Back
Cyngor Teithio adeg gêm Cymru yn erbyn Georgia yn Stadiwm Principality
 Bydd Cymru yn herio Georgia yn Stadiwm Principality Ddydd Sadwrn 18 Tachwedd a chynghorir pawb sydd yn dod i wylio’r gêm adael digon o amser i gael i mewn i’r stadiwm yn dilyn y camau diogelwch mwy trylwyr.

Ddydd Sadwrn 18 Tachwedd bydd ffyrdd canol y ddinas yng Nghaerdydd yn cau rhwng 11.00am a 5.30pm. Bydd y gatiau i’r Stadiwm Principality yn agor am 11.30am.

Gyda disgwyl i ganol y ddinas fod yn brysur iawn Ddydd Sadwrn, cynghorir pawb sydd yn ymweld â Chaerdydd i gynllunio ymlaen llaw ac i gyrraedd Cymru a Chaerdydd mewn digon o amser.

Cynghorir y rheiny fydd yn cyrraedd mewn car i gadw lle yn y lleoliad Parcio a Theithio drwy ddilyn y ddolen hon - https://www.parkjockey.com/principality-stadium

Bydd Cyngor Caerdydd yn agor y ffyrdd pan fydd yn ddiogel gwneud hynny ar ôl y digwyddiad.  Fel arfer bydd hynny’n digwydd awr ar ôl i’r gêm ddod i ben.

Bydd Heol Scott a Heol y Parc yn cael eu cau yn gynnar y diwrnod hwnnw i baratoi Gât 5 a diogelu cefnogwyr fydd yn ciwio.

Caiff y ffyrdd canlynol eu cau o 11.00am ymlaen:

·         Ffordd y Brenin o’r gyffordd â Heol y Gogledd i’r gyffordd â Heol y Dug.

·         Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o’r gyffordd â Heol y Gadeirlan i’r gyffordd â Heol y Porth.

·         Stryd Tudor o’r gyffordd â Clare Road i’r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Fitzhammon Embankment).

·         Plantagenet Street a Beauchamp Street o’r cyffyrdd â Despenser Place i’r cyffyrdd â Stryd Tudor (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr).

·         Heol Saunders o’i gyffordd â Heol Eglwys Fair.

·         Heol y Tollty ar ei hyd (caniateir mynediad i feysydd parcio preifat).

·         Heol Penarth o’i gyffordd â Heol Saunders i’r fynedfa sydd yn arwain at gefn yr Orsaf Ganolog.

·         Bydd y ffyrdd canlynol ynghau ar eu hyd:Heol y Dug, Heol y Castell, Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott.

 
Y Ganolfan Ddinesig: Caiff mynediad at ran o’r Ganolfan Ddinesig ei reoli drwy gydol y dydd, gyda mynediad yn unig ar gyfer parcio cyn y digwyddiad, rhywfaint o barcio i gymudwyr, llwytho a mynediad at feysydd parcio preifat.

Mae’r ffyrdd fydd wedi eu heffeithio yn cynnwys:Rhodfa’r Brenin Edward VII, Rhodfa'r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Rhodfa’r Heol y Coleg a Gerddi’r Orsedd.

O 5.15pm tan i’r ciwiau am drenau leihau, ni chaiff cerbydau deithio ar Rodfa'r Orsaf.    Bydd modd i gerbydau adael maes parcio Canolfan Siopa Capitol drwy Stryd Ogleddol Edward/Rhodfa'r Orsaf tua’r gogledd, tuag at Heol Casnewydd/Dumphries Place.


Os bydd unrhyw bryderon diogelwch oherwydd tyrfaoedd fydd yn ciwio i gael mynd i mewn i'r stadiwm cyn i'r gatiau agor, efallai y bydd angen cau Stryd Wood a Heol y Porth yn gynharach, yn ogystal â chau lonydd cyferbyn â Gât 1 ar Heol Ddwyreiniol y Bont-faen.

Os bydd unrhyw bryderon ynghylch y system giwio yng Ngorsaf Caerdydd Canolog, yna bydd Stryd Wood, Heol y Porth, Heol y Parc, Stryd Havelock, Heol Eglwys Fair, Heol Penarth, Heol Saunders a Heol y Tollty oll yn aros ynghau hyd nes bod y pryderon diogelwch hynny wedi eu datrys. 

Allwch chi feicio neu gerdded?

Gall y rheiny sy’n byw yn lleol yng Nghaerdydd deithio drwy gerdded neu feicio. Mae ymchwil yn dangos fod 52% o’r holl deithiau ceir yng Nghaerdydd yn llai na 5km o hyd.Mae hwn yn bellter y gellir ei feicio yn gyfforddus mewn 20 munud..

Gwyddom hefyd y byddai 28% o drigolion Caerdydd nad ydynt yn beicio ar hyn o bryd yn dymuno gallu gwneud hynny.

