Back
BYWYD BEICIO CAERDYDD 2017: CAERDYDD AM WELD MWY O FEICIO!
 Mae pobl yng Nghaerdydd am weld mwy o lonydd beicio ar wahân – hyd yn oed os yw’n golygu llai o le i geir, yn ôl adroddiad Bywyd Beicio Caerdydd 2017

Caiff yr adroddiad ar seilwaith, arferion teithio, bodlonrwydd ac effaith beicio ei gyhoeddi gan yr elusen cerdded a beicio flaengar Sustrans Cymru, mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, bob dwy flynedd.  Daw’r wybodaeth o ddata lleol, gwaith modelu ac arolwg ICM annibynnol sy’n defnyddio sampl cynrychioliadol o breswylwyr dros 16+.

Y prif ganfyddiadau yw: 

·         79% yn cefnogi adeiladu mwy o lonydd beicio ymyl y ffordd wedi eu diogelu, hyd yn oed pan y gallai hyn olygu llai o le i draffig arall.

·         Mae beiciau yn tynnu 11,008 o geir oddi ar ffyrdd Caerdydd bob dydd, sydd gyfystyr â chiw traffig 33 milltir o hyd, sydd gyfystyr â saith gwaith hyd Heol Casnewydd yng Nghaerdydd.  

·         Mae bron i dri chwarter (71%) o bobl o’r farn y byddai Caerdydd yn lle gwell i fyw a gweithio pe byddai mwy o bobl yn beicio.

·         Dim ond traean (34%) sy’n teimlo ei bod hi’n ddinas ddiogel i feicio ynddi.

·         Byddai 79% o bobl yn dymuno gweld mwy yn cael ei wario ar feicio.

Mae Sustrans Cymru wedi rhybuddio y gellid peryglu llewyrch Caerdydd yn y dyfodol gyda chynnydd mewn tagfeydd ac yn croesawu targed Caerdydd o weld 50% o bob taith yn cael eu gwneud un ai trwy gerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus erbyn 2021.

Wrth roi sylwadau ar ganfyddiadau’r adroddiad, dywedodd Cyfarwyddwr Cenedlaethol Sustrans Cymru, Steve Brooks:  “Mae Caerdydd mewn perygl o ddioddef oherwydd ei llwyddiant ei hun.  Fel y brifddinas sy’n tyfu gyflymaf yn Ewrop, mae mwy o bobl yn dewis y ddinas i fyw, gweithio a mwynhau eu hamdden ynddi.  Daw’r llwyddiant hwn â’i heriau ei hun ac mae nawr yn hanfodol ein bod yn rheoli tagfeydd yn effeithiol er mwyn sicrhau fod y ddinas yn parhau i lewyrchu ac yn lle da i fyw ynddo.

“Mae Bywyd Beicio Caerdydd yn dangos bod y rhan fwyaf o bobl sy’n byw yn y ddinas o’r farn bod beicio yn beth da ac yn llawer mwy cefnogol o benderfyniadau dewr ac uchelgeisiol nag y mae'r rhai sy’n penderfynu yn aml yn ei gredu.  Maen nhw am weld gofod wedi ei neilltuo i bobl ar feics hyd yn oed pan olyga hyn fynd â gofod oddi ar geir.

“Mae dinasoedd mawrion nawr yn dechrau deffro i’r ffaith fod angen i ni ddylunio ar gyfer pobl, nid ar gyfer cerbydau modur a bod buddsoddi mewn beicio a cherdded yn allweddol i gadw dinasoedd i symud, ac i wella iechyd a hyfywedd economaidd.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas:   “Mae twf Caerdydd wedi rhoi i ni gyfle hanesyddol i wneud y gorau o’n potensial a dod yn brifddinas gwirioneddol ar lwyfan byd, lle caiff manteision twf eu teimlo gan ein holl ddinasyddion, ein rhanbarth a’n cenedl, ond daw’r cyfle â heriau hefyd.

“Er y 12 miliwn o deithiau a wneir ar gefn beic yng Nghaerdydd eleni, teithiau mewn ceir preifat sy’n tra-arglwyddiaethu ar ein system drafnidiaeth – os yw twf ein dinas i fod yn gynaliadwy, mae’n rhaid i ni newid y modd y byddwn yn symud o gwmpas.  Rydym yn benderfynol o flaenoriaethu dulliau cynaliadwy o deithio ac mae’r adroddiad hwn yn dangos yn glir fod mwyafrif preswylwyr Caerdydd yn cefnogi’r ymagwedd hon”.  

Dywedodd y Cynghorydd Caro Wild, yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth:  “Sicrhau trefn gywir ar ein system drafnidiaeth yw un o flaenoriaethau pennaf y Weinyddiaeth hon.  Yn ogystal â lleihau tagfeydd, mae mwy o bobl ar gefn beics yn golygu llai o allyriadau carbon, gwell ansawdd i'r awyr, iechyd gwell i drigolion a chwistrelliad i economi'r ddinas - yn syml mae teithio actif yn gwneud synnwyr.

“Mae ein strategaeth feicio ddrafft a gyhoeddwyd yn ddiweddar eisoes wedi gosod ger bron res o fesurau er mwyn helpu i annog y 26% o bobl fyddai’n dymuno dechrau mynd ar gefn beic i fynd ar y daith gyntaf honno – mae’r cynlluniau yma’n cynnwys rhoi uwch briffyrdd beicio ar wahân ar waith yn raddol, cynllun posib i logi beiciau ar y stryd, ac uwchraddio llwybrau ar draws y ddinas fel y nodwyd yn ein Map Rhwydwaith Integredig.

“Rydym am wneud Caerdydd yn ddinas feicio o safon byd – mae llawer i’w wneud er mwyn gwireddu hynny a gwyddom na allwn ei wneud ar ein pennau ein hunain, felly dyna pam ein bod yn annog ac yn croesawu cefnogaeth weithredol ein partneriaid wrth i ni weithio i wneud Caerdydd yn ddinas feicio o safon byd gwirioneddol."