aros. Peidiwch â gwneud penderfyniadau byrfyfyr.  Gall sgamwyr fod yn hynod o ddarbwyllol a dyfal.

Dilynwch eich greddf - rydych yn gwybod os nad yw rhywbeth yn teimlo'n iawn.  Byddwch yn bwyllog - peidiwch â dychryn a gwneud penderfyniad y byddwch yn ei ddifaru.

Byddwch yn amheus o unrhyw un yn gofyn am arian na fyddai'n gofyn fel arfer, neu'n gofyn am arian yn hollol annisgwyl.  Byddwch yn wyliadwrus! Mae sgamwyr yn honni bod o sefydliadau swyddogol fel y swyddfa dreth, eich darparwr ffôn a'r heddlu.

Mae cynigion sy'n rhy dda i fod yn wir gan amlaf yn dwyll.

Gallwch ond ennill y loteri neu wobr os ydych wedi cymryd rhan i gychwyn.

Ni fydd cwmnïau cyfreithiol byth yn gofyn am arian i brynu rhywbeth nac i hawlio gwobr.

Cysylltwch â'ch darparwr ffôn i weld a allant gynnig dulliau o ddod â galwadau diangen i ben.

Gofynnwch i rywun os ydych yn ansicr.  Siaradwch â rhywun rydych yn ymddiried ynddo, fel ffrind neu gymydog i gael barn rhywun arall.  Meddyliwch ddwywaith a gofynnwch am gyngor gan Linell Cymorth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth drwy ffonio 03454 04 05 05.

Ffoniwch yr heddlu os ydych yn teimlo dan fygythiad ar unrhyw adeg.