Pan fo tagfeydd ar y ffyrdd mae hyn yn gwneud beicio yn ddewis mwy atyniadol byth gan y byddai teithio ar feic yn gynt na char ar yr oriau brig neu yn ystod digwyddiadau.

Parcio a Theithio De Caerdydd, Tŷ Willcox – CF11 0BA

Man gollwng:Gogledd Ffordd Tresillian y tu cefn i’r Orsaf Reilffordd

Cyrraedd yno:Mynediad oddi ar gyffordd 33 yr M4, yna dilyn yr arwyddion i’r safle ar Dunleavy Drive.

Pellter o Ganol y Ddinas / Stadiwm Principality:3.5 milltir (15-20 mun)

Cost:£10 yn daladwy ar y diwrnod yn y maes parcio (arian parod yn unig) neu £8 ymlaen llaw ar-lein (arian parod yn unig).

Bydd staff yn y meysydd parcio o 8.30am, bydd y meysydd parcio yn agor am 9.00am a bydd y bws cyntaf yn gadael am 9.00am.Bydd y bws olaf yn gadael y man casglu am 6.30pm, a bydd y maes parcio’n cau am 7.00pm.

I archebu eich tocyn parcio a theithio ymlaen llaw, cliciwch arhttps://www.parkjockey.com/principality-stadium

Os byddwch yn archebu eich man parcio a theithio ymlaen llaw, argraffwch y cadarnhad archebu ymlaen llaw a'i ddangos i staff pan fyddwch yn cyrraedd.

Trenau

Mae Network Rail a Great Western Railway yn cynghori cwsmeriaid yn sgil gwaith peirianyddol na fydd unrhyw drenau uniongyrchol rhwng Bryste a Chasnewydd ar 18 Tachwedd, felly bydd gwasanaeth bws yn gweithredu yn lle hynny o bob pen gyda bysiau nôl a blaen i Gaerdydd ar gyfer y rygbi.

·         Ni fydd unrhyw drenau rhwng Bristol Temple Meads/Bristol Parkway a De Cymru.

·         Bydd bysiau yn teithio yn uniongyrchol o Bristol Temple Meads i Gaerdydd ar gyfer y rygbi, holwch staff yr orsaf ar y diwrnod.

·         Bydd un trên yn rhedeg bob awr rhwng gorsaf Paddington Llundain a De Cymru (wedi eu dargyfeirio drwy Gaerloyw)

·         Bydd dau drên bob awr yn rhedeg rhwng gorsaf Paddington Llundain a Bristol Temple Meads

·         Bydd trên ychwanegol yn rhedeg o orsaf Paddington Llundain i orsaf Canolog Caerdydd cyn y gêm ac yn dychwelyd wedi hynny

Mae’r wybodaeth ar gael ar wefan Great Western Railway – ewch i:www.GWR.com/Bristol2017

Mae Trenau Arriva Cymru yn cynghori cwsmeriaid sy’n mynd i’r gêm deithio ar y gwasanaeth cyntaf posibl i Gaerdydd gan y bydd y gwasanaeth yn brysur iawn drwy’r dydd.

Gofynnir i gwsmeriaid brynu eu tocyn cyn mynd ar y trên a phrynu tocyn ar gyfer y daith yn ôl os ydynt yn bwriadu teithio yn ôl ar y trên.

Bydd rhagor o gapasiti yn ei ychwanegu at y gwasanaethau presennol cyn belled â phosib a gofynnir i gwsmeriaid gadarnhau amser y trên olaf sydd ar gael iddynt.

Ar ôl y gêm, bydd rhaid i gwsmeriaid gwasanaethau lleol Caerdydd a'r Cymoedd (ac eithrio Glynebwy) ddefnyddio gorsaf Heol-y-Frenhines Caerdydd. Bydd gwasanaethau Glynebwy yn mynd o orsaf Caerdydd Canolog.

Bydd systemau ciwio ar waith yng Ngorsaf Caerdydd Canolog (ar gyfer y prif lwybrau) ac yng Ngorsaf Heol Heol-y-Frenhines Caerdydd (ar gyfer gwasanaethau lleol Caerdydd a’r Cymoedd).Edrychwch ar y cynllun ciwio atodedig i gael y manylion llawn o ran ba lwybrau a wasanaethir gan bob gorsaf.

