Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi sicrhau cefnogaeth gan ei bartneriaid yn y Fargen Ddinesig er mwyn helpu i gyflwyno project buddsoddi £180 miliwn a allai greu mwy na 30,000 o swyddi yng nghanol y ddinas yn y 10 i 15 mlynedd nesaf.
Image
Bydd y ffordd y mae Cyngor Caerdydd yn rheoli cyllid Adran 106 ar gyfer datblygu projectau cymunedol yn mynd gerbron y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yfory (16 Ionawr, 2018).
Image
Bydd y ffordd y mae ystod o wasanaethau Cyfarwyddiaeth Gweithrediadau'r Ddinas y Cyngor yn cael eu gwella drwy ddefnyddio technolegau modern yn cael ei adolygu gan y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yfory (16 Ionawr, 2018).
Image
Mae blaenoriaethau Caerdydd ar gyfer atal digartrefedd a rhoi cymorth i rai o’r bobl fwyaf agored i niwed yn y ddinas i fyw’n annibynnol wedi’u datgelu.
Image
Mae’n bosibl y caiff pobl ifanc sy’n gadael gofal yng Nghaerdydd eu heithrio rhag talu'r Dreth Gyngor yn y ddinas yn fuan.
Image
Mae gan lyfrgelloedd a hybiau’r ddinas yr ateb perffaith i chi anghofio llymder mis Ionawr yr wythnos nesaf gyda diwrnod yn llawn gweithgareddau a gwybodaeth.
Image
Agorodd Campws Cymunedol y Dwyrain, cartref newydd i Ysgol Uwchradd Y Dwyrain a Choleg Caerdydd a'r Fro heddiw.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cynlluniau manwl ar gyfer y buddsoddiad unigol mwyaf yn ysgolion Caerdydd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cynlluniau manwl ar gyfer y buddsoddiad unigol mwyaf yn ysgolion Caerdydd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cynlluniau manwl ar gyfer y buddsoddiad unigol mwyaf yn ysgolion Caerdydd.
Image
Cafwyd llawer o sylw yn y cyfryngau a'r cyfryngau cymdeithasol yr wythnos hon am Ysgol Gynradd Windsor Clive.
Image
Bellach, nid yw Ysgol Gynradd Trelái yng Nghaerau, Caerdydd dan fesurau arbennig gan Estyn, yr arolygiaeth addysg yng Nghymru.
Image
Ni chaniateir gyrru beiciau neu feiciau cwad ar y briffordd oni bai bod y cerbyd wedi'i gofrestru â'r DVLA a'r gyrrwr yn berchen ar drwydded yrru ddilys ac yswiriant. Nid oes modd gyrru beiciau ffordd na beiciau cwad mewn parciau na gofod agored cyhoedd
Image
Bydd gwaith ar orsaf fysus newydd Caerdydd yn dechrau yn y Flwyddyn Newydd ar ôl i Gabinet y Cyngor gymeradwyo cynllun newydd a dull cyllido newydd ar ddydd Mercher, 20 Rhagfyr.
Image
Bydd y Cyng. Russell Goodway, yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddiad a Datblygiad Cyngor Caerdydd a Rebecca Evans AC, Gweinidog Tai ac Adfywio Llywodraeth Cymru yn ymweld â Tramshed yn Grangetown heddiw (19 Rhagfyr) i fynd ar daith yn y lleoliad a chwrdd â ch
Image
Bydd nextbike, sy’n ddarparwr rhannu beiciau byd enwog, yn rheoli 250 o feiciau ar draws 25 gorsaf docio yn y ddinas a bydd cam cyntaf y cynllun ar waith erbyn mis Mai 2018.