Back
Pwyllgor i adolygu safonau tacsis yng Nghaerdydd

 

 

Pwyllgor i adolygu safonau tacsis yng Nghaerdydd

 

 

Mae disgwyl i Bwyllgor Craffu Amgylcheddol Caerdydd dderbyn eitem ar wasanaethau tacsi Caerdydd yn ei gyfarfod ar ddydd Mawrth, 3 Hydref 2017.

 

Yn y cyfarfod, bydd cynghorwyr sy'n cefnogi'r Pwyllgor yn adolygu safonau tacsis cyfredol yn y ddinas; trafod yr heriau sy'n wynebu'r diwydiant tacsis yng Nghaerdydd ac ystyried sut i wneud gwelliannau.

Eglurodd y Cynghorydd Ramesh Patel, Cadeirydd Pwyllgor Craffu Amgylcheddol Caerdydd, a fydd yn cadeirio'r cyfarfod:

 

"Mae tacsis sy'n gweithredu yng Nghaerdydd yn chwarae rôl hanfodol yn y gwaith o sicrhau bod ein dinas yn symud.

 

"Maent yn cefnogi pob rhan o'r gymdeithas, ond yn benodol maent yn wasanaeth hanfodol i lawer o'n pobl sydd fwyaf agored i niwed. Mae hyn yn golygu bod gan y Cyngor gyfrifoldeb i sicrhau safonau uchel.

"Canfyddiad y cyhoedd yw bod nifer o broblemau gyda gwasanaethau tacsi yng Nghaerdydd, er enghraifft, eu bod yn gwrthod siwrneiau byrion ac yn achosi rhwystr ar lonydd bysus.

 

"Rôl y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yw rhoi'r canfyddiad hwn ar brawf a gwneud awgrymiadau i wella'r sefyllfa os yw'n ystyried bod hynny'n angenrheidiol."

Bydd yr eitem ar Wasanaethau Tacsi yng Nghaerdydd yn cael ei dderbyn gan Bwyllgor Craffu Amgylcheddol am 5.30pm ddydd Mawrth, 3 Hydref.

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn Ystafell Bwyllgor 4 yn Neuadd y Sir, ac mae croeso i aelodau'r cyhoedd fynychu. Gall y cyhoedd hefyd wylio'r cyfarfod ar weddarllediad byw drwy fynd ar:

https://cardiff.public-i.tv/core/portal/webcast_interactive/309873

I gael manylion am agenda'r cyfarfod llawn ac i weld papurau'r cyfarfod, ewch i:

http://cardiff.moderngov.co.uk/ieListDocuments.aspx?CId=143&MId=3123&LLL=0