Back
Canllaw teithio llawn ar gyfer gêm Joshua v Parker yn Stadiwm Principality ar 31 Mawrth

 

Bydd pob ffordd yng nghanol y ddinas ar gau ar gyfer gornest uno pwysau trwm Anthony Joshua yn erbyn Joseph Parker yn Stadiwm Principality ar 31 Mawrth.

Bydd gwiriadau diogelwch mwy manwl yn digwydd yn Stadiwm y Principality, felly dylai deiliad pob tocyn ddisgwyl cael ei archwilio yn y lleoliad. O ystyried hyn, cynghorir deiliaid tocynnau yn gryf i neilltuo digon o amser i gyrraedd Caerdydd a'r stadiwm.

Gyda thorf o fwy na 65,000 o bobl yn llenwi'r stadiwm, mae'r awdurdodau'n cynghori pob deiliad tocyn i gynllunio eu teithio cyn prynu eu tocyn, oherwydd bydd gwasanaethau trên yr hwyrnos yn gyfyngedig iawn o ganlyniad i waith peirianyddol cynlluniedig ar y rheilffordd a disgwylir i'r rhwydwaith ffyrdd fod yn brysur iawn.

Bydd pecynnau teithio ar gael gan drefnwr y digwyddiad.  Bydd y rhain ar werth o hanner dydd, ddydd Mawrth, drwy  www.seetickets.com, a gallwch eu casglu/eu gollwng mewn amrywiol leoliadau ledled y DU.

Bydd y gatiau ar agor am 5pm. Disgwylir i'r digwyddiadau bocsio rhagarweiniol gychwyn am 5.10pm ac mae'r brif ornest i fod i gychwyn am 10.30pm (i'w gadarnhau).

Ychydig iawn o wasanaethau trenau fydd yn rhedeg ar ôl y brif ornest, o ganlyniad i waith peirianyddol ar y rheilffordd. Cynghorir teithwyr i gynllunio eu siwrne ymlaen llaw yma:  www.nationalrail.co.uk; neu drwy ffonio Llinell Deithio Cymru ar 0800 464 0000.

Disgwylir y bydd llawer iawn o alw am dacsis ar ôl y digwyddiad. Cynghorir pawb sy'n dod i Gaerdydd ar gyfer y digwyddiad i gynllunio ymlaen llaw.

Cynghorir y rheiny sy'n teithio mewn car i gadw lle yn y cyfleuster parcio a theithio, neu drwy ddilyn y ddolen hon cyn cychwyn -  https://www.parkjockey.com/principality-stadium

Bydd pob ffordd o gwmpas y stadiwm yng nghanol y ddinas ar gau o 4pm nes 1am y bore canlynol.

Mae manylion gan ddarparwyr trafnidiaeth gyhoeddus wedi'u cynnwys yn y datganiad hwn i'r wasg.

Cau ffyrdd

Bydd Heol Scott a Heol y Parc yn cael eu cau yn gynnar y diwrnod hwnnw i baratoi Gât 5 a diogelu cefnogwyr fydd yn ciwio.

Caiff y ffyrdd canlynol eu cau yn rhan o batrwm cau ffyrdd canol y ddinas:

  • Ffordd y Brenin o'r gyffordd â Heol y Gogledd i'r gyffordd â Heol y Dug.

  • Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o'r gyffordd â Heol y Gadeirlan i'r gyffordd â Heol y Porth.

  • Stryd Tudor o'r gyffordd â Clare Road i'r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Fitzhammon Embankment).

  • Plantagenet Street a Beauchamp Street o'r cyffyrdd â Despenser Place i'r cyffyrdd â Stryd Tudor (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr).

  • Heol Saunders o'r gyffordd â Heol Eglwys Fair.

  • Heol y Tollty ar ei hyd (caniateir mynediad i feysydd parcio preifat).

  • Heol Penarth o'r gyffordd â Heol Saunders i'r fynedfa sydd yn arwain at gefn yr Orsaf Ganolog.