Parcio ar y Diwrnod

Mae Cyngor Caerdydd wedi lansio Parcio Caerdydd yn ddiweddar, sef app parcio deallus sy’n tywys pobl i lefydd parcio rhydd yn y ddinas. Mae’r app yn diweddaru ag unrhyw ffyrdd sydd ar gau ar gyfer digwyddiadau mawr, fel y gall pobl weld y llefydd parcio sydd ar gael ar y pryd. Dylai pawb sydd am barcio yng Nghaerdydd lawrlwytho’r app a defnyddio’r gwasanaeth. Mae ar gael yma:
 
 https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjntuC1tb7XAhXC7hoKHcjLDrkQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fgb%2Fapp%2Fpark-cardiff%2Fid1300393883%3Fmt%3D8%26ign-mpt%3Duo%253D2&usg=AOvVaw2eszVDAdg-D-NpIjrSP6rl

https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi49tKdtr7XAhWHtRoKHRPSALgQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dio.smartsys.cardiff&usg=AOvVaw2D2P1OGUUluPjXfPL1rxh_

Gerddi Soffia (ceir)

(Tua 0.5 milltir o gerdded i Stadiwm y Principality, Gât 2).

Parcio Digwyddiad Gerddi Sophia

Cyrraedd yno:Gadael cyffordd 32 yr M4

Cost:£15 i’w dalu yn y maes parcio (arian parod yn unig)

Amseroedd parcio:Bydd y maes parcio yn agor am 8am ac yn cau am hanner nos

Noder: Bydd staff ym maes parcio Gerddi Sophia tan 18.30pm, gadewir pob cerbyd ar y safle ar risg y perchennog.Ni fydd Cyngor Caerdydd yn gyfrifol am unrhyw ladrad neu ddifrod i geir nac i eiddo personol.Caiff unrhyw gerbydau gaiff eu gadael yn y maes parcio wedi’r amser cau ddirwy.

Canolfan Ddinesig (ceir, bysiau mini a bysiau)

(Tua 0.5 milltir o gerdded i Stadiwm Principality, Gât 2).

Parcio Digwyddiad yn y Ganolfan Ddinesig (ceir)

Cyrraedd yno:Gadael cyffordd 32 yr M4, anelu tua’r de ar yr A470 i ganol y ddinas a dilyn yr arwyddion i’r ganolfan ddinesig.

Cost:£12 ymlaen llaw ar-lein neu £15 yn y maes parcio (arian parod yn unig).

Amseroedd parcio:Mae’r maes parcio yn agor am 8am, gyda staff yn bresennol o 7.30am ymlaen.Rhaid i bob car gael ei symud oddi yno, neu fod â thocyn talu ac arddangos ar y cerbyd erbyn 8.00am ar fore Sul 19 Tachwedd.

I archebu man parcio ymlaen llaw, cliciwch: https://www.parkjockey.com/principality-stadium (ceir yn unig).

Parcio Digwyddiad Canolfan Ddinesig (bysiau a bysiau mini)

Cyrraedd yno:Gadewch gyffordd 32 yr M4, ewch tua’r de ar yr A470 i ganol y ddinas a dilyn yr arwyddion i’r ganolfan ddinesig.

Cost:£20 yn y maes parcio (arian parod yn unig).

Amseroedd parcio:Bydd y maes parcio yn agor am 8am ac yn cau am hanner nos.

 

Parcio Siopa

Cynghorir siopwyr i ddefnyddio’r safleoedd Parcio a Theithio penodol a neilltuwyd ym Mhentwyn neu Neuadd y Sir.

Neu mae’r meysydd parcio yng nghanol y dref hefyd ar gael:

Meysydd Parcio Heol y Gogledd

Canolfan Siopa Dewi Sant

John Lewis

Canolfan Siopa Capitol

NCP – Adam Street, Plas Dumfries a Heol y Brodyr Llwydion

 

Parcio i’r Anabl

Cynghorir gyrwyr anabl i ddefnyddio Gerddi Sophia.Mae Parcio i’r Anabl ar gael hefyd mewn amryw feysydd parcio preifat.Gweler argaeledd ar wefannau unigol.

Tacsis

Tacsis – bydd y rhes dacsis ar Heol Eglwys Fair (y tu allan i House of Fraser) yn cau rhwng 11.00am a 5.30pm.
 
Bysiau

Bysiau lleol:  
Caiff bysus eu dargyfeirio allan o arosfannau bws Caerdydd Canolog.   Yn lle mynd i’r mannau gadael ar y ffyrdd fydd ar gau, bydd y bysus naill ai'n mynd i Ffordd Churchill i adael tua’r dwyrain, Heol y Brodyr Llwydion i adael am y t gogledd neu Tudor Street i adael tua’r gorllewin.  

Bydd bysiau nos hefyd ar gael gan Fws Caerdydd tan 3.30am ar lwybrau Trelái, Draenen Pen-y-graig, Llaneirwg a Phontprennau.
 
Ewch i wefan y gweithredwr bws perthnasol i gael rhagor o wybodaeth am eich llwybr bws penodol.
 
National Express:
 
Bydd bysus National Express yn defnyddio Gerddi Sophia fel arfer.