Back
Dirwy i landlord am droseddau perygl tân

Mae landlord yng Nghaerdydd wedi cael dirwy o fwy na £4,000 ar ôl i'r llys gael gwybod bod tri fflat yr oedd yn eu rheoli heb systemau larwm tân gweithredol, yn ogystal â system drydanol beryglus ac offer cegin diffygiol.

Ymddangosodd Mr Javed Akhtar o flaen Llys Ynadon Caerdydd lle y cyfaddefodd i 14 o droseddau yn ymwneud â rheoliadau tai a chafodd ddirwy gwerth £4,200 i gyd.

Roedd y papurau llys yn manylu ar sut yr oedd yr eiddo tri llawr yn Neville Street, Glan-yr-afon, Caerdydd, wedi'i drosi'n dri fflat hunangynhwysol heb ganiatâd cynllunio.

Yn ystod archwiliad o'r fflatiau, oedd â thenantiaid yn byw ym mhob un, canfuwyd nad oedd gan yr eiddo unrhyw system larwm tân weithredol, roedd rhwystrau ar y llwybr dianc rhag tân, gosodiadau trydanol peryglus, cyfleusterau cegin diffygiol ac annigonol, ystafelloedd heb ffenestri a threfniadau gwresogi annerbyniol.

Nid oedd gan yr eiddo unrhyw drwyddedau diogelwch nwy na thrydanol.

Datgelodd y papurau llys na fyddai'r tenantiaid yn cael eu rhybuddio mewn achos o dân o ystyried cyflwr yr eiddo, ac y gallai tân a mwg ledaenu'n gyflym drwy'r adeilad, gan rwystro'r tenantiaid rhag dianc.

Lluniwyd gorchmynion gwahardd ar gyfer y tri fflat, sy'n golygu na chaiff neb eu meddiannu nes bod gwaith yn cael ei gyflawni i'w gwneud yn ddiogel.

Clywyd yr achos yn Llys Ynadon Caerdydd ar 11 Medi lle y plediodd Akhtar, o Severn Grove, Treganna, Caerdydd, yn euog i 14 o droseddau a chael dirwy o £600 yr un am saith trosedd heb unrhyw gosb am y saith trosedd oedd yn weddill.

Hefyd, gorchmynnwyd iddo dalu costau o £300 gyda gordal dioddefwr o £60.

Dywedodd y Cynghorydd Michael Michael, Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd gyda chyfrifoldeb dros y Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir rhwng Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg: "Gan fod diogelwch tân yn amlwg iawn ar yr agenda newyddion, mae clywed am yr achos hwn yn peri pryder mawr. Byddai trychineb yn anochel. Rwy'n falch iawn fod swyddogion wedi archwilio'r eiddo pan wnaethant a chymryd y camau angenrheidiol. Mae rheoliadau ar waith am reswm ac mae'r ddirwy a roddwyd gan y llys yn anfon neges glir iawn, sef y cymerir y troseddau hyn o ddifri ac ni chânt eu goddef."