  • Bydd y ffyrdd canlynol ynghau ar eu hyd: Heol y Dug, Heol y Castell, Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott.

Ychwanegiadau: 


Y Ganolfan Ddinesig: Caiff mynediad at ran o'r Ganolfan Ddinesig ei reoli drwy gydol y dydd, gyda mynediad yn unig ar gyfer parcio cyn y digwyddiad, rhywfaint o barcio i gymudwyr, llwytho a mynediad at feysydd parcio preifat.

Mae'r ffyrdd fydd wedi eu heffeithio yn cynnwys: Rhodfa'r Brenin Edward VII, Rhodfa'r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Heol y Coleg a Heol Gerddi'r Orsedd.

Noder: 
Os bydd unrhyw bryderon diogelwch oherwydd tyrfaoedd yn ciwio i gael mynd i mewn i'r stadiwm cyn i'r gatiau agor, efallai y bydd angen cau Stryd Wood a Heol y Porth yn gynharach, yn ogystal â chau lonydd gyferbyn â Gât 1 ar Heol Ddwyreiniol y Bont-faen.

Os bydd unrhyw bryderon ynghylch y system giwio yng Ngorsaf Caerdydd Canolog, yna bydd Stryd Wood, Heol y Porth, Heol y Parc, Stryd Havelock, Heol Eglwys Fair, Heol Penarth, Heol Saunders a Heol y Tollty oll yn aros ynghau hyd nes bydd y pryderon diogelwch hynny wedi eu datrys. 

Anogir cefnogwyr bocsio felly i gynllunio i gyrraedd y stadiwm mewn da bryd, gadael bagiau mawr gartref a thalu sylw i'r rhestr o eitemau sydd wedi eu gwahardd yma  principalitystadium.walescyn prynu tocynnau.

Trenau

Ychydig iawn o wasanaethau trên fydd yn rhedeg ar ôl y brif ornest o ganlyniad i'w hamser gorffen disgwyliedig a gwaith adnewyddu rheilffordd cynlluniedig. Cynghorir teithwyr i gynllunio eu siwrne ymlaen llaw yma yn  www.nationalrail.co.uk; neu drwy ffonio Llinell Deithio Cymru ar 0800 464 0000.

Mae Network Rail yn cynllunio ei waith peirianyddol dros flwyddyn ymlaen llaw. Yn ystod Gŵyl Banc y Pasg eleni, bydd peirianwyr Network Rail yn cyflawni gwaith moderneiddio ar y brif linell De Cymru a byddant yn gosod system signalau newydd yng ngorsaf Temple Meads Bryste.

Efallai yr effeithir ar deithwyr sy'n teithio i'r ornest neu ohoni gan waith adnewyddu rheilffordd:

  • Rhwng Caerdydd a Chasnewydd, lle y bydd ychydig o drenau yn unig yn rhedeg ar ôl yr ornest.

  • Yng Ngorsaf Temple Meads Bryste, lle na fydd unrhyw drenau'n stopio yn yr orsaf drwy'r dydd. Dylai teithwyr ddefnyddio gorsaf Parkway Bryste yn lle hynny.

Parcio a Theithio Digwyddiad

Bydd gwasanaeth Parcio a Theithio Digwyddiad ar gael yn Lecwydd, a gellir mynd yno o gyffordd 33 oddi ar yr M4 ac yna dilyn yr arwyddion i'r safle.

I gadw lle ar y gwasanaeth Parcio a Theithio ymlaen llaw, ewch i -  https://www.parkjockey.com/principality-stadium

Y man gollwng yw Gogledd Ffordd Tresillian, y tu ôl i'r orsaf drenau.

Mae'r safle Parcio a Theithio 1.5 milltir o ganol y ddinas, sy'n cymryd oddeutu 10 i 15 munud.

Os byddwch yn cadw lle ymlaen llaw, y gost fydd £8, neu £10 ar y diwrnod (arian parod yn unig).

Bydd staff yn cyrraedd y maes parcio am 11.30am, a bydd y bws cyntaf yn gadael y safle am hanner dydd. Bydd y bws olaf yn gadael y man casglu am 12.30am a bydd y maes parcio'n cau am 1am.

Traffyrdd a phriffyrdd

Fel yn achos pob digwyddiad mawr, anogir deiliaid tocynnau i gynllunio rhag blaen a chaniatáu ar gyfer traffyrdd a phriffyrdd prysur. Disgwylir i goridor yr M4 a Chaerdydd fod yn brysur iawn.

Parcio ar y Diwrnod

Gerddi Sophia (ceir)

(Tua 0.5 milltir o gerdded i Stadiwm Principality, Gât 2).

Parcio Digwyddiad yng Ngerddi Sophia

Cyrraedd yno: Gadael cyffordd 32 yr M4

Cost: £15 i'w dalu yn y maes parcio (arian parod yn unig)

Amseroedd parcio: Bydd y maes parcio yn agor am 8am ac yn cau am hanner nos

Noder: Bydd staff ym maes parcio Gerddi Sophia tan hanner nos, gadewir pob cerbyd ar y safle ar risg y perchennog. Ni fydd Cyngor Caerdydd yn gyfrifol am unrhyw ladrad neu ddifrod i geir nac i eiddo personol. Caiff unrhyw gerbydau a adawir yn y maes parcio ar ôl yr amser cau, ddirwy.

Parcio Digwyddiad yn y Ganolfan Ddinesig (ceir)

Cyrraedd yno: Gadewch gyffordd 32 yr M4, ewch tua'r de ar yr A470 i ganol y ddinas a dilyn yr arwyddion i'r ganolfan ddinesig.

Cost: £12 ymlaen llaw ar-lein neu £15 yn y maes parcio (arian parod yn unig).

Amseroedd parcio: Bydd y maes parcio yn agor am 8am ac yn cau am hanner nos.

I archebu man parcio ymlaen llaw, cliciwch:   https://www.parkjockey.com/principality-stadium(ceir yn unig).

Allwch chi feicio neu gerdded?

Gall y rheiny sy'n byw yn lleol yng Nghaerdydd deithio drwy gerdded neu feicio. Mae ymchwil yn dangos bod 52% o'r holl deithiau ceir yng Nghaerdydd yn llai na 5km o hyd. Mae hwn yn bellter y gellir ei feicio yn gyfforddus mewn 20 munud..

Gwyddom hefyd y byddai 28% o drigolion Caerdydd nad ydynt yn beicio ar hyn o bryd yn dymuno gallu gwneud hynny.

Pan fo tagfeydd ar y ffyrdd mae hyn yn gwneud beicio yn ddewis mwy atyniadol byth gan y byddai teithio ar feic yn gynt na char ar yr oriau brig neu yn ystod digwyddiadau.

Parcio i'r Anabl

Cynghorir gyrwyr anabl i ddefnyddio Gerddi Sophia. Mae Parcio i'r Anabl ar gael hefyd mewn amryw feysydd parcio preifat. Gweler argaeledd ar wefannau unigol.

Tacsis

Tacsis - bydd y rhes dacsis ar Heol Eglwys Fair (y tu allan i House of Fraser) yn cau rhwng 3pm a 12.30am.
 
Bysiau

Bysiau lleol: 
Caiff bysus eu dargyfeirio allan o arosfannau bws Caerdydd Canolog. Yn lle mynd i'r safleoedd ar y ffyrdd a fydd ar gau, bydd y bysus naill ai'n mynd i Ffordd Churchill tua'r dwyrain, Heol y Brodyr Llwydion tua'r gogledd neu Tudor Street tua'r gorllewin. 
 
Ewch i wefan y gweithredwr bws perthnasol i gael rhagor o wybodaeth am eich llwybr bws penodol.
 
National Express:
 
Bydd bysus National Express yn defnyddio Gerddi Sophia fel arfer.